Deň humanistov 2018

V sobotu 16. júna 2018 sa v súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom humanistov uskutočnilo odovzdávanie Cien humanistov, ktoré každoročne udeľuje Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, v Cikkerovej sieni Historickej radnice, na Námestí SNP pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, ktorý sa však v súvislosti s povinnosťami počas Dní mesta, ktoré práve prebiehali v tomto krajskom meste, nemohol zúčastniť oceňovania osobne a odovzdal prostredníctvom predsedu Spoločnosti Prometheus PhDr. Romana Hradeckého srdečný pozdrav účastníkom a ospravedlnenie svojej neúčasti.

Začiatok akcie bol naplánovaný na jedenástu hodinu, ale prví účastníci — humanisti z celého Slovenska sa začali schádzať už od desiatej hodiny.

Moderátor Fedor Mikovič

Krátko po plánovanom začiatku otvoril podujatie moderátor Fedor Mikovič, ktorý privítal prítomných humanistov a hostí medzi iným slovami: „Aj tentoraz, už po jedenásty krát, organizujeme toto naše slávnostné stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov, a ten sa koná vždy v Deň letného slnovratu, čo pripadá na 21. júna. Práve toto slávnostné podujatie je priestorom nielen na vzájomné priateľské stretnutia humanistov a ich sympatizantov z celého Slovenska, ale aj príležitosťou na ocenenie celoživotných postojov a aktivít — čestným titulom Veľvyslanec humanizmu, či na ocenenie čestným titulom Humanista roka — tých občanov, ktorí významne pomáhajú posilniť a presadzovať hodnoty a princípy humanizmu v slovenskej spoločnosti.”  Následne pripomenul mená ocenených v predchádzajúcich desiatich ročníkoch oceňovania, ktoré sa začalo v roku 2008.

Duo Matej Kováč a Vojtech Šimčík

Potom uviedol Duo Ľudovej hudby Mateja Kováča z Ponickej Huty — Mateja Kováča a Vojtecha Šimčíka, ktorí najčastejšie interpretujú ľudové pesničky z Podpoľania, no zvlášť z okolia Poník. Zdôraznil, že nakoľko sú Poniky len na skok od Banskej Bystrice, dejiska celoslovenského Dňa humanistov 2018 a udeľovania Cien humanistov nemohli sme ich nepozvať, aby nám spestrili dnešný deň svojou skvelou hudbou. Duo zahralo otváraciu skladbu a potom zakaždým počas

predelu medzi jednotlivými časťami programu.

Pred odovzdávaním ocenení Fedor Mikovič pripomenul, že tohtoročné oceňovanie sa uskutočňuje v roku osmičkových výročí, ktorých je „naozaj požehnane: pripomíname si sto rokov od založenia Československej republiky; osemdesiat rokov od Mníchovskej dohody a vyhlásenia autonómie Slovenska v rámci ČSR v roku 1938; sedemdesiat rokov od nastolenia režimu vo februári 1948; päťdesiat rokov od roku 1968, keď pokus o ʼsocializmus s ľudskou tvárouʼ zmarila okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy, a ďalšie výročia.” Počas tohto svojho vstupu podrobnejšie priblížil prítomným stručne viaceré z týchto udalostí.

RNDr. Gustáv Murín, CSc. (vpravo) a Roman Hradecký

V hlavnej časti boli prednesené laudáciá na dvoch ocenených humanistov. Ako prvý prevzal ocenenie prírodovedec a známy spisovateľ, RNDr. Gustáv Murín, CSc. (nar. 9. 4. 1959). V závere jeho laudácia sa uvádza: “Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje RNDr. Gustávovi Murínovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Humanista roka 2018 za dlhoročnú obhajobu a propagáciu vedy, výsledkov práce slovenských vedcov a ich nových poznatkov, za otvorenú, vecnú a hrdú obhajobu racionálneho myslenia, mieru, ľudských práv a humanizmu.” Prečítajte si celé laudácium na RNDr. Gustáva Murína, CSc.

doc. JUDr. Ján Chudík, CSc. (vpravo) preberá ocenenie z rúk predsedu a podpredsedov Spoločnosti Prometheus

Druhým oceneným bol doc. JUDr. Ján Chudík, CSc., (nar. 12. 11. 1926) účastník SNP a zakladajúci člen Spoločnosti Prometheus. Jeho ocenenie je stručne odôvodnenie v závere laudácia takto: “Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov, udeľuje doc. JUDr. Jánovi Chudíkovi, CSc., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2018 za aktívnu účasť v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu a nacizmu, za aktívnu obhajobu a prezentáciu hodnôt antifašistického odboja, za aktívnu a vzácne vynaliezavú obhajobu práva na slobodu svedomia a myslenia, i prezentáciu životných hodnôt a postojov humanistov.” Prečítajte si celé laudácium na doc. JUDr. Jána Chudíka, CSc.

Obaja ocenení prevzali plakety z rúk predsedu SP PhDr. Romana Hradeckého a podpredsedov JUDr. Mariána Baťalu a PhDr. Ivana Poljaka. Krátko sa prihovorili prítomným účastníkom a poďakovali za ocenenie, ktoré im SP udelila. Gustáv Murín tiež predniesol svoje zamyslenie nad tým, prečo humanizmus nie je v súčasnej spoločnosti na výslní. Krátke zostrihy z týchto vystúpení uverejníme postupne na kanáli SP na YouTube.

Pohľad do Cikkerovej siene počas Dňa humanistov a odovzdávania výročných ocenení

V závere moderátor Fedor Mikovič pripomenul humanizmus M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, ľudí s ktorými úzko súvisí jedno z osmičkových výročí — vznik Československa v roku 1918. Okrem iného uviedol že: “Na formovanie Štefánikovho svetonázoru nepochybne vplýval predovšetkým Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý v čase Milanových štúdii v Prahe predstavoval filozoficky i mravne vyformovaného filozofa a vedca-humanistu. Masaryk sám prežil vo svojej mladosti osobný náboženský vývoj — podobne ako Štefánik. Matka ho vychovávala prísne v duchu katolicizmu, ale už zavčasu zarazil ho rozpor medzi cirkevnými dogmami a rozumovým poznaním sveta. Neskôr prešiel k protestantizmu, ale ani v ňom nenašiel úplné stotožnenie sa s jeho učením. Bibliu nepovažoval za knihu Božieho zjavenia, ale jej obsah a myšlienky sa snažil pochopiť na princípe rozumu. Vyvstal u neho problém stotožnenia viery a náboženstva. V ňom videl jedinečnú možnosť oživiť mravnosť a lásku k blížnemu. Biblická láska k blížnemu, dokonca aj k nepriateľovi, teda čistá, tá najčistejšia ľudskosť, sa stali podstatou Masarykových i Štefánikových osobných postojov, ktoré obsahovali všetky prvky a znaky humanizmu.” (*)

Slávnostná časť Dňa humanistov sa skončila krátko popoludní o trinástej hodine a organizátori pozvali všetkých účastníkov na malé občerstvenie, pri ktorom pokračovali vo voľnej diskusii.

Spracované podľa materiálov SP a moderátora F. Mikoviča, ktorý čerpal zo zdroja:
(*) Ján Fuska – M. R. Štefánik a jeho mravné ideály; in: TVORBA č. 1, ročník 2009.

Be the first to comment on "Deň humanistov 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*