Univerzitné kurzy proti astrológii vo Švédsku

Curt Roslund

Na väčšine univerzít prevláda názor, že študenti sú v otázke vedeckého myslenia a konania tak pripravení, že ako učitelia sa nemusíme zaoberať poverami ako je astrológia, lietajúce taniere alebo energia pyramíd. Nie som si istý, či je to tak, lebo som mal študentov, ktorí sa ma po kurze v astronómii celkom vážne spýtali, ako je to so spoľahlivosťou astrológie.

Pred pár rokmi sa nám vo Švédsku naskytla zriedkavá možnosť napadnúť pseudovedu priamo na pôde univerzity. Vtedy dostali švédske univerzity štatút, ktorý vyslovene prikazoval, že popri podpore záujmu o vedecké poznatky musí byť jedným z cieľov univerzitného štúdia aj potláčanie pseudovedeckých myšlienok.

Plánovanie

Na Ústave astronómie sme dobre vedeli o rastúcom verejnom záujme o astrológiu a UFO. Preto sme sa rozhodli zaviesť dva nové kurzy, určené vyslovene na ich potieranie. Jeden kurz sa volá „Astrológia – veda či pseudoveda?” a zaoberá sa vedeckými nárokmi astrológie. Druhý má názov „Veda – science fiction – pseudoveda” a rozoberá charakteristické znaky vedy porovnávajúc ich s tvrdeniami pseudovedy a science fiction osobitne z hľadiska možnosti cestovania na vzdialené hviezdy.

Ide pritom o večerné kurzy nielen pre študentov, ale aj pre dospelých ľudí všetkých vekových skupín. Aby sa prihovárali k širokému publiku, sú koncipované pre poslucháčov s nízkymi alebo nijakými matematickými a fyzikálnymi vedomosťami. Hoci prebiehajú hlavne vo forme prednášok, kladú dosť vysoké požiadavky na logické posudzovanie a kritické myslenie. Každý kurz trvá päť týždňov intenzívnej výučby a končí sa písomnou skúškou vo forme rozboru nejakej témy.

Priebeh

Pripadla mi úloha organizovať tieto kurzy. Mali okamžite veľký úspech. Dostali sme viac ako 50 prihlášok do každého kurzu (pri 20 000 študentoch na univerzite). Kurz „Veda – science fiction – pseudoveda” našiel medzi fanúšikmi science fiction takú obľubu, že jeho vlastná téma sa pre obrovský záujem účastníkov o hrdinov vesmíru dostávala do pozadia. Aby sme zdôraznili vedecké stanovisko v otázke života vo vesmíre, medziplanetárnych kontaktov a mimozemských astronautov, premenovali sme kurz na „Medzihviezdna komunikácia”.

V kurze astrológie sa takéto problémy nevyskytli. Tam sa prihlásilo len málo nadšencov a veľmi nediskutovali. Väčšina študentov udávala, že chceli zistiť, čo je na astrológii pravda. Prekvapilo nás zistenie, že študenti majú slabé schopnosti rozlišovať tvrdenia od skutočností. Druhou skupinou boli učitelia, ktorí sa chceli naučiť, ako treba argumentovať, keď chcú svojich žiakov presvedčiť o nerozume viery v astrológiu.
Väčšina študentov študuje alebo študovala nejaký prírodovedný odbor. Radi by sme boli získali väčší počet študentov duchovnovedných odborov, ale kurz bol publikovaný v zozname prednášok pod nadpisom „Astronómia” a ten číta len pár študentov.

Astronómia je oblasť silne dominovaná mužmi. Jediný kurz, na ktorom prevládajú ženy, je astrológia. Najmladšie účastníčky sú vždy dievčatá. Kým priemerný vek žien v tomto kurze, 32 rokov, zodpovedá normálnej hodnote pre otvorený kurz pre ženy, je priemerný vek mužov, 42 rokov, neobyčajne vysoký. Mladé ženy majú sklon veriť na astrológiu. Ich mužskí vrstovníci sú v tom čase študenti prírodných vied alebo inžinierstva a astrológiu spravidla zreteľne odmietajú. Práve opak platí pre starších účastníkov. Podľa mojej skúsenosti v tomto kurze sa zdá, že muži sa vekom stávajú ľahkovernejšími, kým ženy múdrejú.

Dobré učebnice pre kurz proti astrológii ťažko nájsť. Ako štandardný text sme používali knihu „Astrológia – veda alebo povera” od H.J. Eysencka a D.K.B. Niasa (Astrology: Science or Superstition), ktorú musí každý čítať. Ako doplnok slúžili výťahy z „Pokrokov v natálnej astrológii” (Recent Advances in Natal Astrology) od G. Deana a „Dejiny astrológie (Geschichte der Astrologie) od W.Knappicha. Články zo Skeptical InquirerCorrelation poskytovali materiál pre diskusie.

Aby sme astrológiu zbavili jej svätožiary božskej múdrosti, začali sme kurz jej pôvodom v babylonských poverách, potom sme prebrali je vrcholenie v gréckej antike a skončili sme jej skoro úplným zánikom už na začiatku vedeckej revolúcie v 17. storočí.

Veľmi sme sa usilovali zoznámiť študentov s metódami, ktoré používajú moderní astrológovia. Učili sme ich, ako sa zostavujú tabuľky dát narodenia a ako sa podľa pravidiel astrológie vykladajú. Kto vie, ako astrológovia pracujú, má v rukách prostriedok na spoznanie absurdity ich tvrdení a argumentáciu proti ich nezmyselným nálezom – výmyslom.

Záverečná časť kurzu sa zaoberá vedeckými výskumami platnosti astrológie. Študenti sa učia, ako sa robia štatistické testy vhodné na preverenie astrologických záverov. Niektorí z usilovnejších si vypracovali vlastné jednoduché ale preukazné testy na skúšanie údajnej schopnosti astrológov zostavovať horoskopy – a s úspechom ich vyskúšali.

Reakcie

Spočiatku vyslovovali niektorí moji kolegovia obavu, že verejné prednášky o tejto téme na prírodovedeckom ústave znížia jeho akademickú úroveň. Skúsenosť nás poučila, že tieto obavy boli nepodložené. Ak chceme prekonať úzke obmedzenie osvety na študentov prírodných vied, niet inej cesty ako sú verejné prednášky. A kto je vhodnejší na vyvrátenie nárokov astrológie ako astronóm s jeho spoľahlivými vedomosťami o nebeských telesách a štatistických metódach?

Okrem toho sa vynorila aj obava, že kurz proti astrológii na univerzitnom pláne prednášok bude sa možno zle vykladať ako uznanie astrológie, ako znak, že astrológia sa považuje za hodnú toho, aby sme sa ňou zaoberali vedecky. Naopak, kurz presvedčivo dokázal, že pri správnom uskutočnení neostane nijaké oprávnenie, aby sa niekto ďalej zaoberal preverovaním astrológie.

Priatelia ma niekedy naťahujú, že takýto kurz je teda ľahká robota. Tento názor sa zakladá na úplnom neporozumení. Nijako nie je ľahké a dokonca je to značná intelektuálna výzva, vysvetliť pochody na oblohe aj takému, čo nemal šťastie získať v živote vedomosti o matematike a fyzike.

Univerzitné grémiá od začiatku schvaľovali zavedenie týchto kurzov a sledovali ich priebeh s veľkým záujmom. Dostávame rovnaké peniaze ako iné bežné kurzy a mne sa to rovnako započítava ako každý iný kurz.
Jediný problém, s ktorým som sa stretol, bol nedostatok kníh v univerzitnej knižnici, ktoré sa s astrológiou zaoberajú kriticky. Aby som odpomohol tomuto nedostatku, mám vo svojej pracovni viac kníh o astrológii ako o astronómii, čo vždy obveselí mojich kolegov a návštevníkov.

Ono je dosť ťažko presne vyhodnotiť úspech týchto kurzov. Neverím, že existuje čo aj nepatrná šanca obrátiť presvedčeného. Ale o to ani nejde. Oveľa dôležitejšie je zdôrazniť naše silné presvedčenie o hodnote vedy a ukázať, že sme pripravení postaviť sa proti neoprávneným nárokom astrológie. Veľká skupina účastníkov kurzov boli budúci učitelia, ktorí preložia javisko stretnutia na styk s mladými ľuďmi, žiakmi vo veku, kedy sú najvnímavejší pre blúznenia pseudovedy.

Záverom by som rád povedal, že mi robí úžasnú radosť učiť v tomto kurze. Pre vlastný rozum je jednoducho napínavé, ako sa dá riešiť nejaký nový problém. Okrem toho sa tu naskytuje možnosť poznať všelijakých zaujímavých ľudí. Študenti sú motivovaní a zreteľne ukazujú, že kurzy tohto druhu sú potrebné. Preto si prajem, aby oveľa viacerí z mojich kolegov otvárali kurzy proti pseudovede.

Prof.Dr. Curt Roslund (*1930) študoval astrológiu na univerzite v Lunde a promoval r. 1966 prácou o špirálovej štruktúre Mliečnej dráhy. Študijné pobyty absolvoval v USA, Austrálii, Južnej Afrike a Chile. Je profesorom astronómie na Univerzite a na Chalmersovej technickej univerzite v Göteborgu vo Švédsku. Pravidelne uverejňuje články o vede a pseudovede.

*  *  *

Prameň: Stať v knihe  Irmgard Oepen a Amardeo Sarma, Parawissenschaften unter der Lupe (Paravedy pod lupou), LIT Verlag Münster 1998.

Do nemčiny preložila Tanja Bähre-Woindelerová, z nemčiny Rastislav Škoda.

Be the first to comment on "Univerzitné kurzy proti astrológii vo Švédsku"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*