Slušnosť? Nie, ignorancia a arogancia ŠÚ SR!

Odpoveď predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorú v jej mene spracoval Ing. Horecký a podpísala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie PhDr. Ľudmila Ivančíková, na naše upozornenie o možnej manipulatívnosti otázky 23 — Náboženské vyznanie, a nedôveryhodnosti takto získaných výsledkov je svojou formou slušná. Svojím obsahom je však ukážkou ignorancie, arogancie a bohorovnej pozície. Jednoducho: Quod licet Iovi, non licet bovi (Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi).

Vo svojej odpovedi nám neodpovedali na žiadnu z našich výhrad. Avšak upozorňujú nás, že všetko sa koná v súlade so zákonom. Ani slovo o tom, že zákon pripravoval práve Štatistický úrad, že oni boli gestorom úlohy a prípravy zákona, že oni stanovili obsah a spôsob sčítania! Nikde, ani v dôvodovej správe k zákonu o sčítaní… (zákon č. 263/2008 Z. z.), nie je uvedené prečo je otázka č. 23. Náboženské vyznanie zaradená do sčítania, keď sa nenachádza medzi 40 témami týkajúcimi sa obyvateľov a to ako povinnými, alebo odvodenými témami, ktoré ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. A na otázku: „Prečo bola zvolená ako povinná ?” jediná odpoveď znie: Zákon je záväzný!!!

Podobne nám odpovedajú na otázku, prečo je táto otázka definovaná ako: „účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.” Lebo zaručuje porovnateľnosť s rokom 2001! A navyše nám vkladajú do úst tvrdenie, že sami uvádzame, že takáto formulácia vyhovovala v roku 2001 viac ako 80 % obyvateľom! Okrem toho, že výsledok sčítania z roku 2001 na základe zle postavenej otázke prezentujú ako náš názor, v odpovedi nie je ani slovo o manipulatívnom charaktere otázky, a ani slovo o tom, že práve Štatistický úrad takto stanovil a vysvetlil tento pojem!

A to napriek tomu, že podľa Rámcového rozhodnutia Rady (ES) č. 2008/913/SVV, z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva by sa pojem „náboženské vyznanie” mal chápať ako všeobecný odkaz na osoby vymedzené podľa ich náboženského presvedčenia alebo viery”. Čiže NIE vzťah k cirkvi a účasť na náboženskom živote cirkvi!

Ani slovo o výsledkoch vlastného výskumu, ktorý uskutočnil Štatistický úrad v roku 1993 o Postavení cirkví a význame náboženskej viery v živote spoločnosti. Podľa údajov z výskumu sa 94% respondentov vyjadrilo, že sú pokrstení, avšak 17% z nich sa za nábožensky veriacich nepovažuje. Na otvorenú otázku, prečo sa považujú za veriacich 47% respondentov odpovedalo „Lebo verím v Boha, v učenie Krista.” 28% odpovedalo „Bol som tak vychovaný.” Iba 11% sa vyjadrilo „Lebo žijem podľa božích prikázaní”! Len 6% odpovedalo „Lebo chodím do kostola na bohoslužby” a 5% „lebo som pokrstený”! Na základe čoho vlastne Štatistický úrad definoval náboženské vyznanie, tak ako ho definoval?

Mimochodom, podľa výsledkov tohto prieskumu (1993) sa za občanov bez náboženského vyznania považovalo 20% respondentov a podľa ďalšieho výskumu z roku 1995 až 26% respondentov. Teda nie 9,8 % (ako sa zistilo v sčítaní v roku 1991), ani 12,96 % (ako sa zistilo v sčítaní v roku 2001)! Sám Štatistický úrad výsledkami svojej práce usvedčuje nimi naformulovanú otázku z neobjektívnosti a z neobjektívnosti usvedčuje aj takto získané údaje. Dokazuje to, že postavenie otázky náboženského vyznania spolu so zmätočnými odpoveďami nevyhnutne generuje zmätočné výsledky! To vyvoláva otázku: Čo vlastne chcú porovnávať?

Odpoveď na grafickú úpravu otázky len pokračuje vo zvolenej arogantnej metóde ignorancie. Opätovne neodpovedajú na naše otázky, ale vysvetľujú nám, že si každý obyvateľ môže zvoliť svoju odpoveď. To my však nespochybňujeme. Spochybňujeme grafické spracovanie otázky, ktoré navádza na odpoveď pre najväčšie cirkvi a druhú najpočetnejšiu svetonázorovú skupinu schováva na predposledné miesto, niekde ku okraju celej rubriky!

Náš list, predsedníčke štatistického úradu PhDr. Ľudmile Benkovičovej, CSc., bol motivovaný snahou upozorniť ju, podľa nášho názoru i názoru odborníkov, na chybu, možnú deformáciu výsledkov zistení sčítania. Bol napísaný korektne, vecne a konštruktívne, s návrhmi riešenia. Žiaľ odpoveď, ktorú sme dostali (mimochodom práve na 30-ty deň) je typickým prejavom ignorancie a arogancie.

Skutočne nám neostáva nič iné, len rešpektovať odporúčanie v závere odpovede zo ŠÚ SR, „aby sme verejnou diskusiou na túto tému, resp. svojim vplyvom na verejnú mienku dosiahli v budúcnosti prípadnú zmenu formulácie tejto otázky”. Rešpektujeme ho s jednou výhradou: Nie v budúcnosti, ale hneď, dnes a teraz!

Hovoríme teda verejne o odpovedi ŠÚ SR, o ich ignorancii, arogancii a faktoch. Vysvetľujeme potrebu označiť v sčítaní pri otázke č. 23 odpoveď: bez vyznania.

Preto, milý čitateľ, obraciame sa aj na teba s výzvou: Ak si bez náboženského vyznania, tak to, preboha, vyznač pri sčítaní v roku 2011!

Spoločnosť Prometheus