Sliepka Milan – životopis

Milan Sliepka sa narodil 18. júna 1924 v Bánovciach nad Bebravou, kde bol jeho otec mäsiarom. Matka Gizela bola rodená Stránska. Mal dvoch súrodencov, Julianu a Jána.

Do ľudovej školy chodil v Bánovciach, do Slovenského štátneho gymnázia v Banskej Bystrici, kde v roku 1942 maturoval.

Pretože žiadosť na Ministerstvo hospodárstva o štipendium na štúdium veterinárstva mu bola pre vyčerpanie kvóty zamietnutá, nastúpil v októbri 1942 do čerstvo zriadeného VVI – Vojenského vysokoškolského internátu v Bratislave. V jeho rámci sa na jeseň 1942 mohol zapísať spolu s 13 kolegami na štúdium veterinárstva na Vojenskej veterinárskej akadémii (Heeresveterinärakademie, HVA alebo VVA) v Hannoveri; imatrikulácia bola 5. 12. 1942 a absolvoval na tejto škole dva semestre.

V prázdninovom medzisemestrovom lete 1943 sa hlásil – ako ostatní – na VVI v Bratislave, kde mu bola vydaná uniforma a bol pridelený na 6-týždňový výcvik pri hipomobilnom útvare slovenskej armády, v jeho prípade to bol vojenský žrebčín v Motešiciach s veterinárom MVDr. Vladimírom Ružíkom. Tam sa raz osobne stretol s generálom Čatlošom, ktorý tam prišiel na poľovačku a vyspovedal ho o pomeroch na štúdiu v Hannoveri. Prispelo to možno k tomu, že na jeseň ich presunuli do Viedne, pretože v Hannoveri neustále trpeli bombardovaním.

Na jeseň 1943 prestúpil na VŠV vo Viedni a dňa 8. 11. 1943 sa zapísal do 3. semestra s imatrikulačným číslom 5800, dňa 19. 6. 1944 do 4. semestra a v novembri 1944 do 5. semestra. Vo Viedni prežil oslobodenie a 26. mája 1945 sa „inskriboval“ do 6. semestra. Nedokončil ho. 11. októbra 1945 odcestoval z Viedne do Brna a na VŠV sa zapísal do 6. semestra. V roku 1946 tu absolvoval 7. a 8. semester a v roku 1947 dostal absolutórium a zložil 2. a 3. štátnu skúšku.

Na VŠV v Brne existujú 3 zápisné listy (nacionále) Milana Sliepku. Na prvom – bez dátumu a bez podpisov – sa zapísal do 8. semestra v letnom behu 1945/46. Číslo indexu sa neudáva. Na druhom nacionále je zápis 29.05.1946 a pečať „Přípis“. Na treťom nacionále je zápis 1. 6. 1946. Povojnové roky zanechali neporiadok v zápisných listoch najmä tých študentov, ktorí študovali v cudzine.

Aj po tomto termíne ostali vo Viedni Benedek, Farbiak, Lazar a Topoľský, ktorí tam štúdium aj dokončili. Mali rozličné dátumy dosiahnutia diplomu, ale promovali všetci štyria naraz 27. 6. 1947 a okrem Lazara, ktorý bol nemeckej národnosti, sa vrátili na Slovensko a svoje viedenské diplomy v Brne nostrifikovali.

28. 12. 1948 zložil Sliepka pred skúšobnou komisiou Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy (PPPR) v Bratislave zverolekársku fyzikátnu skúšku pre výkon štátnej služby a funkciu okresného veterinára.

1. 10. 1962 zložil s vyznamenaním atestačnú skúšku pre výkon funkcie okresného epizootológa, o čom dostal osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva v Prahe.

Sliepka v komentári k môjmu opisu brnianskeho štúdia píše:

„V Brne si spomínam na ťažkosti, ktoré sme mali s uznaním viedenského štúdia. Nakoniec sa však rozhodlo, že prvú štátnicu nám uznajú, ak ju doplníme skúškou z podkúvačstva v rámci encyklopédie pôdohospodárstva u prof. Hanzliana, čo sa dalo považovať za formalitu.“ „Mačička nás pri príchode z Viedne do Brna upozorňoval, že štúdium ‚v Ríši‘ nám neuznajú, čo sa chvalabohu nestalo.“

„Aj obyvatelia Kráľovho Poľa, kde sme žili a bývali, nám dávali najavo, že sme zradili ČSR, čo nás zrejme urážalo, lebo sme Slovensko považovali rozdelením štátu za záchranu národa od väčšej pohromy, akú zažili obyvatelia historických zemí ČSR, pretože nám hrozilo rozdelenie krajiny medzi tri susedné štáty. Takto bola na Slovensku zachránená aj generácia našich ročníkov.“

K prechodu študentov z VŠV v Hannoveri na VŠV vo Viedni Sliepka píše:

„Presunutie vojenských frekventantov sa udialo rozkazom, a to po odzbrojení, odobratí uniforiem, s výdatným finančným príspevkom na zaobstaranie civilného šatstva a s priznaním vysokého mesačného štipendia (na pokračovanie v štúdiu vo Viedni). Študovali sme v civilných šatách. V medzisemestrálnom období sme sa museli hlásiť v kasárňach v Bratislave, pretože sme stále boli príslušníkmi armády.“

Aj v Brne boli v roku 1947 promovaní prví študenti, ktorí začínali v roku 1942 v Hannoveri, a to dňa 15. 2. 1947 Humaj a Venglarčík. Milan Sliepka dosiahol diplom 26. 6. 1947 a doktorát 6. 3. 1948. Keďže sa narodil 18. 6. 1924, stal sa tak najmladším slovenským veterinárom, diplomovaným a promovaným na VŠV v Brne.

Doktorskú dizertačnú prácu urobil na Ústave pre biológiu obecnú a parazitológiu VŠV v Brne u prednostu prorektora prof. Dr. O. V. Hykeša v septembri 1947. Má názov „Vliv aplikácie Napharsenu (Oxophenarsinum hydrochloricum) na Trypanosoma equiperdum u krýs – in vivo.

Keď na jeseň 1947 povinne nastúpil do služby na PPPR, hodlali páni radcovia diplomy, získané v cudzine, nostrifikovať v Bratislave, čo však neprešlo a nostrifikácie sa robili v Brne.

Po štúdiu pôsobil Milan Sliepka najprv od 1. 10. 1947 do 30. 3. 1949 na Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, kde bol vtedy povereníkom MVDr. Martin Kvetko. Medzitým bol v r. 1948 pridelený k Maximiliánovi Orthovi na vykonávanie umelej inseminácie kobýl vo Vranove nad Topľou.

Potom bol od 4. 4. 1949 do 15. 7. 1954 okresným veterinárom v Želiezovciach, od r. 1950 s Antonom Pižurným; od r. 1951 bol podnikovým veterinárom na Štátnych majetkoch v Želiezovciach. Nasledovalo 6 rokov v Topoľčanoch (16. 7. 1954 – 15. 11. 1960) a 26 rokov v Trenčíne, z toho 10 rokov ako epizootológ a potom na obvode až do r. 1986, keď išiel do penzie.

V roku 1970 bol na žiadosť krajského veterinára Dr. Kováča suspendovaný z funkcie epizootológa a presunutý na obvod, pretože „je nepriateľom socialistického zriadenia“ a to s výstrahou okresnému veterinárovi, že ak to neurobí, zruší sa podniková organizácia strany pri OVZ Trenčín.

„To bola od Dr. Kováča odmena zato, že mojou plnou nasadenosťou boli okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom pol roka pred plánovaným termínom ozdravené od tuberkulózy hovädzieho dobytka – Trenčín ako prvý okres v Západoslovenskom kraji.“

V novembri 1949 sa Milan Sliepka oženil s Evou rod. Décsi; mali dvoch synov a od jedného dvoch vnukov. V roku 2003 ovdovel a žije ďalej v Trenčíne.

V roku 1987 navštívil aj s manželkou v Pfedelbachu v Nemecku spolužiaka z Hannoveru a Viedne, dr. Lazara.

V okrese je veterinarius seniorissimus. Považuje sa za politicky prenasledovaného, keďže 28. 10. 1983 neprešiel návrh vedenia podniku a odborov na udelenie titulu „zaslúžilý pracovník veterinárnej služby“ – vraj pre politickú nespoľahlivosť.

Publikácie:

Škoda R., S. Ivaničová, O. Jamrichová, M. Sliepka: Die kutane Überempfindlichkeit bei der Aujeszkyschen Krankheit der Schweine. (Kožná precitlivenosť pri Aujeszkého chorobe ošípaných), 1968, Arch. Exp. Veterinärmed. 22:925 – 936.

Do tlače sa pripravuje článok „História veterinárstva v Trenčíne a jeho regióne“ od autorov M. Moťovský, M. Sliepka a T. Ozáb pre III. diel publikácie Vlastivedná monografia Trenčína.

Podľa výpovede Milana Sliepku
zapísal 24. mája 2011

Rastislav Škoda

Pozri tab. 13 a tab. 17.

* * *

Prílohy k životopisu MVDr. Milana Sliepku:

Milan Sliepka – cestovný pas 1942

Milan Sliepka – cestovný pas 1942

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 2

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 2

 
Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 3

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 3

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 4

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 4

 
Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 5

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 5

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 6

Milan Sliepka – cestovný pas 1942, strana 6

 
Milan Sliepka – diplom VŠV Brno 1945 – 40

Milan Sliepka – diplom VŠV Brno 1945 – 40

Milan Sliepka – doktorát VŠV Brno 1948 – 41

Milan Sliepka – doktorát VŠV Brno 1948 – 41

Milan Sliepka – doktorská práca 1947

Milan Sliepka – doktorská práca 1947

 
Milan Sliepka – Imatrikulácia v Hannoveri 1942

Milan Sliepka – Imatrikulácia v Hannoveri 1942

Milan Sliepka štúdium v Brne 1945-46

Milan Sliepka štúdium v Brne 1945-46

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 1

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 1

 
Milan Sliepka – Index Hannover, strana 2

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 2

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 3

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 3

 
Milan Sliepka – Index Hannover, strana 4

Milan Sliepka – Index Hannover, strana 4

Milan Sliepka – nie je Žid od notára 1_6

Milan Sliepka – nie je Žid od notára 1_6

Milan Sliepka – Odvodný preukaz – 12

Milan Sliepka – Odvodný preukaz – 12

 
Milan Sliepka – Polic prihl Viedeň 1944 13-14-a

Milan Sliepka – Polic prihl Viedeň 1944 13-14-a

Milan Sliepka – Polic prihl Viedeň 1944 13-14-b

Milan Sliepka – Polic prihl Viedeň 1944 13-14-b

Milan Sliepka – Preukaz VVI a VŠV Viedeň

Milan Sliepka – Preukaz VVI a VŠV Viedeň

 
Milan Sliepka – štipendium, informácia

Milan Sliepka – štipendium, informácia

Milan Sliepka – štipendium, zamietnutie žiadosti

Milan Sliepka – štipendium, zamietnutie žiadosti

Milan Sliepka – Vet. predskúška Hannover

Milan Sliepka – Vet. predskúška Hannover

 
Milan Sliepka – VŠV Viedeň 6. sem. 26.0_5.45-a

Milan Sliepka – VŠV Viedeň 6. sem. 26.0_5.45-a

Milan Sliepka – VŠV Viedeň 6. sem. 26.0_5.45-b

Milan Sliepka – VŠV Viedeň 6. sem. 26.0_5.45-b

Be the first to comment on "Sliepka Milan – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*