Premeny etickej výchovy v európskom kontexte

Matej Beňo

Nová kniha o etickej výchove:
KORIM, V. a kol.: Premeny etickej výchovy v európskom kontexte. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2008, 257 s.

Monografia je jedným z výstupov vedeckého projektu Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách. Autorský kolektív tvoria pracovníci Katedry etickej a občianskej výchovy a Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici.

Zámerom autorov je prehľadná analýza súčasnej koncepcie vyučovania predmetu etická výchova u nás v porovnaní s niektorými vybranými oblasťami Európy.

Čitateľ teda nájde v monografii príspevky s nasledujúcim zameraním:

Východiská a aktuálnosť súčasných koncepcii etickej výchovy (V. Korim); Premeny etickej výchovy základných škôl Nemecka (J. Kaliský); Podpora personálneho a sociálneho rozvoja osobnosti v kurikulách Spojeného kráľovstva (P. Fridrichová); Premeny občianskej výchovy vo Francúzsku (Z. Androvičová); Etická výchova v holandskom školskom systéme (D. Hanesová); Výučba predmetu etika vo Fínsku (P. Fridrichová); Etická výchova v Maďarsku (M. Valica); Hodnotová výchova v Českej republike (K. Čižmáriková); Mravná edukácia za hranicami európskeho kontextu – diskurz v USA v rokoch 1921-2006 (V. Poliach).

Be the first to comment on "Premeny etickej výchovy v európskom kontexte"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*