Požadujeme rovnaké práva pre všetky vyznania a presvedčenia

Podpredsedníčka Európskej humanistickej federácie (EHF) Lone Ree Milkær* vystúpila na treťom doplňujúcom stretnutí pre ľudskú dimenziu v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo online 9. a 10. novembra. Témou stretnutia bola Sloboda náboženstva alebo presvedčenia: Úloha digitálnych technológií a aktéri občianskej spoločnosti pri presadzovaní tohto ľudského práva pre všetkých.

Prednesené vystúpenie sa zameralo na úlohu občianskej spoločnosti pri presadzovaní práva na slobodu náboženského vyznania alebo osobného, filozofického, presvedčenia pre všetkých, ktoré boli témou tretieho zasadnutia: L. R. Milkær vo svojom vystúpení uviedla: Chcela by som poukázať na dôležitosť zabezpečiť rovnaké práva nielen pre všetky náboženské organizácie, ale aj pre organizácie založené na presvedčení. A chcem zdôrazniť, že to zahŕňa rovnako náboženské ako nenáboženské organizácie.

V rámci ďalších vystúpení sa diskutovalo o dôležitosti a možnosti či schopnosti vyjadriť svoje náboženstvo alebo presvedčenie najmä v dobe pandémie. Patria sem zhromaždenia v čase modlitieb, rituálov a obradov, ktoré boli samozrejme obmedzené pre zosúladenie s obmedzeniami v súvislosti pandémiou. Tieto obmedzenia sa však neuplatňovali na rovnakom základe, pretože organizácie založené na presvedčení (napr. humanistické organizácie) museli vo viacerých prípadoch pri svojich zhromaždeniach argumentovať rovnakými právami, napríklad počas zhromaždenia pri občianskych obradoch. U nás, na Slovensku, sa o niečom podobnom ani neuvažovalo, nie to akceptovalo či riešilo.

Medzinárodné dohovory zdôrazňujú slobodu náboženstva alebo presvedčenia ako základné ľudské právo. Organizácie založené na presvedčení (svetonázorovom, osobnom, filozofickom a pod.), vrátane humanistov, etikov, skeptikov a pod. nemajú v niektorých krajinách Európy rovnaké práva a uznania ako cirkvi a náboženské spoločnosti. „Som smutná z toho, keď musím povedať, že to zahŕňa aj moju rodnú krajinu, Dánsko. Táto nedostatočná inklúzia všetkých životných postojov ponecháva skupiny nenáboženských občanov bez zastúpenia pri dôležitých rozhodovacích procesoch a etických diskusiách.“

Dnešné časy pandémie si vyžadujú mimoriadnu potrebu kladenia zmysluplných otázok a hľadania odpovedí v zmysluplných komunitách. Je čoraz dôležitejšie zahrnúť do diskusií o morálke a etike všetky skupiny občanov, napríklad aj do diskusií o očkovaní a zdravotnej starostlivosti.

Európska humanistická federácia (EHF) vyzýva všetky krajiny v Európe, aby venovali osobitnú pozornosť dôsledkom neudelenia rovnakých práv všetkým organizáciám, najmä tým, ktoré zastupujú menšiny. A nevyhnutnosť zahrnúť organizácie založené na presvedčení do medzináboženského – svetonázorového – dialógu. Zdôrazňuje nevyhnutnosť zosúladiť legislatívu a prax jednotlivých štátov s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach a zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých občanov a ich organizácie: tak pre organizácie vznikajúce na základe náboženského vyznania, ako aj organizácie združujúce ľudí na základe presvedčenia.

Dôležitosť medzináboženského – svetonázorového – dialógu, online či v skutočnom reálnom živote, bola zdôraznená  aj prednášajúcimi na treťom doplňujúcom zasadnutí OBSE pre ľudskú dimenziu. Uvedomujeme si, že nejde o rýchle riešenie. Lone Ree Milkær, podpredsedníčka EHF, to vystihla slovami: Aby som parafrázovala komentár doktora Clarka: Spoločné východiská neexistujú skôr ako si ich predstavíme a až potom musíme na ich vytvorení skutočne tvrdo pracovať.“

* Poznámka:
Lone Ree Milkær je hlavnou predstaviteľkou Danskej humanistickej organizácie Humanistisk Samfund. Združenie, bolo založené v roku 2008. Pohľad na život, na ktorom je založený Humanistisk Samfund, je nenáboženský humanizmus.
Internetová stránka združenia je: https://www.humanistisksamfund.dk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/HumanistiskSamfund

Be the first to comment on "Požadujeme rovnaké práva pre všetky vyznania a presvedčenia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*