Pataky Franz – životopis

Franz Pataky sa narodil 11. septembra 1920 v Smolníku ako syn Franza Patakyho, hostinského. Bol nemeckej národnosti a katolík.

Maturoval na Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Levoči v roku 1940.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal 16. 1. 1941 do 2. semestra. Jeho zápis vo Viedni do 1. semestra neexistuje, ale v nacionále je v rubrike Anführung der Grundlage, auf welcher der Studierende die Immatrikulation oder Inscription anspricht (= uvedenie podkladu, na základe ktorého študujúci žiada o imatrikuláciu alebo inskripciu), údaj: 2 Fachsemester (= 2 odborné semestre). Niet údajov o tom, o aký odbor išlo, kde a kedy tie 2 semestre absolvoval. Referát o tejto doktorskej práci bol uverejnený vo Wiener Tierärztliche Monatsschrift, roč. 35, č. 2, s. 12, 1948.

Do 5. semestra sa zapísal 27. 5. 1942, pričom požiadal o zníženie študijných poplatkov. Niet zápisov do vyšších semestrov. Ani raz neuvádza, že by dostával nejaké štipendium.

O skončení niet iných dokladov ako rukopisný záznam o obhájení doktorskej práce Perosomus elumbis beim Schwein (Perosomus elumbis u prasaťa), vypracovanej na Ústave pre systematickú a topografickú anatómiu VŠV vo Viedni, a promócii dňa 9. 3. 1945. To dátum si treba oživiť pred očami – bolo to mesiac pred dobytím Viedne Červenou armádou!

Nevrátil sa na Slovensko, no nevie sa, kde pôsobil.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Pataky Franz – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*