Odluka cirkvi od štátu – 2. O čom je odluka?

V prvej časti  nášho článku o odluke cirkvi od štátu sme sa podrobnejšie venovali jednému z aspektov odluky a to finančnej odluke. Na faktoch sme preukázali, že vo financovaní cirkví zo strany štátu platí nepriama úmera: Neustále klesá počet ich veriacich, no finančný príspevok  štátu neustále rastie. A čísla, ktoré to potvrdzujú, sú fascinujúce – hovoria sami za seba: za 20 rokov evidujeme – 18  %-tný pokles veriacich a 300 %-tný nárast štátneho príspevku cirkvám.

V tejto súvislosti si len pripomeňme, že v roku 1995 sa prvé veľké cirkevné reštitúcie na Slovensku zdôvodňovali argumentáciou, že so súhlasom predstaviteľov cirkví ide o prvú prechodnú etapu odluky cirkvi od štátu. Reštitúcie cirkevného majetku sa opakovali ešte najmenej dvakrát. Avšak cirkvi nie sú stále finančne odlúčené od štátu, ale naopak čoraz viac sa prepletajú s rozpočtom štátu a čerpajú z neho čoraz viac peňazí. Sľuby o odluke zostali sľubmi. A postupne sa strácali v prepadlisku nesplnených princípov a ideálov…

Ústava áno, zákony nie

Autor článku k odluke na webe Postoj.sk, bývalý hovorca Konferencie biskupov Slovenska, Anton Ziolkovský, sa okrem finančnej odluky už v podstatne menšom rozsahu venuje obsahu samotného pojmu odluky. Zdôrazňuje, že cirkev nemá formálne politickú moc a určite platí jedno – mienka cirkví je vždy v rovine morálneho apelu, nič viac. Odvoláva sa pri tom na slová pápeža Františka: „Keď sa cirkev snaží formovať verejný priestor, vždy robí politiku a tak to má byť, ale nesmie byť stranícka.“ Preto nerozumie tomu, čo vlastne má niekto na mysli, keď žiada odluku cirkvi od štátu a prečo ju vlastne žiada.

Odpoveďou na tieto otázky sú skúsenosti zo spájania oltára a trónu v (nielen našich) dejinách, ale aj skúsenosti z dnešných dní. POŽIADAVKA ODLUKY JE REAKCIOU NA osobitné, PRIVILEGOVANÉ POSTAVENIE CIRKVI v štáte, jej postavenie nad zákon, jej vplyv na politiku v štáte a pod. CIRKEV dáva morálny apel, ale problém je, povedané slovami Friedricha Nietzscheho, v tom, že „…NEPRIPUSTÍ INÝ VÝKLAD, iný cieľ, zavrhuje, popiera, pritakáva, potvrdzuje jedine v zmysle svojej interpretácie; nepodlieha žiadnej moci, skôr VERÍ Vo svoju NADRADENOSŤ KAŽDEJ MOCI…“

Podstatu odluky cirkvi od štátu vyjadruje v čistej a stručnej podobe znenie zásady uvedenej v našej Vianočnej dohode z roku 1943: „Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má byť však vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu.”

Moderná Slovenská republika to má podobne vyjadrené jednoznačne v článku 1. Ústavy Slovenskej republiky:

 • SLOVENSKÁ REPUBLIKA je zvrchovaný demokratický a právny štát. NEVIAŽE SA NA nijakú ideológiu a NÁBOŽENSTVO.

Článok 12. ústavy, to rozvíja vo svojich prvých dvoch odsekoch:

 • ĽUDIA SÚ SLOBODNÍ A ROVNÍ v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
 • ZÁKLADNÉ práva a SLOBODY SA ZARUČUJÚ na území Slovenskej republiky všetkým BEZ OHĽADU NA pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, VIERU A NÁBOŽENSTVO, politické, či INÉ ZMÝŠĽANIE, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. NIKOHO NEMOŽNO z týchto dôvodov POŠKODZOVAŤ, ZVÝHODŇOVAŤ alebo ZNEVÝHODNOVAŤ.

Krásne a múdre slová. Napriek tomu je ústava len na papieri a REALITA uplynulých tridsiatich rokov republiky JE úplne INÁ. Slovensko má vo vzťahu k cirkvám svoju osobitú cestu. Na rozdiel od moderných štátov Európy a sveta nielen že, nezjednodušujeme podmienky pre registráciou nových cirkví (zákon 308/1991 Zb.), ale naopak postupne ho sprísňujeme až na absurdnú podmienku čestného prehlásenia 50 000 dospelých členov cirkvi s trvalým pobytom na Slovensku a slovenským občianstvom. V súčasnosti túto podmienku z registrovaných 18 cirkví spĺňajú možno len 3 (podľa údajov zo sčítania obyvateľov 2021). A to našťastie v roku 2017 neprešiel pozmeňovací návrh poslancov za stranu Ľudovú stranu naše Slovensko, aby počet pri novej registrácii bol až 250 000. Sprísňovanie podmienok pre registráciu sa robí v mene kresťanského charakteru nášho štátu a v mene ochrany pred prenikaním islamu a nových siekt”. V praxi to znamená, že ochraňujeme už registrované cirkvi a mimo registrácie cirkví pôsobia desiatky až stovka nových cirkví pôsobiacich oficiálne ako občianske združenia v priamom rozpore s výslovným znením zákona o združovaní občanov (§1. ods. 3, písm c) zákona č. 83/1990 Zb.)

Registráciou 18 cirkví získalo množstvo osobitných práv, ktoré neregistrované cirkvi, ani organizácie sekulárnych občanov nemajú. Rovnosť v právach a dôstojnosti reálne neexistuje. Naopak VZNIKLA tu opäť VRSTVA PRIVILEGOVANÝCH CIRKVÍ, ktorých privilégiá chráni absurdne postavený zákon. Ale nielen on…

Jedným z hlavných architektov tzv. Vatikánskych zmlúv (základnej a dvoch čiastkových), ktoré už boli podpísané, bol bývalý velvyslanec SR vo Vatikáne a otec súčasnej splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu náboženskej slobody a presvedčenia Anny Záborskej MUDr. Anton Neuwirth. Za prínos k rozvoju vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bol v roku 1998 ocenený pápežom Jánom Pavlom II. tretím najvyšším vyznamenaním udeľovaným pápežom Veľkokrížom Rytierskeho rádu Pia IX. (Ordine di Pio IX). Založil ho 17. Júna 1847 pápež Pius IX. a má 5 tried. Je udeľovaný katolíkom i nekatolíkom za zásluhy o papežstvo. Zdroj fotografii: Wikipedia.org

2+11+5+0 = Rovnako? Nie!

Už po siedmych rokoch existencie samostatnej Slovenskej republiky politici upravili zákony tak, aby okrem rovnakých podmienok daných zákonom vznikla možnosť uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými cirkvami. A hneď v tom istom roku (2000) len v priebehu troch mesiacov, za 24 dní bola podpísaná a nadobudla právoplatnosť medzinárodná Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (samostatný medzinárodnoprávny subjekt sui generis = osobitného druhu), ktorou sa kodifikovalo postavenie katolíckej cirkvi v slovenskej spoločnosti. A to bol len začiatok, pretože Základná zmluva vyslovene uvádza schválenie ďalších štyroch zmlúv. Dve z nich boli podpísané už v priebehu štyroch rokov (pôsobenie cirkvi v ozbrojených silách a zboroch – 2002 a vyučovanie náboženstva na školách – 2004). Pre tretiu zmluvu – o výhrade vo svedomí sa rozpadla druhá Dzurindova vláda v roku 2006. Štvrtá zmluva o financovaní doteraz nebola radšej ani predložená. Koncom roku 2019 však prešiel nový zákon o financovaní cirkví, ktorý zmenil spôsob (vzorec) prerozdelenia príspevku tak, že jednostranne zvýhodňuje Rímskokatolícku cirkev. Tá len za štyri roky platnosti nového zákona zvýšila svoj podiel z celkového objemu príspevku štátu všetkým cirkvám zo 65,46 % (2019) na 74,38 % (2023), čo predstavuje v absolútnej hodnote nárast o 8 077 443 €.

Nejde len o nadštandardné postavenie a uznanie katolíckeho náboženstva. Uzavretím zmlúv DOCHÁDZA K PREPÁJANIU pôsobenia ŠTÁTU A pôsobenie KATOLÍCKEJ CIRKVI do jedného celku, čím sa narúša nielen rovnosť cirkví, ale aj svetonázorová neutralita Slovenskej republiky zakotvená v čl. 1, ods. 1 Ústavy. P. Prusák to komentoval slovami: „Zmluva medzi SR a Vatikánom má predovšetkým doktrinálny charakter, …presadzuje katolicizmus ako štátnu doktrínu, ktorá má poradensky pôsobiť …vo všetkých oblastiach spoločenského života, najmä v nadstavbovej sfére.“

Ďalších 11 registrovaných cirkví následne po dvoch rokoch, v roku 2002, uzavrelo prezidentskú výrazne atypickú vnútroštátnu zmluvu (Išlo o raritný právny akt formou medzinárodnej zmluvy s 11 cirkvami, subjektmi nie medzinárodného, ale vnútroštátneho práva!!!) so Slovenskou republikou s podobným obsahom ako Základná zmluva. Formálnou štruktúrou sú si zmluvy podobné, no svojím obsahom, právnym definovaním zmluvných strán a rôznou ochranou autonómie cirkví vytvárajú obe zmluvy legislatívnu nerovnosť. Upozorňuje na to, aj sociológ Miroslav Tížik: Aktom podpísania zmlúv… všetky zúčastnené strany vzájomne uznali a tým aj legitimizovali privilegované postavenie katolíckej cirkvi medzi ostatnými registrovanými cirkvami.“

A tak tu máme 2 katolícke CIRKVI, ktorých privilegované postavenie a práva CHRÁNI MEDZINÁRODNÁ zmluva, ďalších 11 CIRKVÍ, ktorých menšie privilégiá chráni atypická vnútroštátna PREZIDENSTKÁ ZMLUVA a 5 CIRKVÍ, ktoré CHRÁNI len všeobecný ZÁKON č. 308/1991 Zb., ktorý by mal platiť rovnako pre všetky cirkvi. INÉ, neregistrované, CIRKVI NECHRÁNI NIČ, privilégiá nemajú…

Pre postavenie sekulárnych občanov s iným, napr.  filozofickým, presvedčením, je realita ešte zložitejšia. Slovenská republika neuznáva ich prínos pre budovanie štátu, nerešpektuje ich úlohu a individuálne práva i slobody a už vôbec nie kolektívne. Legislatívne existujú len raz za desať rokov ako nechcený výsledok sčítania obyvateľov. Napriek tomu, že ich počet neustále rastie a dnes už tvoria ¼ obyvateľov Slovenska. Ústava, ani tzv. antidiskriminačný zákon neriešia problematiku rovnocenného postavenia organizácií sekulárnych občanov či obhajobu ich kolektívnych práv. ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON (č. 365/2004 Z. z.) v § 2a, ods. 11 uvádza:Za diskrimináciu z dôvodu náboženského vyznania, alebo viery sa považuje aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania.“ Čiže zákon RIEŠI DISKRIMINÁCIU len VO VZŤAHU K JEDNOTLIVCOVI, NERIEŠI KOLEKTÍVNE PRÁVA sekulárnych občanov. T. z. nerieši problematiku a otázku kolektívnych práv vo vzťahu k organizáciám humanistov, napr. Spoločnosti Prometheus.

Sloboda presvedčenia i náboženstva je v prvom rade vecou svedomia jednotlivca, ale okrem iného zahŕňa aj slobodu prejavovať svoje presvedčenie i náboženstvo samostatne a súkromne alebo v spoločenstve s inými, na verejnosti a v kruhu tých, ktorých presvedčenie a vieru zdieľame. Keďže tieto spoločenstvá tradične existujú vo forme organizovaných štruktúr, článok 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd upravujúci slobodu myslenia, svedomia a náboženstva sa musí vykladať vo svetle článku 11 Dohovoru (sloboda zhromažďovania a združovania), t. z. právo prejavovať svoje presvedčenie i náboženstvo v spoločenstve s inými, zahŕňa očakávanie, že sa budú môcť slobodne a rovnocenne združovať bez svojvoľného zásahu štátu. Autonómna existencia týchto komunít je nevyhnutná pre pluralizmus v demokratickej spoločnosti, a preto je táto otázka v samom srdci ochrany článku 9 Dohovoru.

Druhým architektom tzv. Vatikánskych zmlúv (základnej a dvoch čiastkových), ktoré už boli podpísané, bol neskorší rektor Trnavskej univerzity prof. Marek Šmíd. Za osobitný prínos v oblasti prijatia Základnej zmluvy bol v roku 2001 odmenený Jánom Pavlom II. štvrtým najvyšším vyznamenaním udeľovaným pápežom Rádom Sv. Gregora Veľkého (Ordine di S. Gregorio Magno). Založil ho 1. Septembra 1831 pápež Gregor XVI. a má 4 triedy. Je udeľovaný tým, ktorí sa zaslúžili o dobro spoločnosti, církvi a Svätej stolice. Od roku 1994 ho môžu dostať aj ženy. Zdroj fotografii: Wikipedia.org a Spoločnosť Prometheus.

Privilégia len pre niektorých

Slovenská republika garantuje kolektívne i individuálne náboženské práva pre 13 cirkví a ich členov jednou osobitnou medzinárodnou a druhou zvláštnou prezidentskou zmluvou. Aký je ich obsah? Dávajú skutočne také privilégiá určeným cirkvám? Francúzsky historik a politológ René Rémond v tejto súvislosti vysvetľuje: „Katolícka cirkev, verná tradícii rímskeho práva, prisudzovala (vždy) veľký význam výslovnému a v textoch zapísanému uznaniu svojich práv, čo samozrejme vylučuje akúkoľvek odluku.“ Pretože medzinárodná zmluva so Svätou stolicou bola urýchlene prijatá ako prvá a bez možnosti vyjadrenia sa verejnosti, ukážme si na čo všetko pre cirkev garantuje. Zmluva zaručuje:

 • Významné poslanie katolíckej cirkvi v dejinách Slovenska, ako aj …jej aktuálnu úlohu v sociálnej, morálnej a kultúrnej oblasti, a prínos občanov Slovenskej republiky pre katolícku cirkev (Preambula zmluvy).
 • Slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí (článok 2 zmluvy).
 • Vykonávať apoštolské poslanie, najmä liturgické obrady a náboženské úkony, hlásať a vyučovať katolícku náuku (článok 5).
 • Nedotknuteľnosť posvätných miest, ktoré sú v súlade s kánonickým právom určené na vykonávanie náboženských úkonov (článok 5).
 • Uplatňovať právo výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi (článok 7).
 • Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva, ktoré zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky (článok 8).
 • Rešpektovanie nedele ako dňa pracovného pokoja rovnako ako ďalších 10 dní katolíckych sviatkov (článok 9).
 • Manželstvo uzavreté podľa kánonického práva má na území Slovenskej republiky rovnaké právne postavenie a účinky ako manželstvo uzavreté občianskou formou (článok 10).
 • Právo rodičov a iných osôb vychovávať deti v súlade s vieroučnými a mravoučnými zásadami Katolíckej cirkvi (článok 12).
 • Právo zriaďovať, spravovať a využívať na výchovu a vzdelávanie základné a stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia, majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky (článok 13).
 • Vytváranie podmienok pre katolícku výchovu detí v školách a v školských zariadeniach v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov (článok 13).
 • Právo vyučovať katolícku náboženskú výchovu na všetkých stupňoch základných škôl a na všetkých druhoch a typoch stredných škôl a školských zariadení a podporu katolíckych výchovných organizácií a hnutí mladých (článok 13).
 • Učiteľ náboženstva má v pracovnoprávnom vzťahu rovnaké postavenie ako učitelia ďalších vyučovacích predmetov (článok 13).
 • Nevyhnutnou podmienkou na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva vo všetkých školách je jeho poverenie katolíckou cirkvou (článok 13).
 • Právo osôb s katolíckym vierovyznaním vo výchovno-vzdelávacom procese právo uplatňovať svoje presvedčenie, pokiaľ ide o výchovu k rodičovstvu, v súlade so zásadami kresťanskej etiky (článok 13).
 • Právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch (článok 14).
 • Právo vykonávať pastoračnú starostlivosť o veriacich v ústavoch na výkon väzby a v nápravnovýchovných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (článok 15).
 • Právo vykonávať pastoračnú, duchovnú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť vo všetkých štátnych vzdelávacích, výchovných a zdravotníckych zariadeniach, štátnych zariadeniach sociálnych služieb vrátane zariadení pre osoby s nariadenou ústavnou výchovou a v štátnych zariadeniach vykonávajúcich liečbu a resocializáciu drogovo a inak závislých osôb (článok 16).
 • Právo vykonávať vzdelávaciu, výchovnú, vedeckovýskumnú, misijnú, charitatívnu, zdravotnícku a sociálnu činnosť. Toto právo zahŕňa aj zriaďovanie, vlastníctvo a prevádzkovanie zariadení tohto charakteru (článok 17).
 • Právo na slobodu prejavu vrátane práva rozširovať svoje názory a podávať informácie slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom (článok 18).
 • Právo vlastniť prostriedky na vydavateľskú činnosť, rozhlasové, televízne a iné spoločenské informačné prostriedky a zariadenia (článok 18).
 • Právo vstupovať v primeranom rozsahu do vysielania verejnoprávnych spoločenských informačných prostriedkov (článok 18).
 • Nadobúdať vlastnícke právo k hnuteľným i nehnuteľným hmotným veciam, ako aj k nehmotným veciam a má právo tieto veci scudzovať (článok 19).
 • Uzatvoriť osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení Katolíckej církvi (článok 20).
 • Organizovať kostolné zbierky. Príjmy z hospodárenia s takto získanými prostriedkami nepodliehajú zdaneniu, ani povinnosti verejného vyúčtovania (článok 20).
 • Túto zmluvu meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou (článok 25).

Pre 5 ďalších cirkví niektoré z týchto práv a slobôd sú čiastočne dané zákonom č. 308/1991 Zb. Pre ostatných občanov (veriacich i sekulárnych) podobné práva slobody nerieši nikto a nič. Sú jednoducho reálne občanmi druhej kategórie, v právach i v dôstojnosti. Ako ukazujú výsledky sčítania obyvateľov 2021 však nie je možné bezdôvodne ignorovať potreby a záujmy ¼ obyvateľov krajiny.

Preto ZDÔVODNENÍM charakteru a obsahu, ale i potreby ODLUKY cirkvi od štátu SÚ PRIVILÉGIÁ niektorých CIRKVÍ. Ak máme nielen deklarovať rešpektovanie základných ľudských práv, reálnu rovnosť v právach a dôstojnosti garantovanú našou ústavou, je nevyhnutné zmeniť súčasný právny stav. Skutočnú slobodu myslenia, svedomia a vyznania môže garantovať jedine skutočne SVETONÁZOROVO NEUTRÁLNY ŠTÁT, ktorý JE však BEZ uskutočnenia ODLUKY CIRKVI OD ŠTÁTU NEREÁLNY.

 

Titulná fotografia:  Spoločnosť Prometheus

Be the first to comment on "Odluka cirkvi od štátu – 2. O čom je odluka?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*