Obrana klonovania a výskumu kmeňových buniek

Richard T. Hull a Tom Flynn

Nová bioetika

Snahy o zosúladenie etiky s prudko sa rozvíjajúcou biotechnológiou sú sprevádzané búrlivou kontroverziou. Ešte v auguste 2001 obmedzil prezident Bush federálne podporovaný výskum kmeňových buniek na existujúce línie. Od tých čias sa debata krúti okolo otázok, ako napríklad či sú kmeňové bunky od dospelého človeka natoľko pluripotentné ako embryonálne (nie sú) a či existujúce línie stačia a sú adekvátne na vedecké vyhodnotenie potenciálu embryonálnych kmeňových buniek (nie sú).

V novembri 2001 ustanovil prezident Bush Radu pre bioetiku, aby sa zaoberala problémom klonovania za účelom reprodukcie a pre biomedický výskum a aby vypracovala svoje odporúčania. Rada podala správu v júli 2002. Všetkých sedemnásť členov Rady sa vyslovilo za zákaz reprodukčného klonovania, sedem hlasovalo aj za zákaz klonovania pre výskumné účely, traja boli pre moratórium, sedem hlasovalo za povolenie klonovania pre výskum hneď teraz, ale s obmedzeniami.

Správa vyjadruje obavu konzervatívcov, že

„spoločnosť (a nielen embryá) utrpí nenapraviteľnú ujmu, ak sa prekročí hranica, za ktorou bude prípustné používať rodiaci sa ľudský život rutínne ako prírodný zdroj”.

Tento názor sa zakladá na uvažovaní, že embryo je už vo svojom najrannejšom štádiu identické s ľudskou bytosťou, ktorá by iste existovala, keby sa embryu umožnilo vyvíjať sa. Táto kľúčová viera, ako aj taktiky niektorých jej zástancov, si zaslúži starostlivé preverenie. Pretože ak neobstojí pri neteistickej filozofickej analýze, potom na nej založená politika vlády prekračuje hranicu, ktorá delí cirkev od štátu.

Free InquiryRada pre sekulárny humanizmus sa už dávnejšie zapojili do tejto diskusie. Sústavne bránili stanovisko, ktoré rešpektuje slobodu vedeckého hľadania. Sústavne boli proti obmedzovaniu výskumu na podklade predpojatých ideí, vrátane tradičných náboženských tradícií. V roku 1997 vydala Rada „Deklaráciu na obranu klonovania a integritu vedeckého výskumu”. Podpísalo ju tridsaťjeden významných vedcov z oblasti biológie, filozofie, etiky a iných odvetví vedy; bránili morálnu nezávadnosť biotechnológie vrátane klonovania ľudí. Deklarácia je prístupná na www.secularhumanism.org7library7fi7 cloning_declaration_17_3.html.

Verejná diskusia je už raz to, čo je – je verejná – a nikdy nie isté, ako sa dá nejaké vyhlásenie zneužiť. V marci 2001 sme žasli, keď sme sa dozvedeli, že našu „Deklaráciu na obranu klonovania” rozdáva v halách washingtonského Kongresu – vodca sekty raëliánov, vedúci ufológ Raël (rodným menom Claude Vorlihon), pri výsluchu pred senátnym výborom vo veci plánu jeho sekty klonovať ľudí.

Povedať, že klonovanie ľudí je morálne prijateľné, nijako neznamená, žeby klonovanie ľudí dnešnými technológiami bolo rozumné alebo želateľné. Neistota pri nízkej úspešnosti súčasnej techniky, obava, že dlhodobé zdravie klónov nebude uspokojivé, atď., si zaslúži veľkú pozornosť – ale to sú skôr technické ako etické námietky.

Poznámka: 20.02.2003 zakázal nemecký parlament klonovanie ľudských embryonálnych buniek pre reprodukčné aj terapeutické účely.

Prameň: Richard T. Hull a Tom Flynn, “Defending Cloning and Stem Cell Research Against Faith-based Curbs”, Free Inquiry, 23/1, s. 27, zima 2002/03.

 *  *  * 

V špeciálnej sekcii Free Inquiry 23/1 je osem príspevkov, reprezentujúcich najnovšie hlasy na poli klonovania a výskumu kmeňových buniek. Šesť z nich preberáme do tohto čísla ZH.

Arthur Caplan, jeden z najznámejších bioetikov, dáva interview Timothy J. Madiganovi, bývalému vydavateľovi Free Inquiry. Okrem toho pretláčame z časopisu The Nation  Caplanov komentár k taktike aktivistov proti klonovaniu.

Lekársky chemik David Triggle uvádza neideologické a nedogmatické kritériá pre novú bioetiku pod názvom Dylanovho songu “Každý musí byť klonovaný”.

Faith Lagay, etik zo  Spoločnosti amerických lekárov, opisuje klasický kontext pre bioetický výskum.

Kevin Bonham ponúka bezstarostný pohľad na Ludditov impulz, ktorý asi tvorí podklad pre časť opozície proti novým biotechnológiám.

Technofil Ollivier Dyens napísal radikálnu postmodernú esej v prospech klonovania.

Filozof Don Marquis je neteista a v mnohých článkoch dokazuje morálnu neprípustnosť prerušenia tehotenstva celkom sekulárnym spôsobom. Tu sa stavia nereligióznym spôsobom proti biotechnológii a prichádza k prekvapujúcim záverom.

Filozof Berit Brogaard stavia na analýze argumentu dvojčiat silnú obranu morálnej prípustnosti výskumu kmeňových buniek.

Be the first to comment on "Obrana klonovania a výskumu kmeňových buniek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*