Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021

Na Slovensku môžeme neustále sledovať narušovanie svetonázorovej neutrality štátu a prehlbovanie privilégií cirkví a náboženských spoločností, osobitne katolíckej cirkvi. Ako vykresľuje náš seriál Mýty a legendy o odluke neustále sa prelamuje ústavný princíp rovnosti občanov v právach a dôstojnosti na úkor občanov bez náboženského vyznania. Opätovné spájanie oltára a trónu sa neustále posilňuje. Posledným príkladom je zriadenie úradu splnomocnenca  vlády na ochranu slobody náboženstva alebo viery a  menovanie kontroverznej Anny Záborskej do tejto funkcie. Voči tomuto kroku sme protestovali na tomto mieste. Zachovanie sekulárneho charakteru štátu, otázka odluky štátu od cirkvi sa stávajú základnou prioritou dnešných dní.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je presvedčená, že je potrebné reagovať na situáciu. Preto dnešným dňom publikujeme Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021. Memorandum si môžete stiahnuť aj v PDF formáte na tomto odkaze.
Mená prvých pätnástich signatárov uverejňujeme nižšie pod textom Memoranda. Sú to nositelia cien humanistov – veľvyslanci humanizmu a humanisti roka. Aj vy môžete podporiť toto Memorandum svojim podpisom na portáli mojapeticia.sk. Zároveň vás chceme poprosiť (ak sa s memorandom stotožňujete)  o propagovanie a zdieľanie na sociálnych sieťach. 

Ako inšpiráciu prečo podpísať toto memorandum vám uvádzame úryvok z vyjadrenia Maríny Čarnogurskej-Ferancovej, CSc., Veľvyslankyni humanizmu 2016: Memorandum som si prečítala, súhlasím s ním a rada ho podpíšem. Trochu mi v ňom chýba, že v ňom neprotestujeme proti pretrvávaniu oslobodenia cirkvi od daní, aj proti ich falošnému hraniu sa na obrancov života vnucovaním ženám za každú cenu porodenia dieťaťa, no potom už situácia tej ženy a dieťaťa cirkev vo väčšine prípadov vôbec nezaujíma… Je absurdné, že v 21. storočí,  je svet stále taký strašne nekritický voči všetkým tým ich zločinom, ba aj voči tak častej pedofílii v kňazských radoch! Predsa ak niekto verí, že Boh skutočne existuje, tak by mal byť zdesený, ak si práve on či oni dovolia spáchať takéto ohavnosti! Nuž a verejnosť vo vzťahu k nim akoby úplne stratila súdnosť a cit pre zodpovednosť za nimi poškodzované ľudské bytosti. Aj pre toto všetko považujem za svoju povinnosť memorandum podpísať!”

Memorandum sme zaslali trom najvyšším štátnym predstaviteľom Slovenskej republiky:
Prezidentke Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády SR.

Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021

My, sekulárni humanisti v Slovenskej republike (agnostici, ateisti, etici, humanisti, sekularisti, skeptici, voľnomyšlienkári a iné skupiny občanov bez náboženského vyznania), ako druhá najväčšia svetonázorová skupina na Slovensku, žiadame o plné a dôsledné rešpektovanie všeobecnej rovnosti v dôstojnosti a v právach, ktoré aj pre nás vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky i medzinárodnoprávnych dokumentov.

Napriek tomu, že základný zákon štátu zaručuje hneď v čl. 1 ods. 1, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu, ani náboženstvo, v praxi rastie vplyv a rozširujú sa privilégiá najmä katolíckej, ale aj iných cirkví. Naše práva sú hrubo porušované a diskriminácia sekulárnych humanistov sa prehlbuje.

Na každom kroku sa stretávame s nepochopením, predsudkami, urážkami a nenávisťou náboženských fundamentalistov, ale aj zo strany štátnych a verejných inštitúcií, vrátane médií. Vychádzajúc z ducha našej ústavy sme presvedčení, že sekulárny štát je jediná forma štátneho zriadenia, v ktorom majú všetci ľudia rovnaké práva bez ohľadu na to, či sa k náboženskej viere hlásia alebo nie. Preto na základe dlhodobých skúseností ŽIADAME:

 1. Dôslednú odluku cirkvi od štátu. Na Slovensku štát nielenže platí ústredia cirkví a platy kňazov, ale prostredníctvom ďalších kapitol štátneho rozpočtu poskytuje každoročne na ich činnosť viac ako 250 miliónov eur. Ak štát nie je ochotný prestať s nadštandardným financovaním cirkví, navrhujeme rovnocenné financovanie aj organizácií humanistických občanov.
 2. Prezidentku republiky, aby na stretnutí s pápežom otvorila otázku revízie tzv. Vatikánskych zmlúv, ktoré nielenže diskriminujú značnú časť obyvateľstva, ale obmedzujú zvrchovanosť Slovenskej republiky vo viacerých otázkach.
 3. Prijatie zákona na ochranu sekulárnych humanistov, ktorý odstráni diskrimináciu ľudí bez náboženského vyznania na pracoviskách, v školách, v zdravotníctve a zabráni potláčaniu ich práv vo všetkých sférach verejného života.
 4. Rovnoprávne zabezpečenie a rešpektovanie duchovných a etických potrieb humanistov. Požadujeme vytvorenie humanistických centier na univerzitách, zaradenie humanistických poradcov do ozbrojených síl štátu a stálu prítomnosť sekulárnych humanistických poradcov pri starostlivosti o chorých v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb.
 5. Vyučovanie nábožensky a svetonázorovo neutrálnej etiky na školách ako mravnej náuky pre každého a popri tom voliteľný dobrovoľný predmet buď náboženská výchova alebo humanistická etická výchova. Rovnako žiadame, aby popri teologických katedrách a fakultách boli na verejných a štátnych školách vytvorené minimálne humanistické katedry na zabezpečenie výchovy odborníkov na sekulárnu etiku.
 6. Rovnakú možnosť prístupu do verejnoprávnych médií ako majú cirkvi, najmä v podobe samostatnej pravidelnej relácie, účastí na diskusných reláciách alebo pravidelných príhovorov odborníkov na etiku z radov humanistov, ktoré sú nám dosiaľ upierané. Sme presvedčení, že psychológ, filozof alebo iný humanistický učenec dokáže pomôcť človeku bez náboženského vyznania lepšie ako kňaz.
 7. Vytvorenie rovnoprávnych podmienok pre duchovné a etické potreby humanistov na úrovni miest a obcí, tak, aby sa ľudia bez náboženského vyznania mohli stretávať a spoločne zušľachťovať mravnú podstatu človeka. Aj my potrebujeme centrá, kde by sme sa mohli zotaviť po všetkých stránkach, cvičiť, meditovať, prehlbovať priateľstvo a iné cnosti a kultivovať naše hodnoty a kultúru bez akýchkoľvek svetonázorových dogiem v prospech slovenskej spoločnosti.
 8. Najvyšších ústavných činiteľov, osobitne prezidentku republiky, aby prestali ignorovať organizácie ľudí bez náboženského vyznania najmä pri pravidelných stretnutiach s duchovnými. Malo by byť v záujme štátu, aby pri posilňovaní etiky, súdržnosti a mravného dobra našej spoločnosti mali rovnocenné miesto aj sekulárni humanisti.
 9. Rovnaké uznanie a rešpekt pre ľudí bez náboženského vyznania ako pre ľudí s náboženskou orientáciou. Odmietame zavádzanie cirkevných noriem pre celú spoločnosť. Žiadame, aby bola legislatíva nábožensky neutrálna, rovná a slobodná pre všetkých občanov. Nechceme pripraviť cirkvi o ich práva, ale sme proti ich privilégiám, ktoré im v demokratickej spoločnosti neprináležia.
 10. Aby prejavy nenávisti voči ľuďom bez náboženského vyznania boli posudzované eticky a trestnoprávne rovnako ako náboženská, národnostná, rasová alebo triedna neznášanlivosť.
 11. Zaradenie sekulárnych humanistov do celospoločenského dialógu rovnoprávne spolu s ostatnými náboženstvami. Sekulárni humanisti vo významnej miere tvoria a formujú slovenskú spoločnosť, jej minulosť, prítomnosť i budúcnosť a sú jej samozrejmou súčasťou. Nemôžu byť vylúčení z duchovného dialógu. To, či je človek morálny a dobrý alebo nie, nezávisí od náboženskej viery. Závisí to predovšetkým od samotného človeka. Morálny kompas humanistu je rovnako spoľahlivý, ako morálny kompas veriaceho človeka.

My, slovenskí sekulárni humanisti, nemáme záujem viesť svetonázorové spory, ponúkame najnižší spoločný menovateľ pre etické spolužitie v našej spoločnosti pre všetkých. Ponúkame a presadzujeme priateľstvo, solidaritu, toleranciu, zvládanie životných kríz, ohľaduplnosť v medziľudských vzťahoch, obranu ľudských práv, sociálnu zodpovednosť a radosť zo života pri zachovaní ideologicko-náboženskej neutrality štátu a rôznych názorov na posledné otázky. Preto sme presvedčení, že uznanie, rešpekt a podpora sekulárneho humanizmu je v záujme celej spoločnosti.

Banská Bystrica, 9. september 2021

 1. Spoločnosť Promethues – združenie svetských humanistov,
  v zastúpení predsedom PhDr. Romanom Hradeckým
 2. doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD., Humanista roka 2021
 3. MVDr. Rastislav Škoda, CSc, Veľvyslanec humanizmu 2019
 4. PaedDr. Ivan Šabo, Veľvyslanec humanizmu 2014
 5. Mgr. Marina Čarnogurská-Ferancová, CSc., Veľvyslankyňa humanizmu 2016
 6. PhDR. Stanislav Mičev, PhD., generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania, ktoré je nositeľom čestného titulu Humanista roka 2008
 7. doc. JUDr. Ján Chudík, CSc., Veľvyslanec humanizmu 2018
 8. doc. PhDr. Matej Beňo, CSc., Veľvyslanec humanizmu 2013
 9. PhDr. Ľudmila Rešovská, Humanistka roka 2011
 10. František Jedinák, Veľvyslanec humanizmu 2015
 11. Alena Mižíková, Humanistka roka 2017
 12. PhDR. Ivan Poljak, Veľvyslanec humanizmu 2020
 13. Ing. Zuzana Kočišová, dcéra prof. MUDr. Alexandra Reháka, DrSc., Veľvyslanca humanizmu 2008
 14. JUDr. Marián Baťala, laureát ocenenia Za vernosť humanizmu 2014
 15. JUDr. Stanislav Kizek, laureát ocenenia Za vernosť humanizmu 2014

2 Comments on "Memorandum slovenských sekulárnych humanistov 2021"

 1. Miloslav V., Bratislava | 1. novembra 2021 at 0:48 |

  Všetky body Memoranda sú odôvodnené a hoci boli predložené aj v minulosti, nestratili nič na aktualite. Na programe dňa je otázka aké je miesto človeka v meniacom sa kapitalizme pri jeho metamorfóze na inkluzívny kapitalizmus? Pod príspevkom “Čo priniesla návšteva pápeža Slovensku?”som vložil odkazy na strategické témy v ktoré asi pápež priniesol na Slovensko. Prítomnosť pápeža bol dôvod na ich pripomenutie. Tak ako existuje rozloženie moci systémom štát v štáte, tak jestvuje analogicky cirkev v cirkvi, nech mi to tých 17 ďalších cirkví, ktoré sú na Slovensku prepáči. Dravý neo-marxizmus frankfurtskej školy má 100 rokov a nazýva sa tiež progresivizmus no rozhodne nie je humanizmus, len teóriou zničenia kapitalizmu všetkými prostriedkami, ale na druhej strane katolicizmom propagovaný neustály rast populácie tiež nie je kresťanským humanizmom a je to už len dogmatický myšlienkový stereotyp. Doposiaľ v tomto roku pribudlo na Zemi 69 miliónov ľudí, teda celkom už je 7,9 miliardy. Nech mi nikto nehovorí o zázračnom uživení všekých ľudí z pár bochníkov chleba a aj so zaistením ich potrieb alebo o takzvanom “záchovnom” počte, čo je prinajmenšom ako tretia neznáma v rovnici. Takú etiku už nemajú ani veriaci . Preto zastávam názor, že humanizmus musí bojovať za dôstojný život pre človeka aj za cenu postupného znižovania svetovej populácie prirodzenou cestou. V memorandách by som možno očakával ako občan reflexiu prechodu starého kapitalizmu na nový inkluzívny. Netreba módnu chválu na klimatické teórie alebo zelené ilúzie, len hľadanie tém, ktoré sú životne nutné pre pochopenie zmien každým občanom v ktorých sa Slovensko ocitne bez ohľadu na prevládajúci kresťanský svetonázor. Nič nám nebude platný. Dnes to už nie je otázka len peňazí, ale hlavne zdrojov, a preto existujú tie obrovské protesty v Európe – tam žiadne modlitby nepomôžu, iba uchopenie úžitočných vedomostí. Systém nutne musí fungovať pre každého, preto ma znepokojuje, že si pani prezidentka nenájde čas na prirodzených súputníkov a architektov budúcnosti. Pri všetkej úcte k hlave štátu neviem, či postrehla, že ultra konzervatívny katolicizmus stráca inšpiráciu a na programe dňa je nový formát náboženstva výrazne odlišný od 2000 ročnej tradície, ktorá je bez porozumenia ako guľa na nohe .Na stole už sú celkom iné otázky našej doby o forme kapitalizmu v ktorom už svetonázor nehrá úlohu. Naviac mnohí Slováci sa nehlásia v dejinách hlbšie než po Veľkú Moravu, ale aj to len slabo. Boja sa materializmu, antiky, vidia v nej bližšie nespoznaných pohanov, chýba čosi ako kontinuita identity, filozofie, práva, literatúry, prírodných vied a sekulárneho štátu. To všetko je priestor pre argumentáciu humanistov od minulosti do budúcnosti.

 2. Miloslav V., Bratislava | 16. januára 2022 at 10:59 |

  Neprehliadnime: VIDEO: Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliáš o exkomunikaci Lžipapeže Františka Bergoglia za prosazování vakcinačního mRNA antievangelia.
  Podrobnosti o návšteve na Slovensku sa dajú získať v päťdňovom pobyte v kúpeľoch Nimnica, kde sa konajú prednášky prvé 3 mesiace roku 2022, ale ich obsah nepoznám.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*