Ľuboš Blaha: Späť k Marxovi?

(Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti), Bratislava: VEDA 2009, 528 s.

Nastal čas vrátiť sa späť k Marxovej filozofii a prekonať iracionálne predsudky, ktoré najmä v postkomunistických krajinách naďalej bránia mnohým teoretikom aj politikom, aby narábali s myšlienkami jedného z najvplyvnejších svetových filozofov?

To je jedna z otázok, ktoré si kladie nová monografia Ľuboša Blahu. Kniha však nie je iba o Marxovi či o súčasných neomarxistoch. Pojednáva aj o najaktuálnejších hodnotových otázkach súčasnej ľavice. V rámci politicko-filozofickej analýzy sa v nej píše o teóriách spravodlivosti, o sociálnom štáte, či o ekonomickej demokracii. Dôraz kladie na teórie tzv. analytického marxizmu a sociálneho liberalizmu, pričom kriticky analyzuje koncepcie najznámejších súčasných amerických filozofov, napr. Johna Rawlsa, Roberta Nozicka či Amartyu Sena. Zamýšľa sa aj nad budúcnosťou ľavicového myslenia a inštitúcie sociálneho štátu. Ponúka obšírny prierez moderným ľavicovým myslením, ktoré môže byť inšpiráciou tak pre sociálnu demokraciu, ako aj pre radikálnu ľavicu.

Monografia je rozdelená do troch častí. V prvej je podrobne predstavená inštitúcia sociálneho štátu, v druhej je ponúknutá analýza a kritika Rawlsovej teórie spravodlivosti, ako aj neomarxistických príspevkov k sociálnej spravodlivosti a v tretej je predstavená analýza hodnôt slobody, vlastníctva, efektivity, ekonomickej demokracie a napokon aj vlastná koncepcia autora, t. j. antiakcidentálna teória spravodlivosti postavená na koncepte čistého úsilia. Kniha je inšpirovaná humanistickým marxizmom, egalitárnym liberalizmom, aj komunitarizmom. Hodnotu sociálnej spravodlivosti predstavuje ako podstatu ľavicového myslenia a politiky.

Okrem čisto filozofických reflexií čitateľ v knihe môže nájsť aj analýzu tzv. výrobnej samosprávy (napr. baskická korporácia Mondragón), obhajobu demokratického socializmu, sociálneho štátu, ekonomickej demokracie, či pozitívnej diskriminácie. Autor polemizuje s pravicovými teoretikmi aj v súvislosti s hodnotami slobody, efektivity a vlastníctva. Prof. František Novosád sa vyjadril, že „monografia Ľuboša Blahu je zatiaľ najobsiahlejším slovenským príspevkom k teórii spravodlivosti, ktoré boli formulované v anglosaskom jazykovom prostredí“. Ako dodáva doc. Ladislav Hohoš, „Blahova práca je naozaj inšpiratívna, prekonáva ideologické mimikry súčasnosti a celkom určite prispeje ku kultivácii a obohateniu diskurzu v oblasti politickej filozofie.

Prameň: Ľubica Suballyová, online recenzia na strane Vydavateľstva SAV VEDA

Be the first to comment on "Ľuboš Blaha: Späť k Marxovi?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*