Informácie o humanistoch nemajú automaticky zelenú Alebo O „rovnosti“ pred médiami

naha zverejniť Vyhlásenie z valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus ktoré sa konalo 24. 10. 2009, vyhlásenia ktoré sa týka života občanov bez náboženského vyznania prekvapivo narazila na prekážku. A vôbec nebolo ľahké dosiahnuť uverejnenie obsahu vyhlásenia aspoň približne zodpovedajúceho pôvodnému textu.

Vyhlásenie (môžete si prečítať jeho plné znenie) sme odoslali 25. 10. 2009 viacerým médiám vrátane verejnoprávnej TASR v prílohe e-mailu z kancelárie Spoločnosti Prometheus s textom:

V prílohe Vám posielame Tlačovú správu – vyhlásenie delegátov VZ Spoločnosti Prometheus, združenie svetských humanistov, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2009 v Banskej Bystrici.

Zostávame s pozdravom.

————————————
Jozef Horváth

kancelária Spoločnosti Prometheus
združenie svetských humanistov
Pod Banošom 14
974 11 Banská Bystrica


Odpoveď z TASR bola prekvapujúca, presnejšie povedané bolo to odmietnutie. Dozvedeli sme sa z nej, že ide o propagáciu spoločnosti Prometheus a tak vyhlásenie uverejnia ak si zaplatíme. Tu je plný text odpovede z TASR:

From: Markéta Kollárová [mailto:marketa.kollarova@tasr.sk]
Sent: Monday, October 26, 2009 9:54 AM
To: kancelariasp@mail.t-com.sk
Subject:

Dobry den p. Horvath, Vasu spravu Vam mozeme uverejnit len cez PR servis ako OTS (platena sluzba). Ak by ste mali o tuto sluzbu zaujem, prosim vyplnte prilozeny objednavkovy formular a zaslite ho spat do TASR na uvedenu adresu. Zelam pekny den.

Markéta Kollárová
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
tel: +421 2 592 10 444
fax: +421 2 529 63 405
marketa.kollarova@tasr.sk
prservis@tasr.sk
www.tasr.sk


Takýto prístup sme nemohli považovať za korektný, zvlášť ak pozorujeme o čom všetkom média a agentúry, vrátane TASR informujú v súvislosti s cirkvami a Rímskokatolíckou cirkvou predovšetkým. Predseda Spoločnosti Prometheus preto požiadal o vysvetlenie takéhoto postoja voči nášmu vyhláseniu:

From: Roman Hradecký < hrador@gmail.com >
Date: 2009/10/28
Subject: 091028 ziadost_o_vysvetlenie
To: marketa.kollarova@tasr.sk, kancelaria sp < kancelariasp@mail.t-com.sk >

Dobrý deň pani Kollárová,

dovoľujem si Vás požiadať o vysvetlenie Vášho postupu a zdôvodnenie, prečo našu tlačovú správu z rokovania Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, ktoré Vám zaslala naša kancelária – konkrétne p. Jozef Horváth, môžete uverejniť len cez PR servis ako OTS (platená služba). Doposiaľ som sa z Vašej strany s podobným spôsobom riešenia našej požiadavky nestretol a preto ma zaujímajú Vaše dôvody.

Ďakujem za odpoveď.

S prianím pekného dňa

Roman Hradecký,
predseda Spoločnosti Prometheus


28. 10. 2009 sme, ako reakciu na uvedený e-mail dostali telefonickú odpoveď pani Lenky Greškovej, ktorá informovala predsedu Spoločnosti Prometheus o dôvodoch odmietnutia nášho vyhlásenia približne takto:

Naše uznesenie zobrali v TASR ako PIAR SPRÁVU – to znamená, ako našu vlastnú propagáciu a za tú si máme zaplatiť. Informáciu o konaní valného zhromaždenia dali do servisu, ale informáciu o vyhlásení nie, lebo ho chápu ako našu propagáciu a preto ak si želáme jej uverejnenie, musíme zaplatiť.


V tejto etape sa do riešenia problému zapojili viacerí členovia vedenia Spoločnosti Prometheus, vrátane právnikov a bolo rozhodnuté obrátiť sa s našimi výhradami priamo na generálneho riaditeľa TASR, pána Jaroslava Rezníka. Elektronickou poštou sme mu 29. 10. 2009 odoslali text nasledovného znenia:

From: Roman Hradecký < hrador@gmail.com >
Date: 2009/10/29
Subject: 091029 ziadost_o_informaciu_a_napravu
To: jaroslav.reznik@tasr.sk
Cc: kancelaria sp < kancelariasp@mail.t-com.sk >

Vážený pán generálny riaditeľ,

dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so žiadosťou o vysvetlenie postupu Vašich pracovníkov pri spracovaní našej tlačovej správy z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov.

Naša žiadosť je v priloženom liste, súčasne prikladám aj sporné vyhlásenie.

Ďakujem za ústretovosť a odpoveď.

S prianím pekného dňa

Roman Hradecký,
predseda Spoločnosti Prometheus

Na tomto mieste uvádzame plné znenie textu, ktorým sme požiadali generálneho riaditeľa TASR o vysvetlenie a nápravu nekorektného postupu pracovníkov TASR pri spracovávaní vyhlásenia, ktoré vyústilo do ponuky „zaplaťte si public relations servis“:

Vážený pán generálny riaditeľ
PhDr. Jaroslav Rezník
Tlačová agentúra SR
Pribinova 25
Bratislava

Banská Bystrica, 28. október 2009

Vážený pán generálny riaditeľ,

s prekvapením, a značným znepokojením som prijal informáciu pracovníčky TASR pani Markéty Kollárovej, zo dňa 26. októbra 2009, ktorá našej kancelárii oznámila, že nami ponúknutú tlačovú správu a vyhlásenie, so zásadnými informáciami zo zasadnutia Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2009 v Banskej Bystrici, môže uverejniť len cez PR servis ako platenú službu OTS. Dnes, 28. októbra 2009, na moje e-mailové požiadanie, nám Vaša pracovníčka, p. Lenka Grešková, poskytla telefonicky informáciu, že naše vyhlásenie ste zhodnotili ako Piar správu, slúžiacu na našu propagáciu a preto ju môžete uverejniť len formou platenej služby (OTS).

Kladiem si otázku, či je takýto postup na jednej strane v súlade s právnou reglementáciou a postavením Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len ako: TASR), ktorá je deklarovaná ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. A na druhej strane či je to v súlade s ústavne garantovaným právom na slobodu prejavu, ktoré zahŕňa slobodu šírenia informácii a jej dôsledok, právo na ich prijímanie. Pri akej dávke fantázie je možné prijať tézu, že ponúkaná tlačová správa Spoločnosti Prometheus, z jej Valného zhromaždenia ako najvyššieho a najreprezenta-tívnejšieho orgánu tohto občianskeho združenia s celoslovenskou pôsobnosťou, registrovaného už dvadsať rokov a majúceho vo svojom portfóliu ochranu a rozvoj humanizmu a demokracie, je možné považovať za informáciu najmä komerčného či propagačného charakteru, čo by legitimovalo oprávnenosť požadovať finančnú úhradu za jej zverejnenie?!

Je teda možno vysloviť súladnosť takéhoto postupu s príslušnými zákonnými ustanoveniami zákona NR SR č. 385/2008 o TASR a o zmene niektorých zákonov? Konkrétne napr. s ustanoveniami:

 • §-u 2 Postavenie tlačovej agentúry
  ods. 1. Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.,
 • §-u 3 Hlavná činnosť tlačovej agentúry ods. 1. Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je služba verejnosti v oblasti spravodajstva,
 • ods. 2. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multi-mediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v domácom a zahraničnom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie,
 • ods. 3. Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o:
  písm. a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni,
  písm. k) iných významných oblastiach života spoločnosti.
 • ods. 8. ktorý definuje agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry ako vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

Vážený pán generálny riaditeľ,

zastávam názor, že je nielen dôvodné požiadať Vás o vysvetlenie, ako k tomuto podľa nášho názoru poľutovania hodnému nedorozumeniu došlo, ale som tiež úprimne presvedčený, že nakoniec uznáte opodstatnenosť našich námietok voči neprijateľnosti podmieňovať uverejnenie nami ponúknutej tlačovej správy len cez PR servis ako platenú službu, a zároveň ju uverejníte.

S úctou
PhDr. Roman Hradecký
predseda Spoločnosti Prometheus


Odpoveď na túto elektronickú poštu s našou žiadosťou o vysvetlenie a o nápravu sme nedostali, ale telefonicky sa 2. 11. 2009 na predsedu spoločnosti Prometheus z TASR obrátila pani Mgr. Vodnáková. Rozhovor a dohoda bola približne v tomto duchu:

Pani Vodnáková informovala predsedu Spoločnosti Prometheus o záujme TASR uverejniť tlačovú správu o názoroch spoločnosti, pričom chcela vo viacerých otázkach citovať vyjadrenia predsedu spoločnosti Prometheus. Nechcela uvádzať iba samotné vyhlásenie.

Po tomto rozhovore pripravila TASR materiál na zverejnenie a na základe predchádzajúcej požiadavky predsedu spoločnosti ho pani Vodnáková poslala na autorizáciu. Pri autorizácii sme v snahe maximálne rešpektovať pôvodný text upravili iba niektoré drobné nepresnosti a formulácie. Pani Vodnáková akceptovala všetky opravy a dala materiál do servisu TASR pričom ho doplnila o stanovisko hovorcu Konferencie biskupov Slovenska. (Spomínaný materiál bol uverejnený na SME, kde si ho môžete prečítať. Odporúčame prečítať aj diskusiu, ktorá k nemu na stránke SME prebiehala.)

Náš záver a postoj k celému problému je nasledovný:

Nechceme tvrdiť, že peripetie, ktoré boli s uverejnením obsahu vyhlásenia niekto vytváral úmyselne. Priznávame aj pracovníkom TASR právo na omyl, alebo chybu pri výkone ich práce. Chceme však, ako „neveriaci“ veriť, že v budúcnosti bude môcť Spoločnosť Prometheus šíriť informácie týkajúce sa života občanov bez náboženského vyznania bez podobných komplikácií.

Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov na Slovensku