Georgijské kamene – granity smerníc

Ed Buckner

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pravovernom biblickom páse na juhu USA, je postavený zaujímavý žulový monument. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spoločnú hlavicu, je vyrytých v ôsmich jazykoch 10 Smerníc, resp. prikázaní pre súčasné a budúce ľudstvo.

Mohyla sa nazýva Georgijské kamene – granity smerníc alebo Americké Stonehenge.

So Stonehenge v Anglicku sa to však porovnať nedá: tam je 35 oveľa väčších pieskovcových balvanov v stometrovom okruhu a niektoré sú staré 5 000 rokov.

„Väčšina ľudí o nich nikdy nepočula, a predsa je to dôležitý poukaz na Skrytú hierarchiu, ktorá riadi svet, v ktorom žijeme,“ čítame na webovej stránke Radia Liberty.

Pôvod tohto zvláštneho pomníka je zahalený mystériom, pretože nikto nepozná identitu muža, ktorý objednal jeho stavbu. Isté je len, že v júni 1979 prišiel do kancelárie Elbertonskej žulovej spoločnosti dobre oblečený slušný pán s objednávkou pamätníka, ktorý má sprostredkovať posolstvo budúcim generáciám ľudstva všetkých národov, vier a politických presvedčení. Predstavil sa ako R. C. Christian, ale skoro sa ukázalo, že to nebolo jeho pravé meno. Povedal, že zastupuje skupinu veriacich Američanov, ktorí chcú dať ľudstvu smernice pre ďalší harmonický vývoj; že jeho stará mama pochádzala z Georgie; že navždy chcú zostať anonymní. Dodnes, po štvrťstoročí, nik nevie, kto to bol, ani koho reprezentoval – okrem jedného človeka: riaditeľa miestnej banky, ktorá sprostredkovala nevyhnutné finančné transakcie; po ich ukončení boli všetky doklady zničené.

K jeho pseudonymu možno uviesť, že istý Christian Rosenkreuz (iní píšu Rosencreuz, Rosenkreutz, Rosencreutz, Rosenkreuzer alebo Rosencreutzer) založil podľa legendy niekedy okolo roku 1407 na podklade okultných tradícií tajnú spoločnosť, mníšsky rád či kresťanské Bratstvo Ruže a kríža, prípadne rád Rozenkruciánov, ktorý z dôvodov utajenia užíval len iniciálky R.C. (≅ rosae crucis, ruže kríža) – a už sa ani fantastickým domnienkam medze nekladú.

Kamenné dosky sú vysoké devätnásť stôp (≅ 5,7 m). Nápisy na 4 podstavcoch sú vpredu a vzadu po anglicky, rusky, hebrejsky, arabsky, hindsky, čínsky, španielsky a vo swahilčine. Na hlavici stojí v štyroch „mŕtvych“ jazykoch (sanskrit, babylónsky, egyptský a klasická gréčtina) len krátko:

„Nech sú toto tabule vedúce do Veku rozumu.“

Tieto pomerne veľké skaliská modrej žuly boli nalámané, opracované, opatrené rytinami a postavené v týždňových obdobiach v rokoch 1979 a 1980 na 5-akrovom pozemku (to je 20 235 m²), odkúpenom od miestneho roľníka Wayna Mullenixa; oficiálne odhalenie bolo 22. marca 1980. Miestny historický krúžok pridal neskôr vysvetľovaciu tabuľu sľubujúcu základný kameň so schránkou s dokladmi o našej súčasnosti pre budúce generácie – dosiaľ sa nedohodli o jej obsahu. Kamene vraj vážia spolu 238 000 funtov (≅ 108 852 kg), čo robí 20 ton na jednu tabuľu a čo by bolo 1 funt (≅ pol kg) leštenej žuly na každú míľu vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom.

Od svojho postavenia priťahuje lokalita desiatky známych aj obskúrnych siekt, a aj v dnešných dňoch sa tu konávajú okultné a mystické ceremónie. Pravidelne sa tu schádzajú druidi, bosorky, mágovia, americkí domorodci, ezoterici, astrológovia, novopohania atď., medzi nimi napr. cirkev Y Dyniony, ktorej webovú stránku venovanú Georgijským kameňom navštívilo od 1. 1. 1980 do 24. 8. 2004 skoro tri milióny návštevníkov. Geodetický bod a elektrická rozvodňa v bezprostrednej blízkosti ich nerušia. Nadarmo žiadali zadávatelia pamätníka (ktorí sa tu od tých čias neukázali), aby sem miestne múzeum nevodilo ľudí a aby ho jednoducho nechali na pokoji. Došlo aj k poľutovaniahodnej udalosti, že jeden religiózny pracovník, ktorý prejavil odvahu a kázal proti velebeniu amerického Stonehenge, musel preložiť svoj úrad do inej farnosti. Miestni vandali neraz poškodzujú kamene grafitami a miestni nadšenci škody usilovne naprávajú – lebo turisti sem chodia už až z Ruska.

Vo verejnej knižnici v Elbertone je kniha, napísaná vraj mužom, ktorý sa vydával za R. C. Christiana, a ktorého meno je na jednej skale vyryté ako údaj o pôvodcovi.

„V tej knihe sa dočítate, že ním objednaný pomník bol postavený na počesť Thomasa Paina a okultnú filozofiu, ktorú tento revolucionár zastával,“ píše Radio Liberty.

Posúďte, čo je na nej „okultné“.

Je zrejmé, že posolstvo, vyryté do kamenných dosák, sa týka štyroch dôležitých oblastí súčasnosti a budúcnosti ľudstva: 1. vládnutie a vytvorenie svetovej vlády, 2. obyvateľstvo a kontrola pôrodnosti, 3. prostredie a vzťah človeka k prírode a 4. duchovnosť.

Doslovne znie posolstvo Smerníc takto:

 1. Udržuj počet ľudstva pod 500 000 000 v trvalej vyváženosti s prírodou.
 2. Rozumne riaď reprodukciu – zlepšujúc zdatnosť a diverzitu.
 3. Zjednoť ľudstvo novým jednotným jazykom.
 4. Pokojnou rozumnosťou zvládni vášne, vieru, tradíciu a všetko ostatné.
 5. Ochraňuj ľud a národy čestnými zákonmi a spravodlivými súdmi.
 6. Nechaj, nech sa národy samy riadia a vonkajšie spory nech rieši svetový súd.
 7. Nedopusť malicherné zákony a zbytočných úradníkov.
 8. Vyváž osobné práva sociálnymi povinnosťami.
 9. Vysoko ceň pravdu, krásu, lásku, usilujúc sa o harmóniu s nekonečnom.
 10. Nebuď rakovinou Zeme – Ponechaj miesto prírode – Ponechaj miesto prírode (táto smernica sa naozaj opakuje!).

Komentovať sa to dá rozlične. Z viacerých komentárov na internete vyberáme tieto úryvky:

Prvá a vskutku prekvapujúca smernica – obmedziť ľudskú populáciu na 500 miliónov – by vyžadovala vyhubiť, resp. počkať na smrť bez ďalšieho rodenia detí viac ako deväť desatín (presnejšie 92,3 %) obyvateľstva sveta; dodnes ju vyslovilo len pár jedincov, lebo znie tak fantasticky. V ostatných smerniciach nie je veľa nového. Volanie po svetovom súde naznačuje súčasné snahy po účinnom Medzinárodnom súdnom dvore a svetovej vláde. Dôraz, ktorý sa kladie na ochranu prostredia, predchádzal ekologické hnutia deväťdesiatych rokov. Pripomienka „harmónie s nekonečnom“ zodpovedá niektorým súčasným hnutiam s cieľom nahradiť židovsko-kresťanské náboženstvo novou duchovnosťou; pod nekonečnom sa zrejme myslí Najvyššia bytosť.

Posolstvo Georgijských kameňov predchádzalo aj súčasnému záujmu o udržateľný rozvoj.

„Zakaždým, keď počujete výraz ‚udržateľný rozvoj‘, predstavte si ‚socializmus‘, a pochopíte, o čo ide.“

Zdá sa odmietať to Radio Liberty. Ďalšie riadky posolstva sú skoro doslovný text Charty zeme, zostavenej pod vedením Michaila Gorbačova a Mauricea Stronga a schválenej na konferencii v Rio de Janeiro r. 1992. Je pravda, že pri pokusoch o jej zahrnutie do ústavy Európskej únie ju niektorí katolícki učenci, napr. Michel Schooyans, nazvali novopohanskou. Aj tam sa kladie dôraz na tie isté zásadné problémy: kontrola pôrodnosti, svetová vláda, dôležitosť prírody a prostredia a nová duchovnosť. Podobnosť medzi myšlienkami, vyrytými do Georgijských kameňov a vpísanými do Charty zeme, svedčí pre ich spoločný pôvod.

(Kresťanské) Radio Liberty sľubuje záujemcom zaslanie kópií smerníc – zaiste za účelom ich zamietnutia a šírenia tohto postoja. Dodáva ešte, že Thomas Paine bol autorom knihy Vek rozumu, ktorej cieľom bolo prekonať židovsko-kresťanské náboženstvo, na ktorom bola založená americká Republika (no zamlčuje, že s príkazom odluky cirkví od štátu, čo dnes platí, žiaľ, len na papieri). A že diera v centrálnom kameni vo výške očí okoloidúceho bola vyvŕtaná takým spôsobom, aby cez ňu bolo stále vidieť Severku; v ľudskom živote to symbolizuje konzistenciu a orientáciu. To bola jedna z požiadaviek C. R. Christiana pri objednávke; svedčí o jeho zaujatosti pre postavenie hviezd, slnka a mesiaca. Okultisti zbožňujú postavenie a pohyby nebeských telies a robia z nich súčasť svojich náboženských obradov.

Yoko Ono, vdova po Johnovi Lenonovi, si vyslúžila od Radio Liberty odsúdenie za okultizmus v týchto vetách:

„Bola by som rada, keby ľudia vedeli o týchto kameňoch… Smerujeme k svetu, v ktorom sa možno sami vyhodíme do povetria a možno aj zemeguľa prestane existovať… Je krásne uvedomiť si svoju existenciu a poznať krásne veci v našej krajine, symbolizované Georgijskými kameňmi.“

Mne sa páčia.

Radio Liberty sa ďalej pýta: Aký je ozajstný význam amerického Stonehenge a prečo je jeho posolstvo dôležité? Pretože potvrdzuje skutočnosť, že (akási) tajná skupina ľudí

 • myslí na dramatické zníženie počtu ľudskej populácie;
 • preceňuje význam ekologického hnutia;
 • myslí na založenie svetovej vlády;
 • podporuje novú duchovnosť.

Je vraj isté, že skupina ľudí, ktorá objednala Georgijské kamene, je jednou z početných podobných skupín, ktoré všetky špekulujú nad novým svetovým poriadkom, novým svetovým ekonomickým poriadkom, novou svetovou duchovnosťou a pod. Za týmito skupinami sa však skrývajú tajomné či až temné duchovné moci. Bez pochopenia povahy týchto tajomných síl nie je možné pochopiť vývoj svetových udalostí. Skutočnosť, že väčšina ľudí na svete nikdy nepočula o Georgijských kameňoch či o ich posolstve ľudstvu, svedčí vraj pre stupeň kontroly, ktorá existuje nad tým, čo si národy myslia.

Tu sa treba zháčiť. Až skoro potiaľto sa to dá brať ako zväčša prijateľná alebo diskutabilná informácia, no posledné vety volajú po spresnení a konkrétnych údajoch.

Dá sa povedať, že webové stránky triezvo informujú, ale často pridávajú odmietavý komentár ako k obsahu vyrytých textov, tak aj k neurčitým pôvodcom ich textu a celého podujatia, nachádzajúc ich v legendách sprisahaneckých teórií o dávnej a súčasnej svetovláde. Je to hlas nábožných ľudí, presvedčených o svojej odvekej pravde, ktorá priviedla svet tam, kde dnes je.

Určitý druh kresťanov má proti georgijským kameňom ešte odmietavejšie zásadné námietky a na ich stránkach sa dočítate:

„Po dôkladnom štúdiu bezbožného hnutia New Age som dospel k názoru, že Georgijské dosky sú prejavom jeho základnej filozofie. Satan ho používa ako prípravu na príchod falošného mesiáša a preto uzatváram, že na týchto skalách je vyrytých desať smerníc Antikrista: Štvrtá smernica je jasným dôkazom, že cieľom vyhubenia majú byť všetci praví kresťania, pretože u nich stojí na prvom mieste viera. Druhá smernica je kópiou nacistickej koncepcie kontrolovanej reprodukcie vlastnej rasy. Druhá, piata, siedma a ôsma smernica sú základné kamene centralizovanej svetovej vlády, neberúcej do úvahy existenciu Najvyššej bytosti a nadprirodzena. Deviata smernica je esenciou orientálnych mystických náboženstiev. Všimnite si velebenia ľudského rozumu a volania po svetovej vláde – ako by to bola jediná nádej pre človeka. Autori očakávajú, že kamene už svojou nemou prítomnosťou urýchlia príchod Veku rozumu.“

Názor prekladateľa: Na existenciu svetovej vlády, ktorá by organizovala spolužitie všetkých existujúcich systémov, neverím. Bolo by dobre, keby existovala dobrá svetová vláda ľudu pre všetok ľud celého sveta, nielen pre bohatých, ale aj chudobných, no taká zatiaľ nikdy neexistovala a ani neexistuje. Ak je však najväčším problémom sveta preľudnenie a niektorí utopisti už vidia riešenie vo (veľmi dlhodobom) znížení populácie celej zeme na 500 000 000, nebolo by zle, čo len začať o tom rozmýšľať a občas pri krbe a poháriku červeného vína o tom hovoriť. Preto som „prívržencom“ Georgijských granitových smerníc.

Prameň: Ed Buckner, Georgia’s Granite Guidestones , Free Inquiry 24/5, s. 47, 2004 a internet.

Preložil Rastislav Škoda.

2 Comments on "Georgijské kamene – granity smerníc"

 1. oľga gašparíková | 31. januára 2015 at 14:29 |

  Nádherné posolstvo.Dokiaľ sa o jeho pozítnom zmysle /bez špekulácií tých, ktorí sa boja, že by mohli prísť o moc, keby ľudia o tom len začali premýšľať, by sa mali deti v školách o´ňom učiť,ostatne tak ako o mnohých iných veciach, ktoré pred nimi súčasnými školskými osnovami, zatajujeme presne tak, ako cirkev tak silno sotoročia zatajovala všetko vedenie, že ešte v časoch Leonarda da Vinciho, ľudia verili, že Zem je rovná doska a že svet končí pri Gibraltári vtedy Iraklových stĺpoch. A vieme, že už Sumeri poznali všetky Planéty, z ktorých sme my objaili napr. PLUTO až v 20. storočí.Múdrosti je na svete veľa, len mysliacich ľudí je málo.Programovo pracujeme na tom, alebo dovolíme cirkvám, aby nám diktovali čo si máme myslieť a ako sa nenávidieť. Viď len u nás, na tom kúsku Zeme, najnovšie referendum, ktorého obsahu je porovnateľným s obsahom knihy “Kladivo na čarodejnice” z dielne samotného pápeža v časoch inkvizície. Alebo, že by to už bola samotná inkvizícia? Oľga

 2. S týmto nápisom na žulovom monumente úplne súhlasím. Je napísaný jednoznačne – nie dvojzmyselne. Ani text a ani jeho autor nemôžu za to, že význam textu niekto nepochopil alebo prekrútil a zneužil. Je mi úplne jedno, kto je autorom textu – mňa zaujíma iba obsah textu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*