2 % z daní môžete ešte stále poukázať!

Spoločnosť Prometheus pôsobí na Slovensku už tridsať rokov. Je jediným dlhodobo fungujúcim občianskym združením obhajujúcim záujmy sekulárnych občanov (ateistov, etikov, humanistov, skeptikov a pod) v slovenskej spoločnosti.

Čo všetko sme urobili za posledné dva roky hovorí náš web, ale napríklad aj Správa o činnosti Spoločnosti Prometheus z posledného Valného zhromaždenia v novembri 2019. Napriek podávaným projektom a žiadostiam našu činnosť štát žiadnym spôsobom nepodporuje – za tridsať rokov našej činnosti nás štátne orgány podporili sumou 0,00 €. Žijeme len z členských príspevkov, poukázaných 2 % z daní a darov. O tom hovorí aj Správa o hospodárení z už spomínaného Valného zhromaždenia SP. Finančných prostriedkov nemáme veľa, aj preto je každá podpora našich aktivít mimoriadne dôležitá. Snažíme sa získané finančné prostriedky využiť účelne, hospodárne a vecne na naše aktivity.

Podporte našu činnosť, činnosť Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov poukázaním 2 % z daní. Stačí vyplniť editovateľné Tlačivo o poukázaní 2 % daní za rok 2019. Stiahnete si ho kliknutím na zvýraznený text. Pandémia koronavírusu Kovid-19 výrazne zasiahla do našich životov. Ale v reakcii na ňu, prijaté legislatívne opatrenia vlády, podporené celým parlamentom, nám všetkým umožňujú v tomto roku podporiť činnosť občianskych združení aj po 30. apríli. Hovorí o tom znenie novely – prijaté 2. apríla 2020 – zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov, kde k termínom poukázania 2% bolo prijaté:

§ 22

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1)Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu31) najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.32)

(3) Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Dôvodová správa k §22 vysvetľuje:

Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na podanie vyhlásenia pripadne na obdobie pandémie, predlžuje sa táto až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak by napr. pandémia skončila v júni 2020 zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, podajú vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane až do 31.8.2020, pričom potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia im zamestnávateľ vystaví do 15.8.2020 (lehota určená v odseku 2 tohto zákona).

Návrh tohto zákona určuje len špeciálnu lehotu pre podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane a potvrdenia o zaplatení dane, pričom podmienky a spôsob sa posudzujú podľa ustanovení ZDP. Podľa odseku 3 môžu prijímatelia podielu zaplatenej dane uvedený v § 50 ZDP, počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane z roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to bez ohľadu na skutočnosť, či mali takúto činnosť uvedenú v rámci ich predmetu činnosti alebo nie.

Odkazy:

30) § 50 ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
31) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
32) § 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
33) § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: NR SR

Podporte činnosť Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov
poukázaním 2 % z daní! Ďakujeme.

Be the first to comment on "2 % z daní môžete ešte stále poukázať!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*