Valné zhromaždenie

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov v zmysle svojich stanov pripravuje Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2017 o 10.00 h v Banskej Bystrici, Robotnícka 1. Cieľom Valného zhromaždenia je zhodnotiť uplynulé obdobie činnosti, posúdiť hospodárenie a kroky, ktoré naša spoločnosť vykonala v predchádzajúcom období a rozhodnúť o krokoch a smerovaní našej činnosti na najbližšie dva roky.

V súvislosti s prípravou Valného zhromaždenia pripravujeme aktualizáciu členskej základne našej spoločnosti a výmenu členských preukazov. Členom s ktorými komunikujeme klasickou poštou sme zaslali v tejto súvislosti list, ktorého prílohou je i návratka a požiadali sme ich o jej vyplnenie a zaslanie na písomnú adresu spoločnosti.

Pre tých členov, ktorí komunikujú so Spoločnosťou Prometheus elektronickou poštou dávame k dispozícií elektronickú forma návratky. Môžu ju použiť aj tí členovia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov dosiaľ informáciu o konaní Valného zhromaždenia a návratku nedostali.

Za Spoločnosť Prometheus

PhDr. Roman Hradecký
predseda