Poďakovanie Veľvyslanca humanizmu — prof. L. Hubenáka

Vážený pán predseda, vážení hostia, milé dámy, vážení páni!

lahub.jpg, 19kB

S prejavom hlbokej pokory a bázne, s prejavom vďaky som prijal vysoké ocenenie Veľvyslanec humanizmu, ktoré mi bolo odovzdané pri príležitosti Dňa humanistov 2012, za doterajšiu prácu pri šírení myšlienok sekulárneho humanizmu na Slovensku. Toto ocenenie chápem aj ako morálny záväzok aktívne sa aj naďalej podieľať na tejto práci a prispievať svojim skromným podielom k propagovaniu sekulárneho humanizmu i rozvoju činnosti Spoločnosti Prometheus.

Keďže ocenenie súvisí s prácou a činnosťou Spoločnosti Prometheus, vraciam sa v týchto chvíľach na začiatok roku 1990, keď sa z iniciatívy prof. J. Čelka sformoval kolektív, ktorý sa podujal vybudovať organizáciu slobodomyseľných občanov v nových podmienkach, ktoré v ČSSR vznikli po novembrových udalostiach roku 1989. V procese prevratných zmien sa ustanovila aj Spoločnosť Prometheus, ako organizácia ľudí nehlásiacich sa k žiadnemu náboženskému vyznaniu a cirkvi, pretože myšlienková diferenciácia v spoločnosti vyvoláva potrebu uspokojovať všeobecné i špecifické potreby svetských humanistov. Chcem zdôrazniť, že Spoločnosť Prometheus je dobrovoľná, nevládna, nestranícka, kultúrno-osvetová a charitatívna záujmová organizácia občanov, ktorí sú stúpencami sekulárneho humanizmu a sekulárnej etiky.

Za základ slobody občana považujeme slobodu svedomia. Každý občan má právo na vlastný názor a má aj garanciu, že za jeho prejavy nebude prenasledovaný a diskriminovaný. Usilujeme sa prispievať k utváraniu otvorenej, pluralitnej, občianskej spoločnosti, v ktorej sa nielen deklaruje, ale aj uplatňujú sloboda a demokracia. Chcem zdôrazniť, že sa usilujeme o dialóg a spoluprácu aj s ľuďmi iného zmýšľania a ich organizáciami.

Nechcem sa zaoberať podrobnejšie hodnotením vyše dvadsiatich rokov práce Spoločnosti Prometheus, ale treba uviesť, že budovanie Spoločnosti a jej činnosť v porovnaní s inými občianskymi združeniami boli sťažené. Nepriala nám celková atmosféra, často ovplyvňovanánegativistickými názormi a tvrdeniami, akým bolo napríklad označovanie ateizmu za príčinu rozkladu morálky a zla vôbec. Treba poukázať aj na často nevyberané útoky tak voči organizácii, ako aj voči niektorým členom, zo strany pravicových, najmä útočne naladených klerikálnych kruhov. Príkro odmietam často prezentovaný názor, že „u nás je organizované ateistické hnutie ešte stále spájané s ľuďmi, ktorí počas komunistického režimu veriacich prenasledovali“. Znepokojujúci je jav, že nenáboženské presvedčenie a postoje ateistov sú považované za výsledok ideologického pôsobenia bývalého režimu a nie za prirodzený dôsledok postupujúceho sekularizačného procesu, ktorý prebieha v celom svete ako dôsledok rastu emancipačného procesu, vyššej vzdelanosti a kultúrnosti, ako aj prístupu k bohatstvu ľuďmi vytvorených prostriedkov života. Súčasná propaganda sa usiluje o dehonestáciu ateistov ako ľudí nižšej kategórie. Výsledok je taký, že sa ľudia boja prezentovať ako ateisti.

Nás — sekulárnych humanistov — sa mimoriadne citlivo dotýka nepriaznivé a nedemokratické riešenie otázky vzťahu štátu a cirkvi po roku 1989. Spoločnosť Prometheus by mala vyvíjať razantnejšie aktivity na podporu prijatia zákona o odluke cirkvi od štátu. Vieme, že to bude ťažká, zložitá a zrejme dlhá cesta, už aj s ohľadom na existenciu vatikánskych zmlúv. Dovoľujem si v tejto súvislosti pripomenúť slová biskupa R. Baláža, ktorý po rokovaní s vtedajším premiérom V. Mečiarom uviedol, že „odluku tento štát neuskutoční a to z jednoduchého dôvodu — poviem to otvorene: nechce si pohnevať cirkev“. Tento fakt potvrdzujú aj slová V. Mečiara, ktorý na zasadaní slovenského parlamentu, keď sa na pretras dostala otázka odluky cirkvi od štátu vyhlásil, že ,,táto vláda nikdy nebude súhlasiť s odlukou štátu od cirkvi a naopak“, pretože, vraj, majetok vrátený cirkvám by nepostačoval na ich autonómny život oddelene od štátu. Ale aj v súčasnosti sme svedkami toho, že pred očami verejnosti sa odohráva boj o to, komu by mala byť cirkev v budúcnosti naklonená. Politici priam súťažia v nadbiehaní cirkevným kruhom.

Významnou súčasťou činnosti Spoločnosti Prometheus, v ktorej treba stále intenzívnejšie pokračovať, je spolupráca s humanistickými, voľnomyšlienkárskymi, ateistickými a svetskými sekulárnymi organizáciami v zahraničí. Pozitívne je najmä to, že sme aktívnou súčasťou európskeho i svetového humanistického hnutia — IHEU a EHF. Zúčastňujeme sa na celom rade významných podujatí, ktoré umožňujú medzinárodnú výmenu názorov, ideí a skúseností. Rozvíjaním kontaktov s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania prispievame aj k zviditeľňovaniu Slovenska vo svete.

prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.