O základných zákonitostiach bytia na našej planéte

Text slovenskej filozofky a sinologičky Mariny Čarnogurskej, Veľvyslankyne humanizmu 2016, pripravovaný do 3. čísla časopisu Prometheus, uverejňujeme v predstihu ako bonus pre návštevníkov našej stránky pri príležitosti Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus, ktoré sa uskutoční 25. 11. 2017 v Banskej Bystrici.

Špirálami súvislostí

(Komparatívne pátranie po podobe reálnej pravdy o základných zákonitostiach bytia na našej planéte.)

Marina Čarnogurská

1. časť

Úvod

Každodenne čelíme stále desivejším nielen správam, ale už i skutočnostiam, ktoré sa týkajú zhoršujúcich sa životných podmienok na našej Zemi. Lenže zdá sa, že hoci sú už naozaj desivé, ľudstvo ako kolektívna spoločenská sila na záchranu svojho života na Zemi stále ešte nie je schopné dosť toho urobiť. Radšej sa uchyľuje k alibistickej viere, že veď nás zachráni Boh alebo naša, v budúcnosti ešte vyspelejšia moderná technika, ktorá možno umožní napríklad presídlenie ľudstva na inú planétu. Obe tieto nádeje sú však nereálne a ľudia si to asi v hĺbke duše uvedomujú, len si to nechcú nahlas priznať. Zároveň tu oficiálne panuje strach, že keby sme si verejne priznali, že naša tradičná náboženská viera nám nepomôže a nijaký Boh, keďže neexistuje, nás nezachráni, tak sa nám týmto odhalením natoľko „zrúti svet”, že by sa ho zmocnila obrovská beznádej a následne s tým spojená anarchia, ktorá by totálnu „apokalypsu” ľudstva na Zemi naopak ešte urýchlila.

Lenže obyvateľstvo Zeme by si nemalo dovoliť tak neuvážene a ľahkomyseľne likvidovať životné podmienky svojej ďalšej možnej existencie na tejto planéte! Ak si naozaj jedine my sami máme zachrániť Zem pre život ďalších generácií (a teda ak nás tu nijaký všemocný Boh nechráni), tak si na to potrebujeme osvojiť predovšetkým úplne nový všeľudský, veľmi seriózny postoj k životu na Zemi. Osvojíme si pritom aj úplne nový celoplanetárny svetonázor, zodpovedajúci skutočnej pravde o zákonitostiach života na Zemi.

Jednou z možností, ako sa o jeho spoznanie usilovať je komparatívne štúdium viacerých minulých svetových kultúr a nimi vyjadrených svetonázorových právd o životných procesoch „medzi Nebom a Zemou”, ako si ich osvojili príslušníci dávnych civilizácií, ktoré žili na Zemi, ale súčasne i komparatívne porovnávať ich filozofické názory s dnešnými objavmi a poznatkami našej modernej prírodovedy, predovšetkým astrofyziky i kvantovej teoretickej fyziky.

Keďže mojou životnou profesiou bola a je nielen klasická sinológia, ale aj svetová filozofia, vždy som považovala a považujem za povinnosť venovať sa takémuto komparatívnemu výskumu s cieľom dopátrať sa pravdy o podstate životných procesov v multiverze/univerze bytia (či ako to dnes astrofyzika definuje): v nekonečnom Multivesmíre nielen pomocou modernej vedy, ale i pomocou starovekých čínskych filozofických textov v komparácii s našimi modernými prírodovedeckými poznatkami, objavmi a odhaleniami.

Aj keď mnohé z mojich takto získaných poznatkov mnoho ľudí dnes ešte odmietne, urobiť to musím! Pretože popri našom západnom, v základe monoteistickom pohľade na svet a na jeho problémy, ktorý subjektívne presadzuje „vedúcu silu (a právo)” len jedného (=kladného) protikladu v procese bytia (oprávneného dokonca totálne zlikvidovať druhý protiklad). Štúdiom orientalistiky som pochopila okrem iného i to, že v pamäti ľudstva sa tradujú aj iné, dokonca omnoho staršie svetonázory, uznávajúce úplne iný pohľad na realitu bytia. Napríklad aj svetonázorové presvedčenie o bipolárne-dialekticky rovnocennej existencii základných protikladov a nábojových protipólov v životných procesoch, štruktúrach, časopriestorových formách a dianí sveta, nestvoreného a neriadeného, žiaľ, nijakým existujúcim transcendentným Subjektom! Ak aj to je Pravda o živote na našej planéte (i vo vesmíre), tak potom je našou povinnosťou dopátrať sa, ktorá z tých dvoch tak rozdielnych právd je tá pravá, a teda právoplatná! Ak je ňou tá druhá, ďalekovýchodná, tak potom je našou nevyhnutnou potrebou prestať sa spoliehať, že za nás všetko vyrieši nejaký stvoriteľský Subjekt (Jahve, Allah či Boh) a zodpovedne pochopiť, že sme len jednou z mnohých iných foriem bytia na Zemi, existujúcich v rámci nekonečne multipolárnej koexistencie protikladov. Tie sa ustavične rodia a zanikajú v životných procesoch sveta, a teda podľa toho sa už musíme konečne začať aj správať (a prestať si namýšľať, že sme pánmi sveta, ktorým sa tu všetky omyly „prepečú”!). A to už nielen v spoločenských, ale i prírodných podmienkach sveta a svoju funkciu v jeho živom organizme si musíme začať plniť tak, ako to každý živý organizmus od svojich funkčných mikročastí vyžaduje. Nehrať sa už na nezodpovedné „božie deti”, ktoré si tu chcú život len užiť, a preto sa silou-mocou držia viery v Boha, len aby si nemuseli uvedomiť, že si nádej na ďalšiu existenciu ľudstva na Zemi ničia!

Vzhľadom na veľký rozsah textu neuverejňujeme ho celý na tejto stránke, ale dávame ho čitateľom k dispozícií v plnom znení vo formáte pdf, ktorý si môžete stiahnuť do počítača a vytlačiť.