Naše NIE prerastaniu cirkví do štátu

Vážený pán
Gábor Gál
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11  Bratislava

Banská Bystrica 30. 1. 2019

Vážený pán minister,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s publikovaným návrhom na zmenu a doplnenie Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky, ktorý ste predložili do pripomienkového konania. Touto zmenou navrhujete, aby sa Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenická rada cirkví Slovenskej republiky (?) stali stálymi členmi medzirezortného pripomienkového konania na úrovni povinne pripomienkujúcich subjektov. Tento zámer deklarovali spomenutí predstavitelia cirkví aj spoločným tlačovým vyhlásením spolu so zástupcami Židovských náboženských obcí 22. januára 2019.

Argumentácia uvedená vo vyhlásení nezakladá žiadne racionálne dôvody pre oprávnenie zaradiť spomenuté cirkevné inštitúcie medzi povinne pripomienkujúce subjekty. Všeobecne uvádzané deklarované počty veriacich zo Sčítania ľudu v roku 2011 sa radikálne odlišujú od počtu reálnych praktizujúcich veriacich, čo potvrdzujú aj výskumy Sociologického ústavu SAV.

Súčasne je potrebné zvážiť, že minimálne päť cirkví a náboženských spoločností nie sú členmi Ekumenickej rady cirkví SR a teda sa nemôžu jej prostredníctvom vyjadrovať k zákonom. Ale Katolícka cirkev sa bude môcť vyjadrovať až dvakrát — raz prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska a druhý krát ako člen-pozorovateľ Ekumenickej rady cirkví SR.

Nedávny porovnávací výskum Európskych hodnôt realizovaný Sociologickým ústavom SAV preukázal, že cirkvi zaznamenali v spoločenskom vedomí zo všetkých spoločenských inštitúcií najväčší prepad (až 20 % oproti roku 2008) dôvery obyvateľov Slovenska a dôveruje im len 34,5 % obyvateľov. Je to menej ako v roku 1991. Z čoho teda vyplýva súčasná snaha a potreba dať im nadštandardné postavenie ?

Vážený pán minister,

Vami navrhovaná zmena a doplnenie Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky prelamuje svetonázorovú a ideologickú neutralitu Slovenskej republiky vyjadrenú v druhej vete 1. článku Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústavy”). Súčasne prelamuje generálnu klauzulu ústavy, ktorou je princíp rovnosti v právach a dôstojnosti daný jej článkom 12.

Aj Ústavný súd Slovenskej republiky sa opakovane v otázke právneho štátu vyjadril: „V právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem iných stelesnené také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť (princíp materiálneho právneho štátu), čo možno spoľahlivo vyvodiť z čl. 1 ústavy, sa osobitný dôraz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých štátnych orgánov je zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia týmito subjektmi, ktorým boli priznané.” Zaradenie cirkevných inštitúcií na úroveň ústredných orgánov verejnej správy je neprimeraná a ničím neodôvodnená pozitívna diskriminácia týchto subjektov na úkor ostatných inštitúcií a svetonázorových skupín. V tomto prípade predsa nejde o to, že by cirkvi doteraz nemohli, či nepripomienkovali návrhy zákonov. Tu ide o skutočnosť, že navrhovanou zmenou získavajú ničím neodôvodnené nadštandardné postavenie v tomto procese na úkor ostatných svetonázorových skupín.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov je jediné dlhodobo pôsobiace (už 29 rokov) občianske združenie, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky s cieľom usilovať sa o otvorenú občiansku spoločnosť propagovaním a presadzovaním ľudských práv a základných slobôd všeobecne, ako aj s osobitným zreteľom na ochranu práv druhej najväčšej svetonázorovej skupiny obyvateľov — občanov bez náboženského vyznania. Aj keď sa táto skupina občanov, vzhľadom na svetonázorovú charakteristiku Slovenska, nachádza v postavení svetonázorovej menšiny, ide o významnú menšinu, ktorú nie je možné v demokratickej spoločnosti ignorovať. Potom je tu oprávnená otázka: Kto a akým spôsobom bude obhajovať jej záujmy, hodnotové postoje a názory ?

Vážený pán minister,

sme dobromyseľní, že zvážite naše argumenty i negatívnu reakciu, ktorú vyvolal Váš návrh na zmenu a doplnenie Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky vo verejnosti a nepredložíte tento návrh na ďalšie konanie.

S úctou

JUDr. Stanislav Kizek,
poverený člen Predsedníctva
Spoločnosti Prometheus

Be the first to comment on "Naše NIE prerastaniu cirkví do štátu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*