Amsterdamská deklarácia 2002

Humanizmus je výsledkom dlhých tradícií slobodnej myšlienky, ktoré inšpirovali mnohých svetových mysliteľov a tvorivých umelcov a umožnili vznik vedy. Základy moderného humanizmu sú:

Humanizmus je etický.

Potvrdzuje hodnoty, dôstojnosť a autonómnosť jedinca a právo každej ľudskej bytosti na čo najväčšiu slobodu  zlučiteľnú s právami ostatných. Humanisti majú povinnosť starať sa o celé ľudstvo, vrátane budúcich generácií. Humanisti sú presvedčení, že morálnosť je súčasťou ľudskej povahy, založená na porozumení a starostlivosti o iných, bez potreby vonkajších sankcií.

 

Humanizmus je racionálny.

Usiluje sa používať vedu tvorivo, nie deštruktívne. Humanisti sú presvedčení, že riešenie problémov sveta spočíva v ľudskom myslení a činnosti, nie v božích zásahoch. Humanizmus presadzuje uplatňovanie vedeckých metód a slobody skúmať problémy úspešného ľudského bytia. Avšak humanisti sú tiež presvedčení, že využívanie vedy a technológií musí rešpektovať ľudské hodnoty. Veda nám dáva prostriedky, avšak ľudské hodnoty musia určovať ciele.

 

Humanizmus podporuje demokraciu a ľudské práva.

Humanizmus smeruje k čo možno najúplnejšiemu rozvoju každej ľudskej bytosti. Zastáva názor, že demokracia a rozvoj človeka sú vecou práva. Princípy demokracie a ľudských práv možno aplikovať na mnohé ľudské vzťahy a nie sú obmedzené metódami vládnutia.

 

Humanizmus trvá na tom, že osobná sloboda musí byť spojená so spoločenskou zodpovednosťou.

Humanizmus sa usiluje budovať svet na myšlienke osobnej slobody jednotlivca zodpovedného za spoločnosť a prírodu. Humanizmus je nedogmatický , nevnucuje žiadne svetonázor svojim stúpencom. Je zástancom  výchovy s kritickým myslením.

Humanizmus je odpoveďou na mnohé požiadavky smerujúce k vytvoreniu alternatívy k dogmatickému náboženstvu.

Väčšie náboženstvá sveta vyhlasujú, že sa zakladajú na navždy platných zjaveniach a mnohé sa pokúšajú vnútiť svoj svetonázor celému ľudstvu. Humanizmus uznáva, že spoľahlivé vedomosti o svete a o nás samotných vznikajú len súvislým procesom skúmania , vyhodnocovania a prehodnocovania.

 

Humanizmus si vysoko cení umeleckú tvorbu a obrazotvornosť, ako aj uznáva transformujúcu schopnosť umenia.

Humanizmus vysoko hodnotí význam písomníctva, hudby a výtvarného umenia, ako aj divadelníctva v osobnom rozvoji a uspokojovaní potrieb človeka.

 

Humanizmus je svetonázor smerujúci k čo možno najväčšiemu uspokojeniu človeka

pestovaním etického a tvorivého života a ponúka etický a racionálny  prístup k výzvam našich čias. Humanizmus sa môže stať spôsobom života každého a všade.

Náš prvotný ciel je oboznámiť ľudí v čo možno najjednoduchšej podobe s tým, čo pre nich môže humanizmus znamenať a k čomu ich zaväzuje. Uplatňovaním slobody skúmania, možností vedy a tvorivej predstavivosti s cieľom podpory mieru v službách solidarity, sme presvedčení o tom, že máme v rukách prostriedky na vyriešenie všetkých problémov, ktoré sa vyskytujú. Vyzývame všetkých, čo majú podobné presvedčenie, aby sa k nám pripojili pri realizácii našich cieľov.

Medzinárodná Humanistická a Etická Únia (IHEU)
– Kongres 2002