Čo nám referendom vnucujú kresťanskí moralisti? Netoleranciu, tmárstvo a sexuálnú negramotnosť

Tak tu máme opäť „dôležité” referendum. Nie za rodinu, ako nám chcú nahovoriť iniciátori, ale proti inakosti, za udržiavanie detských domovov a prehlbovanie sexuálnej negramotnosti.

Pri analýze všetkých troch referendových otázok vidíme, že prvá otázka („Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?”) rieši nezmyselnú terminologickú predstavu najaktívnejších spiatočníckych náboženských organizácií, skupín a jednotlivcov v našej spoločnosti o tom, ako sa má volať partnerský vzťah vytvárajúci rodinu uzavretý v súlade s platnými zákonmi SR. Názov takéhoto vzťahu nemá na rodinu ani kladný ani negatívny vplyv či dopad. Nič nerieši a otázka je celkom zbytočná, osobitne po poslednej novelizácii Ústavy SR.

Druhá otázka („Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?”) má zabrániť časti občanov našej slobodnej a demokratickej spoločnosti, aby prežili pre seba i pre spoločnosť plnohodnotnejší a prospešný život tým, že si adoptujú a vychovajú mladých občanov, hoci im v ich genetické sexuálne danosti bránia, aby ho sami splodili. Podpora názoru vyjadreného v tejto otázke je škodlivá, lebo jej uvedenie do života pripraví časť deti, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli mimo rodiny o možnosť získať blízkych ľudí a uniknúť z menej priaznivého prostredia detských domovov.

Tretia otázka („Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?”) realizovaná v praxi by mala za následok prehlbovanie negramotnosti občanov v oblasti poznávania vlastnej sexuality a plnohodnotného prežívania života, ku ktorému patrí i ľudská sexualita. Podpora tejto požiadavky je prejavom hlbokého tmárstva nedôstojného pre európsku krajinu v 21. storočia. Navyše sú v tomto prípade do jednej otázky spojené dve nesúvisiace a veľmi rozdielne veci. Je to manipulatívne spojenie, ktoré neumožňuje občanovi odpovedať jednoznačne. Ak je napríklad občan proti účasti na vzdelávaní detí o eutanázii zároveň tým odmietne i účasť detí na vzdelávaní o sexuálnej výchove, proti ktorej nemá žiadne výhrady a je presvedčený, že každé dieťa má byť v tejto oblasti vzdelávané.

Skutočne chceme podporiť takúto spiatočnícku predstavu najbigotnejších vrstiev spoločnosti huckaných z pozadia hierarchiou niektorých cirkví, na čele s prelátmi, ktorí na Slovnsku presadzujú záujmy Vatikánskej monarchie a predstavy o usporiadaní spoločnosti z čias keď upaľovali bosorky?

Povedzme referendu NIE!

Be the first to comment on "Čo nám referendom vnucujú kresťanskí moralisti? Netoleranciu, tmárstvo a sexuálnú negramotnosť"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*