Bruselská deklarácia

Roy Brown

My, ľud Európy, týmto činom potvrdzujeme naše spoločné hodnoty. Nie sú založené na nejakej osobitnej kultúre alebo tradícii, ale na všetkých kultúrach, ktoré vytvorili modernú Európu.

Potvrdzujeme hodnotu, dôstojnosť a svojprávnosť každého jednotlivca, ako aj právo každého jedného na najvyššiu možnú slobodu kompatibilnú s právami druhých. Podporujeme demokraciu, ľudské práva a právny štát a snažíme sa o najvyšší možný rozvoj každého človeka.

Uznávame svoju povinnosť starať sa o celé ľudstvo vrátane budúcich generácií a svoju závislosť od a zodpovednosť za prírodný svet.

Potvrdzujeme rovnosť mužov a žien. Všetky osoby bez ohľadu na rasu, pôvod, náboženstvo alebo svetonázor, jazyk, pohlavie, sexuálnu orientáciu či telesnú schopnosť, musia mať zaistené rovnaké zaobchádzanie pred zákonom.

Potvrdzujeme právo každého prijať a zachovávať náboženstvo alebo svetonázor podľa svojej voľby. Náboženstvo žiadnej skupiny nesmie byť použité na obmedzenie práv druhých.

Sme toho názoru, že štát musí ostať v otázkach náboženstiev a svetonázorov neutrálny, ani jeden neuprednostňujúc ani nediskriminujúc.

Sme toho názoru, že osobná sloboda sa musí spájať so sociálnou zodpovednosťou. Chceme vybudovať slušnú spoločnosť, založenú na rozume a spolucítení, v ktorej má každý občan možnosť hrať svoju rolu.

Zdôrazňujeme aj toleranciu, aj právo prejavu.

Zdôrazňujeme právo každého na otvorené a obsiahle vzdelanie.

Odmietame zastrašovanie, násilie a navádzanie na násilie v priebehu sporov a zdôrazňujeme, že konflikty sa musia riešiť vyjednávaním a zákonnými prostriedkami.

Trváme na slobode hľadania v každej oblasti ľudského života a na využívaní vedy v službe ľudského dobra. Hľadíme používať vedu kreatívne, nie deštruktívne.

Zdôrazňujeme slobodu umení, hodnotu kreativity a predstavivosti a uznávame premenlivú moc umení. Potvrdzujeme význam literatúry, hudby a vizuálnych a výtvarných umení pre rozvoj osobnosti a sebauskutočnenie.

Dané 25. marca 2007, na 50. výročie Rímskych dohôd a založenia Európskej únie.

Bruselská deklarácia bola vypracovaná pod vedením Roya Browna projekčnou skupinou Vízia pre Európu, združujúcou Medzinárodnú humanistickú a etickú úniu, Európsku humanistickú federáciu a Katolíkov za slobodnú voľbu.

27.02.07 bude oficiálne predložená Európskemu parlamentu.

Prameň: Roy Brown, “Brussels Declaration Launched”, http://www.iheu.org/node/2533

Be the first to comment on "Bruselská deklarácia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*