Vo Walese začínajú vyučovať humanizmus

Humanizmus sa bude oddnes vyučovať vo všetkých waleských školách
Zdroj: Humanists UK, 6. septembra 2022

Waleskí humanisti dnes ohlásili „novú éru inkluzívnosti“, keďže štátom financované školy oficiálne zavádzajú zmenené učebné osnovy, ktoré nahrádzajú náboženskú výchovu (RE) náboženstvom, hodnotami a etikou (RVE), pričom popri historicky stanovených náboženstvách plne zahŕňajú aj výučbu nenáboženských svetonázorov, ako je humanizmus.

Tento krok – podľa zákona o učebných osnovách a hodnotení (Wales) – znamená, že humanizmus sa teraz bude vyučovať na rovnakej úrovni ako náboženstvá. Je to dôsledok dlhodobej kampane waleských humanistov, ktorí sa snažili zabezpečiť, aby sa deťom v tejto oblasti dostávalo široké a vyvážené vzdelanie.

Koordinátorka waleských humanistov Kathy Riddicková povedala:

„Dnešný deň je nepochybne medzníkom v kampani za reformu vyučovania náboženstva v širší a pútavejší predmet, ktorý mladým ľuďom umožní uvažovať o základných filozofických otázkach vrátane tých, ktoré sa týkajú náboženstiev aj humanizmu.

Wales touto zmenou zákona naznačil novú éru inkluzívneho prístupu k školským osnovám.

Hoci tento krok prirodzene vítame a oceňujeme, Humanisti UK pokračujú v kampani za to, aby aj ostatné vlády Spojeného kráľovstva urobili podobný krok. Všetci žiaci by mali mať právo na nestranné, objektívne, spravodlivé a vyvážené školské osnovy – a to znamená skúmať rôzne náboženstvá a humanizmus.“

Zmena zákona vo Walese nasledovala po súdnej žalobe proti miestnemu úradu z roku 2017, ktorú podala Kathy, ktorej bolo zamietnuté členstvo v miestnej stálej poradnej rade pre RE (SACRE) – orgánoch, ktoré stanovujú a dohliadajú na učebné osnovy RE vo väčšine škôl.

Získala právo na súdne preskúmanie podľa zákona o ľudských právach. Rada sa však následne zaviazala, že toto rozhodnutie prehodnotí a najprv požiada o stanovisko waleskú vládu. Waleská vláda sa rozhodla, že s Kathy súhlasí, čím spustila sled udalostí vedúcich k prijatiu humanistov za členov SAC (ako sa teraz nazývajú) v celom Walese a k úplnému začleneniu humanizmu do nových učebných osnov, ktoré sa dnes zavádzajú.

V roku 2018 Humanisti UK privítali zverejnenie prelomovej záverečnej správy Komisie pre náboženskú výchovu (CoRE), ktorá odporučila, aby sa predmet náboženská výchova v Anglicku premenoval na náboženstvo a svetonázory a reformoval tak, aby sa zabezpečilo úplné začlenenie humanizmu.

Napriek tomu zostáva postoj vlády Spojeného kráľovstva k reformám vyučovania náboženstva v Anglicku nezáväzný. Revízia obsahu predmetov GCSE a A-level Religious Studies v roku 2015 viedla k tomu, že nenáboženské svetonázory a humanizmus boli z veľkej časti vylúčené zo štúdia. To viedlo k tomu, že Humanisti UK podporili tri humanistické rodiny, ktoré úspešne napadli toto vylúčenie na súde, čo viedlo k rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktorý stanovil, že náboženstvám a nenáboženským svetonázorom sa musí v osnovách RE venovať rovnaká pozornosť. Vláda Spojeného kráľovstva však nepodnikla žiadne kroky na vykonanie tohto rozhodnutia ani na podporu mnohých anglických miestnych orgánov, ktoré uplatňujú inkluzívny prístup.

Humanisti UK naďalej naliehajú na ostatné vlády Spojeného kráľovstva, aby nasledovali príklad Walesu a zabezpečili, aby boli humanisti riadne začlenení a aby sa o humanizme vyučovalo popri náboženstvách.

Poznámky:

V prípade ďalších komentárov alebo informácií sa médiá môžu obrátiť na riaditeľa oddelenia pre verejné záležitosti a politiku Humanists UK Richyho Thompsona na adrese press@humanists.uk alebo na telefónnom čísle 020 7324 3072 alebo 07534 248 596.

Prečítajte si viac o našej práci v oblasti náboženského vzdelávania.

Prečítajte si náš článok o inkluzívnych pozmeňujúcich návrhoch k zákonu o školách.

Wales Humanists je súčasťou organizácie Humanists UK. Humanists UK je národná charitatívna organizácia pracujúca v prospech ľudí bez náboženského vyznania. Vďaka 100 000 členom a podporovateľom presadzujeme slobodné myslenie a propagujeme humanizmus s cieľom vytvoriť tolerantnú spoločnosť, v ktorej prevláda racionálne myslenie a láskavosť. Každoročne poskytujeme obrady, pastoračnú starostlivosť, vzdelávanie a podporné služby, ktoré využíva viac ako milión ľudí, a naše kampane podporujú humanistické myslenie v etických otázkach, ľudských právach a rovnakom zaobchádzaní so všetkými.

Be the first to comment on "Vo Walese začínajú vyučovať humanizmus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*