Spoločnosť Prometheus združenie svetských humanistov

Tlačová správa – vyhlásenie

Banská Bystrica, 24. októbra 2009Vyhlásenie z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra 2009 v Banskej Bystrici.

Valné zhromaždenie prerokovalo výsledky činnosti Spoločnosti Prometheus za uplynulé dva roky od predchádzajúceho valného zhromaždenia v roku 2007. Účastníci ocenili úspechy v šírení myšlienok humanizmu a nenáboženského svetonázoru predovšetkým prostredníctvom časopisu Prometheus a vďaka organizovaniu dvoch ročníkov Cien humanistov, Dôležité boli tiež ďalšie, konkrétne aktivity klubov a jednotlivých členov Spoločnosti Prometheus.

Účastníci Valného zhromaždenia so znepokojením konštatovali, že predovšetkým zo strany Rímskokatolíckej cirkvi, jej predstaviteľov a katolíckeho kléru vôbec sa stupňujú útoky proti občanom bez náboženského vyznania. Deje sa tak pod zásterkou kritiky ateizmu, ktorý údajne „odoberá občanom morálnu a duchovnú silu, nevyhnutnú na to, aby sa mohli usilovať o integrálny rozvoj človeka“. V rámci tejto kritiky, prenášanej aj prostredníctvom verejných médií, sa šíri kritika a znevažovanie humanistov, skeptikov, agnostikov a ďalších skupín občanov bez náboženského vyznania.

Valné zhromaždenie protestuje proti pokračujúcej diskriminácii občanov bez náboženského vyznania zo strany štátu, ktorý nemá záujem poskytnúť ich organizáciám rovnakú podporu, akú poskytuje cirkvám. Deje sa tak napriek skutočnosti, že títo občania predstavujú viac než 13 percentnú a početne druhú najväčšiu skupinu občanov v porovnaní s počtom občanov, ktorí sa hlásia k Rímskokatolíckej cirkvi. Počet občanov bez náboženského vyznania je totiž takmer rovnaký, ako počet všetkých občanov, ktorí sa hlásia k ostatným cirkvám. Občania bez náboženského vyznania a ich organizácie sa však v súčasnosti nachádzajú v situácii odluky od štátu, zatiaľ čo cirkvi môžu profitovať z privilégií, ktoré im štát poskytuje.

V schválenom programe Spoločnosti Prometheus na budúce dvojročné obdobie do roku 2011 majú preto prioritu aktivity a rozširovanie činnosti predovšetkým na obranu práv občanov bez náboženského vyznania a propagáciu myšlienok humanizmu v spolupráci s medzinárodnými organizáciami IHEU a EHF, v ktorých je Spoločnosť Prometheus členskou organizáciou.

Valné zhromaždenie pri tejto príležitosti vyjadruje poďakovanie podpredsedovi vlády SR Dušanovi Čaplovičovi za jeho ochotu začať dialóg so Spoločnosťou Prometheus, čo sa prejavilo i podporou pri organizovaní dvoch ročníkov udeľovania Cien humanistov. Zároveň vyjadrujeme nádej, že tento dialóg bude úspešne pokračovať i v budúcnosti s cieľom napraviť súčasný stav v postavení občanov bez náboženského vyznania a ich organizácií na Slovensku.

Za účastníkov valného zhromaždenia
PhDr. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti PROMETHEUS