Naše vyhlásenia

 

Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva.

Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva.

Od ostatného prevratu datujú sa u nás tendencie klerikalizovať školstvo. Snahy určitých cirkevných aj politických kruhov v tomto smere sú čoraz nástojčivejšie. Treba povedať, sú to nedemokratické postupy, lebo preferujú jednu skupinu obyvateľstva na úkor druhej. Občania bez náboženského vyznania sú v tomto kontexte zjavne diskriminovaní. Berúc v úvahu najnovšie prejavy predmetných klerikalizačných úsilí, prijala Ústredná rada Spoločnosti Prometheus na jej zasadaní l8.septembra l999 “Vyhlásenie o financovaní cirkevných škôl, zriaďovaní teologických fakúlt a nových špecializácií v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s katechetikou na štátnych univerzitách”

.Hovorí sa v ňom: “V ostatnej dobe sme svedkami zvýšenej aktivity a zosilnenia nátlaku cirkevných kruhov (najmä katolíckych) a klerikálne orientovaných politikov i strán (osobitne KDH), aby sa utvorila katolícka univerzita a aby sa cirkevné školy financovali zo štátnych prostriedkov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme nútení zaujať nasledovné stanovisko:

1/ usudzujeme, že rozvoj cirkevného školstva sa nemá stať štátnou úlohou a z toho titulu byť financované zo štátnych zdrojov. Tým sa totiž štát dostáva do rozporu sám so sebou, t.j. s Ústavou SR a to jej prvým článkom, ktorý znie: “Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo”.

2/ realizácia požiadavky na rovnaké financovanie cirkevných a štátnych škôl v situácii, keď mnoho štátnych škôl už nemá ani na základné potreby, zmenší ešte viac objem finančných prostriedkov určených štátom na rozvoj školstva, vzdelania a vedy.

3/ dnes sa vo svete dáva veľký dôraz na nezávislosť akademických inštitúcií, na akademickú slobodu zhromažďovania nových faktov a skúseností, myšlienok a rozvíjanie kritického myslenia, na slobodu bádania. A práve v záujme tejto slobody by štát nemal vytvárať pôdu na vedenie sporov o vzťahu medzi zjavenou pravdou a pravdou vedeckou.

4/ nesúhlasíme so zriaďovaním teologických fakúlt a nových špecializácií v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s katechetikou na štátnych univerzitách, lebo obsahuje v sebe problém dvojitého riadenia univerzity či fakulty, zámer cirkví prenikať do jednotlivých študijných odborov, vzdelania a výchovy vôbec. Náboženské organizácie by zasahovali do vnútorného života štátneho školstva, kontrolovali by myslenie učiteľov, žiakov a študentov, využívali by aj štátne školy na konfesijné a misijné pôsobenie v rozpore s medzinárodnými dokumentmi o základných právach a slobodách človeka.

V kontexte s uvedenými skutočnosťami apelujeme na vedúcich štátnych činiteľov a všetky príslušné štátne orgány, aby odmietli neoprávnené požiadavky, realizácia ktorých by znamenala citeľné sklerikalizovanie nášho školstva. Vyzývame tiež celú školskú obec, aby odmietla snahy utvoriť katolícku univerzitu v rámci štátneho školstva, financovanie cirkevných škôl zo štátnych zdrojov a utváranie kombinácií všeobecnovzdelávacích predmetov s katechetikou na štátnych univerzitách.

V Bratislave, l8.9.l999 Ústredná rada Spoločnosti Prometheus

__________________________________________________________________________

MEMORANDUM                                                                                 DOMOV

V doterajšom procese transformácie Slovenska smerom k demokracii je jedným z pálčivých problémov aj súčasná situácia občanov na Slovensku. ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému presvedčeniu. Títo tvoria –či už podľa úradných štatistík, alebo podľa prieskumov asi 30 % podiel celkového obyvateľstva

Táto skupina občanov namiesto toho , aby požívali rovnaké práva a výhody, ako občania hlásiaci sa k náboženským konfesiám- bola v doterajšom vývoji Slovenska čí už z hľadiska finančného zabezpečenia, alebo akejkoľvek inej inštitucionálnej starostlivosti prehliadaná, tak ako by vôbec na Slovensku neexistovala. V dôsledku toho nemajú títo občania žiadne prostriedky na zachovanie a rozvíjanie svojich kultúrnych a duchovných potrieb ,. svojho špecifického duchovného života vychádzajúceho z ich presvedčenia , t.j. zo slobody myslenia nezávislej na náboženských alebo iných dogmách .Nemajú ani možnosť otvorene prejavovať svoj životný postoj a účastniť sa verejného života spoločnosti informačnými kanálmi elektronických masových médií, ani možnosť iného duchovného pôsobenia v súlade s článkom 24, Ústavy SR.

. Je teda opodstatnený predpoklad, že tieto skutočnosti porušujú okrem Ústavy SR aj iné záväzné právne normy , najmä obsiahnuté v Deklarácii OSN o Eliminácii všetkých Foriem Intolerancie na Základe Náboženstva alebo Presvedčenia. (Rezolúcia valného zhromaždenia OSN. čís. 35 /55 )

Spoločnosť Prometheus je jediná mimovládna organizácia na Slovensku , ktorá je svojimi stanovami viazaná obhajovať práva občanov , ktorí sa nehlásia k náboženskému presvedčeniu. Preto sa obracia na celú občiansku verejnosť ako aj na všetky orgány štátnej moci s cieľom upozorniť na tieto okolnosti a domáhať sa v ďalšom procese demokratizácie dôsledného dodržiavania čl. 12 Ústavy SR,, ktorý stanoví, že nikoho nemožno ani zvýhodňovať, ani znevýhodňovať pre jeho vieru, alebo iné zmýšľanie.

Spoločnosť Prometheus má dokumentované prípady, kedy sa obracala priamo na štátne a verejné orgány so žiadosťou, aby boli rovnako rešpektované práva bezkonfesijných občanov tak ako občanov a organizácií , hlásiacich sa k náboženstvám Do roku 1995 sa tak stalo v 30 dokumentovaných prípadoch, od toho času doteraz v ďalších 12 prípadoch. Všetky tieto úsilia ostali doteraz nepovšimnuté.

Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus vyslovuje nádej, že vrcholné orgány Slovenskej republiky budú prihliadať na požiadavky bezkonfesijných občanov v duchu proklamovaných demokratizačných zmien aj spontánne, bez tlakov medzinárodných orgánov , ktoré sledujú ďalší proces demokratizácie na Slovensku

Účastníci valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus

Dňa 7. apríla, 1999
                                                                       DOMOV

 

SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS SA OBRÁTILA NA VŠETK7CH ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV SR

so žiadosťou o ROVNOPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH OBČANOV SR BEZ ROZDIEĽU NA ICH NÁBOŽENSKÉ , ALEBO NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE:

Týka sa :Nedodržiavanie ústavy a právnych noriem – znevýhodňovanie občanov pre ich zmýšlanie. Návrhy.

 1. POSTAVENIE BEZKONFESIJNÝH OBČANOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Súčasné problémy a východiská Neoprávnená diskriminácia občanov na základe ich zmýšľania.

Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus, v apríli 1999. zaoberalo sa aj otázkami, súvisiacimi s realizáciou slobody myslenia a svedomia vo vzťahu k občanom ktorí využívajú právo – v zmysle čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky – byť bez náboženského vyznania. V tomto kontexte valné zhromaždenie prijalo Memorandum o postavení bezkonfesijných občanov Slovenskej republiky. Súčasne uložilo novozvolenej Ústrednej rade Spoločnosti Prometheus, aby podnikala patričné kroky smerujúce k adekvátnemu uplatňovaniu tak medzinárodných dokumentov ako aj Ústavy Slovenskej republiky k občanom bez náboženského vyznania.

V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že tak ako stúpenci iných myšlienkových platforiem, aj 1’udia bez náboženského vyznania majú svoje osobité duchovné potreby a svoje špecifické kultúrne potreby.

Na základe mnohých poznatkov- o ktorých sme v minulosti informovali najmä príslušné ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie- sme nútení konštatovať, že v tomto smere doterajší proces transformácie našej spoločnosti smerom k demokracii nie je adekvátny. Bezkonfesijní občania tvoriaci okolo 30 percent populácie Slovenska, nemajú ani zďaleka – najmä vo sfére kultúry také možnosti ako nábožensky veriaci 1’udia. Možno jednoznačne konštatovať, že z tohto hľadiska dochádza u nás k porušovaniu slobôd a práv bezkonfesijných občanov. Markantným príkladom v danej súvislosti je aj negovanie návrhov a požiadaviek, ktoré Spoločnosť doteraz predkladala v záujme obrany práv všetkých občanov bez rozdielu na ich presvedčenie. Všetko toto je v rozpore s vyhlasovanou transformáciou Slovenska v pluralitnú demokraciu.

 1. KONKRÉTNE ÚDAJE O DISKRIMINAČNÝCH PRÍSTUPOCH

voči bezkonfesijným sa prejavujú v týchto bodoch vyplývajúcich

 • z legislatívnych medzier zákonov,
 • z jednostrannej praxe pri výkone štátnej moci.
 • Je známe, že nejestvujú spoľahlivé štatistické dáta o počtoch. Podľa posledného sčítania ľudu v r. 1991 , ktoré prinieslo veľmi skreslené údaje v dôsledku vtedajšej „protisekulárnej“ spoločenskej atmosféry až 28 % populácie sa nehlásilo k náboženstvu. Už samotné toto sčítanie , v ktorom občania mali priznávať náboženskú príslušnosť bolo porušením Dohovoru o ochrane jednotlivcov na automatické spracovanie osobných údajov (28.1.1981 ) a to v znení článkov čl.1.- čl. 3 (2)b- čl.6.- čl.7.-čl 8 a.- čl. 9 b. )Pozri ďalej aj Deklaráciu európskeho parlamentu o základných právach a slobodách (12.4.1989) čl.11,ods2

Výsledky sčítania ľudu v bývalej ČSFR v r. 1991.

 1. sa opakovane zneužívajú deklarovaním SR ako „kresťanského štátu“ ,
 2. popieraním takých výhod občanom bez náboženskej konfesie .aké majú náboženské skupiny a organizácie (financované cirkevné školstvo, výchova budúcich a platy praktizujúcich kňazov, pravidelné ročné štátne subvencie , príspevky na výstavbu nových budov slúžiacim cirkvi, daňové úľavy ,pastorálne služby v armáde a vo väzniciach , jednostranná propagácia vo verejnoprávnych masových médiách atď. )

Zásadné body jednostranného postoja výkonu štátnej m

oci voči bezkonfesijným občanom:

 • Bezkonfesijní nemajú centrálny orgán na ministerstve kultúry, poverený riadením vzájomných vzťahov štátu a občanov bez náboženskej konfesie.
 • Bezkonfesijným sa odopiera možnosť prístupu do médií , nemajú špeciálnu redakčnú radu pre masové média .(Televízia , rozhlas ) .

Legislatívne opatrenia:

 1. Nekonfesijní nemajú ani jednu inštitúciu na výchovu aktivistov slúžiacich tomuto špecifickému presvedčeniu, kultúre a svetonázoru ako na príklad: vykonávateľov civilných ceremónií, poradcov pre praktické humanitárne sekulárne aktivity., sociálnych pracovníkov a výskumníkov.
 2. Vo väzniciach a armáde neboli schválení sekulárni poradcovia .
 3. Pri príprave návrhov zákonov týkajúcich sa štátnej politiky vo vzťahu k občanom s rozličným presvedčením sa nezúčastňujú žiadni predstavitelia “bezkonfesijných”,

Finančná podpora

 1. Skupina “bezkonfesijných” prispieva 30- 40 % svojimi daňami, ale adekvátna časť sa nevynakladala pre nich a pre ich potreby. Najmä:
 2. Nedostávajú žiadnu PRAVIDELNÚ štátnu podporu pre potreby zachovania a rozvoja ich vlastnej osobitej identity.

III.UVEDENÁ SKUTKOVÁ PODSTATA NIE JE V SÚLADE S ÚSTAVOU SR A TÝMITO MEDZINÁRODNÝMI PRÁVNYMI NORMAMI:

Okrem základných dokumentov globálnej úrovne ako sú a.) Atlantická charta (14.8.1941) b.)Deklarácia Spojených národov (1.1 1942 )– c.) Charta OSN(26.6.1945 ), ktoré pre stručnosť neuvádzame

SÚ TO MENOVITE TIETO ZÁVAZNÉ PRÁVNE DOKUMENTY:

A Ústavný zákon Slovenskej republiky

  1. čl. 1.Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.
 • čl. 11. Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.
 • čl. 12 (2)Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
 1. čl. 24(1) Sloboda myslenia, svedomia , náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. *) (=PRESVEDČENIE )(Pozri poznámky na konci ) Každý máprávo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie .

B Všeobecná deklarácia ľudských práv (10.12.1948) (v slovenskom preklade odchýlky od originálu vyznačené kapitálkami –originál má väčšiu právnu moc ako nepresný preklad!) –pozri poznámku na konci: *)

1 člán.18.: Každý má právo na slobodu presvedčenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa aj slobodu zmeniť svoje náboženstvo , alebo vieru (CONVICTION = PRESVEDČENIE / NIE VIERA)*) ako aj prejavovať svoje náboženstvo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou (=uctievaním )** ) a zachovávaním obradov. (=rituálov )**) (Bohoslužba v angličtine JE (divine) service, alebo proste: sevice , teda nie Worship) **)

2 čl. 19.Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrnuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

C Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (16.12.1966.)

 1. čl.19,ods1.Každý má právo zastávať svoj názor bez prekážky.
 2. čl. 19,ods2. Každý má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne , alebo tlačou, prostredníctvom umenia, alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa vlastnej voľby.

Deklarácia o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva, alebo viery (angl: Belief/ franc: conviction = presvedčenia ) *) (Rez OSN č. 36.55,25.11.1981)

 1. čl..1.ods.(3) Sloboda prejavovať svoje náboženstvo, alebo vieru (francúzke znenie:: :conviction = presvedčenie ) *) môže byť podrobená iba takým obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia, alebo morálky, resp. na ochranu základných práv a slobôd iných.
 2. čl. 2. ods. (1) Nikto nesmie byť na základe náboženstva, alebo inej viery (franc .conviction = presvedčenia ) *) podrobený diskriminácii akýmkoľvek štátom, inštitúciou, skupinou osôb, alebo osobou.
 3. čl. 6. pís b,d,f. Podľa článku 1. tejto deklarácie a v závislosti na ustanovení článku 1.odsek 3, musí právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva alebo viery (franc: conviction = presvedčenia ) *) zahŕňať inter alia , nasledujúce slobody:

(b)zriaďovať a udržiavať príslušné charitatívne a humanitárne inštitúcie.

(d) písať, vydávať a rozširovať príslušné publikácie v tejto oblasti.

(f) žiadať a prijímať dobrovoľné finančné a iné príspevky od jednotlivcov a inštitúcií.

E (Európsky) dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (4.11.1950 a následné protokoly.

  1. čl. 9. (1)Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie, alebo presvedčenie, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie, alebo presvedčenie sám, alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou,(ang :worship=uctievaním- ) **) vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov a zachovávaním obradov.(=RITUÁLOV )
 1. čl.10.(a) Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie, alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým , televíznym alebo filmovým spoločnostiam.
 2. čl. 14. Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako pohlavie , rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.

Spoločná deklarácia Parlamentu Rady a Komisií (Rady Európy )o základných právach (5. 4.1997 )

FDeklarácia Európskeho parlamentu o základných právach a slobodách (12.4. 1989 )

 1. čl.3 (2)Bude zakázaná každá diskriminácia na takom základe , ako je rasa, farba, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politický alebo iný názor, národný alebo sociálny pôvod, spojenie s národnou menšinou, majetok, narodenie alebo iný stav.
 2. čl. 4.Každý bude mať právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
 3. čl. 5 (1).Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu názoru a slobodu prijímania a odovzdávania informácií a myšlienok, najmä filozofických, politických a náboženských.
 4. čl. 6.(1)Každý bude mať právo na rešpektovanie a ochranu svojej identity.
 5. čl. 11 (1)Každý bude mať právo na slobodu združovať sa, včítane práva na vytváranie a spájanie politických strán a odborových zväzov
 6. čl. 11 (2) Od nikoho sa nebude v jeho súkromnom živote vyžadovať, aby prezradil svoje členstvo v hocijakom združení, ktoré nie je nelegálne.
 7. čl. 23.Každý má právo obrátiť sa písomnou žiadosťou alebo sťažnosťou na Európsky parlament
 8. čl. 26. Tieto práva a slobody, vytýčené v tejto Deklarácii , môžu byť obmedzené v rámci prijateľných medzí v demokratickej spoločnosti len zákonom, ktorý musí v každom prípade rešpektovať podstatu takých práv a slobôd .

POZNÁMKA:

Význam presnej jazykovej a právnej interpretácie VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV spočíva v univerzálnosti adresátov celej humanity bez rozdielu filozofického PRESVEDČENIA ( veď pomer kresťanov v celej svetovej komunite k iným náboženstvám a sekulárnym presvedčeniam je iba 17% : 83% –teda s výraznou prevahou iných než kresťanov.) Každé ZÚŽENIE výkladu tohoto a ďalších dokumentov, je porušením ducha právnej normy OSN -popretím jej platnosti pre všetky členské štáty, popretím jej účelov a cieľov.

*) Treba upozorniť na poľutovania hodné nepresnosti slovenských prekladov z ANGLICKÉHO znenia medzinárodných dokumentov. ktoré skresľujú význam. Ide o preklad slov „belief“, „worship“ a iných.BELIEF“ sa do slovenčiny nesprávne preložilo slovom „viera“ namiesto správneho prekladu „PRESVEDČENIE“ (BELIEF znamená na prvom mieste viera v niečo svetské,- podľa OXFORD DICTIONARY:= pocit, že niečo je pravda –, zatiaľ čo viera v zmysle náboženskom je FAITH )

To možno dokázať tým , že dokumenty v ich FRANCÚZSKEJ verzii hovoria zásadne o „CONVINCTION“ (= presvedčenie) – teda nie CROYANCE (=viera- franc )— alebo anglické dokumenty nikde nehovoria „FAITH“, alebo „CREED“ ( = pojem viera v angličtine..)

Na vysvetlenie : Anglické slovko „CONVICTION“ nemohlo byť použité v anglickej verzii dokumentov, pretože má dva odlišné významy: 1) ODSÚDENIE K TRESTU ODŇATIA SLOBODY—2 ) až na druhom mieste: PRESVEDČENIE. Na túto skutočnosť už poukázali viacerí zahraniční renomovaní právnici a jazykovedci na čele s anglickým odborníkom Harry Slopes Roem

**) Ani slovo :WORSHIP nie je bohoslužba. Tibetský mních , ktorý od rána do večera točí modlitebné mlynčeky nerobí bohoslužbu ( ale UCTIEVA takto Budhu )

Tento zlý preklad do slovenčiny je z právneho hľadiska však celkom irelevantný, pretože tento i ďalšie medzinárodné dokumenty V ICH VŠETKÝCH AUTENTICKY ROVNOCENNÝCH JAZYKOCH majú vyššiu právnu moc, než ( nesprávny ) preklad do slovenčiny -alebo akejkoľvek inej reči.

 1. NAŠE POŽIADAVKY A NÁVRHY NA RIEŠENIE SITUÁCIE.

V záujme vytvorenia predpokladov pre realizáciu slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania i humanistického presvedčenia rovnako pre nábožensky veriacich i bezkonfesijných občanov žiadame

  1. Utvorenie adekvátneho útvaru v rámci Ministerstva kultúry SR s náplňou zabezpečovať primerané uspokojovanie špecifických ku1túrnych potrieb celej pospolitosti občanov bez náboženského vyznania a napomáhanie aktivít na báze svetského humanizmu (tak ako to robí Cirkevný odbor v nábožensko-cirkevnej sfére.)
  2. V armáde slovenskej republiky a v príslušných zložkách Ministerstiev vnútra a spravodlivosti SR utvoriť inštitúciu svetských poradcov pre pôsobenie na báze humanizmu v tejto sfére, (Tak ako je v armádach NATO, napríklad v belgickej a holandskej)
  3. Vo verejnoprávnych elektronických médiách -Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase – prikročiť čo najskôr k zaradeniu tematiky s humanistickým zameraním, odzrkadľujúcou pluralitu našej spoločnosti rešpektujúcej špecifické záujmy a potreby aj bezkonfesijných občanov. V tomto smere vytvoriť’ aj potrebné predpoklady ( časový priestor, obsahové zameranie, personálne zabezpečenie atd.) ( -v súlade s dokumentmi Európskych Ministerských Konferencií o práci masmédií , ktoré sa napriek početným kritickým hlasom doteraz nedodržiavali.)
  4. V rámci niektorej univerzity zaradiť do vyučovacieho procesu problematiku svetského humanizmu (podstata, funkcia, ciele, historicky vývin, humanizmus a jeho ciele v súčasnosti atď. ) (Tak ako je to na samostatnej UniverziteHumanistických štúdií v Utrechte, alebo na fakultách Westminster College v Oxforde , Humanist Institute v New Yorku a ďalších )
  5. Žiadúce je pamätať v tejto súvislosti aj na oblasť svetskej (občianskej ) obradnosti.
  6. Vo veciach, týkajúcich sa realizácie slobody myslenia, svedomia, náboženskej viery a humanistického presvedčenia, k riešeniu ktorých sa prizývajú kvalifikovaní odborníci z radov občanov treba počítať aj so zástupcami občanov bez náboženského vyznania. Sprostredkovateľom v tomto smere môže byt’ Spoločnosť Prometheus (jej Ústredná: rada alebo pobočky )
  7. Rozvíjanie činností, zameraných tak na uspokojovanie duchovných potrieb občanov s náboženským vyznaním ako aj potrieb, ktoré sú vlastné občanom so svetským presvedčením, si vyžaduje adekvátne financovanie. Žiadame, aby z celkovej čiastky , vyčleňovanej v rámci štátneho rozpočtu na účely, o ktorých sa tu hovorí určili dve tretiny na uspokojovanie potrieb občanov s náboženským vyznaním a približne jedna tretina pre občanov bez náboženského vyznania..
 1. ZÁVER

Slovenská republika ratifikovala alebo akceptovala priamo či sukcesiou po ČSFF všetky vyššie uvedené medzinárodne uznávané dokumenty. Preto Spoločnosť Prometheus prichádza s podnetmi, smerujúcimi k. zmene súčasného postavenia občanov bez náboženského vyznania a k ich faktickému zrovnoprávneniu s ostatnými občanmi

Spoločnosť verí , že nebude nútená obrátiť sa s petíciou na Radu Európy ( v zmysle Deklarácie Európskeho parlamentu o základných právach a slobodách zo dňa 12.4.1989 ,čl. 23 ), alebo dokonca na Európsky súd v Strasburgu (podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a protokolu č 11 k uvedenému dohovoru ) – a tým zbytočne celoeurópsky medializovať problém nerovného postavenia v oblasti ochrany práv a slobôd nie len svojich priamych stúpencov, ale celej jednej tretiny obyvateľov Slovenskej republiky.

Prosíme, aby ste sa na toto písomné podanie písomne vyjadrili v termíne stanovenom zákonom.
Ústredná rada Spoločnosti PROMETHEUS
predseda:Ing. PhDr. Jaroslav Čelko, Dr Sc ,- emeritný profesor.
DOMOV
VYHLÁSENIE MEDZINÁRODNEJ HUMANISTICKEJ A ETICKEJ ÚNIE (IHEU) so sídlom v Londýne

k situácii dodržiavania rovnakých práv občanov s náboženskou a nenáboženskou životnou filozofiou na Slovensku.

Pozri internet stránka :http://www.iheu.org/slovakia_pressrelease.html

Humanistické práva sú tiež ľudské práva.

VYHLÁSENIE IHEU

Keďže Európska Únia otvára rozhovory o členstve so šiestimi kandidátmi(t.j. s Rumunskom, Bulharskom, Slovenskom, Lotišsko, Litvou a Maltou), Medzinárodná humanistická a etická únia (www.iheu.org) chce upriamiť pozornosť na Slovensko, kde stav dodržiavania ľudských práv- pokiaľ ide o slobodu náboženstva, alebo presvedčenia vážne pokuľháva za medzinárodnými štandardami ľudských práv.

Niet pochybností, že Slovenský štát je založený na zdravých princípoch, a že sa zaviazal na budovanie pluralistického demokratického štátu.

Článok 1.Ústavy Slovenskej republiky stanoví, že „Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ Článok 11.vyhlasuje, že „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala….majú prednosť pred jej zákonmi.“ Článok 24(1)zabezpečuje slobodu myslenia, svedomia náboženského vyznanie a viery a stanoví výslovne, že „Každý má právo byť bez náboženského vyznania“. Každý má právo prejavovať svoje presvedčenie verejne.

Sukcessiou po Československej Federatívnej Republike počnúc januárom 1993 buď ratifikovala alebo prijala „Všeobecnú deklaráciu ľudských práv“(1948), „Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach“(1966), „Deklaráciu o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva, alebo viery (OSN-1981), a tiež aj európske nástroje ako „Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd“(1950) a „Deklaráciu európskeho parlamentu o základných právach a slobodách“(1989) Bez dodržiavania princípov vymenovaných v týchto medzinárodných nástrojoch by bolo členstvo v EU nemožné.

Avšak v praxi všetky slovenské vlády venovali málo pozornosti svojím výsadným povinnostiam v zmysle spomenutých medzinárodných zmlúv a prehlásení, alebo príkazom ich vlastnej Ústavy. V poslednom čase dochádza k stálemu porušovaniu neutrality Slovenského štátu vo vzťahu k viere a presvedčeniu v hrubom rozpore s ustanoveniami Ústavy.

Napríklad v r. 1997 bývalý prezident republiky oficiálne zasvätil Slovenskú republiku „Svätej Panne Márii“. Teraz je v platnosti jednostranný zákon, upravujúci vzťah medzi štátom a cirkvou (nadržujúci cirkvi). V súčasnosti SR zvažuje ( nie veľmi transparentným spôsobom) Zmluvu s Vatikánom, ktorá by mala upravovať zvýhodnené postavenie pre rímskokatolícku cirkev. A rímskokatolícka cirkev sa pokúša zriaďovať cirkevné školy v krajine, úplne financované štátom, ale riadené výlučne cirkevnými orgánmi, bez štátneho dozoru.

Počnúc rokom 1991 členská organizácia IHEU, Spoločnosť Prometheus na Slovensku (www.jhm.sk/prom/prom.htm) upozorňovala na mnohé postupy porušujúce medzinárodne prijaté štandardy ľudských práv, osobitne poukazujúc na diskrimináciu humanistov v krajine, t.j. tých čo nevyznávajú žiadnu náboženskú vieru pretože ich svetonázor, alebo životná filozofia. je založená na prírodovednom chápaní vesmíru a ich etika je založená na ľudských hodnotách.. Humanisti nedostávajú žiadnu štátnu podporu pre rozvíjanie ich svetonázoru, zatiaľ čo cirkvi dostávajú štedrú pomoc od štátu.

Pokúšajúc sa o nápravu tejto situácie Spoločnosť Prometheus sa dožadovala počnúc rokom 1991, aby štát rovnako pristupoval ku všetkým svojim občanom. Viac než 40 takýchto pokusov bolo podniknutých od toho času s požiadavkami na vládu a na vrcholných ústavných činiteľov, aby štát rovnako plnil potreby duchovnej a kultúrnej povahy humanistov v pospolitosti, ktorí tvoria asi 30 % obyvateľstva. keďže štát dostáva od nich rovnako dane ako od iných . Úplné znenie tejto petície adresovanej ústavným činiteľom ako aj zoznam 40 pokusov o nápravu možno nájsť na stránke : www.iheu.org,. V slovenskom jazxku je na stránke Spoločnosti Prometheus: www.jhm.sk/prm/prom.htm

Spoločnosť Prometheus sa dožadovala vytvorenia špeciálneho úradu na ministerstve kultúry, ktoré by sa venovalo potrebám bezkonfesijných občanov na Slovensku, tak ako je vytvorený takýto fungujúci úrad na ministerstve kultúry poverený starostlivosťou o cirkvi.

Spoločnosť Prometheus sa dožadovala , aby sa inštitucionalizovalo fungovanie svetských poradcov v armáde., tak ako tam nateraz pôsobia náboženskí poradcovia.

V rádiovom a televíznom vysielaní, verejnoprávnych staníc žiadala spoločnosť Prometheus, aby sa zaradilo vysielanie s obsahovou náplňou, ktorá by odrážala pluralitu presvedčení v Slovenskej republike a žiadala o primeraný vysielací čas pre toto.. Žiadna z týchto požiadaviek nebola primerane uznaná a riešená vládou. Ďalší vývoj ešte viac sťažuje humanistom, aby vyznávali svoj svetonázor , alebo aby pracovali na rozvíjaní svojej životnej filozofie, keďže sa im odopiera ich legitimné právo na štátnu podporu a verejné financovanie a žijú naďalej pod vládou , ktorá uplatňuje v praxi postupy nepriateľské ich zmýšľaniu, napriek všetkým platným zákonom proti diskriminácii.

Keďže požiadavky vznesené národnej vláde nepriniesli uspokojivú odpoveď, Spoločnosť Prometheus sa obrátila na Európsku Úniu priamo- jednak na jej prezidenta a na komisára pre vzťahy s členskými štátmi- s informáciami o situácii na Slovensku aby zvážili toto predtým než môže byť Slovensko prijaté do EU. Spoločnosť Prometheus vyzýva aj členské štáty EU aby podporovali ochranu ľudských práv humanistov na Slovensku. V rámci medzinárodnej iniciatívy je Spoločnosť Prometheus odhodlaná s podporou Medzinárodnej Humanistickej a Etickej Únie, ( v ďalšom: IHEU) upriamiť pozornosť na túto situáciu cestou reprezentantov IHEU pri Rade Európy, a dokonca ak bude treba obrátiť sa aj na Európsky súd ľudských práv.

Keďže sa Slovensko dostáva do ohniska medzinárodného skúmania , IHEU sa obracia na Slovenskú vládu s tým, aby podnikla primerané konkrétne kroky na napravenie tejto situácie. IHEU vyslovuje aj nádej, že aj ostatné štáty budú ostražito skúmať negovanie ľudských práv, a použijú diplomatické kroky na zlepšenie situácie.

IHEU žiada aj špeciálneho spravodajca pri OSN pre slobodu náboženstva a presvedčenia, ako aj Koalíciu pre slobodu náboženstva a presvedčenia v Oslo, aby zabezpečili , že Slovensko bude dodržiavať základné nediskriminačné štandardy ľudských práv ako základné minimum všetkých civilizovaných spoločnosti.

                                                                   DOMOV