NÁŠ POSTOJ k rodičovstvu

Stanovisko k súčasnej situácii v oblasti plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu.

Spoločnosť’ Prometheus, ktorá rozvíja svoju činnosť’ na báze svetského humanizmu, venuje od svojho vzniku v r.1990 značnú pozornosť’ problematike manželstva, rodiny a rodičovstva. V tomto kontexte zaradila medzi svoje nosné úlohy propagáciu Programu plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu.

Jej východiskovým zorným uhlom je stanovisko, že rodičia majú neodňateľné právo rozhodovať’ o počte a o čase narodenia svojich detí a deti majú také isté právo narodiť’ sa ako želané a vítané.

Demokratická a kultúrna spoločnosť’ v záujme realizácie takéhoto cieľa rozvíja patričné aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy. Významné úlohy v tomto smere plnia viaceré celosvetové, kontinentálne i národné organizácie ako sú Populačný fond OSN, Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov, Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo a Spoločnosť’ pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu na Slovensku. K ním sa radia aj organizácie svetských humanistov na čele s European, Humanist Federation a International Humanist and Ethical Union.

V mnohých štátoch existujú a zdokonaľujú sa zdravotnícke služby, vrátane antikoncepcie, sterilizácie a prerušovania neželaného tehotenstva, ktoré umožňujú plánované rodičovstvo a súčasne chránia reprodukčné zdravie žien. Opierajú sa o vedecky zdôvodnenú a mravne oprávnenú legislatívu, vrátane zákonov o interrupcii.

V podstate takúto legislatívu má aj Slovenská republika. Zaiste mnohé v nej, v iných krajinách aj u nás, sa dá zlepšovať. Vhodné a funkčné východiská v tomto smere poskytujú viaceré, vo svete uznávané platformy, najmä Akčný program OSN, prijatý na medzinárodnej konferencii v Káhire r. 1994(ICPD, Cairo 1994,UN).

Moderné ponímanie manželstva, rodiny plánovaného rodičovstva a výchovy k rodičovstvu má však aj odporcov. Medzi nich patrí i Vatikán, ktorý’ aj v tomto smere pôsobí v celosvetovom meradle, pričom využíva svoje postavenie pri OSN. Objektom záujmu Vatikánu aj z tohto hľadiska je i Slovensko. Vatikánske úsilie realizujú cirkevné štruktúry, viaceré občianske združenia, aktívni laici i niektoré politické strany. Prejavuje sa to aj v snahách zmeniť’ existujúcu legislatívu, ktorá sa týka interrupcie. Možno predpokladať’, že intenzita takýchto úsilí sa zvýši po uzavretí Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou.

Treba však uviesť’, že zámery Vatikánu narážajú na značný nesúhlas nielen zo strany bezkonfesijných ľudí, ale aj niektorých prúdov v katolíckej cirkvi. Tým je napríklad hnutie “Katolíci za slobodnú voľbu”, ktoré vzniklo v USA a má ohlas aj v iných krajinách. Jeho snahy, ktoré sa týkajú predmetnej problematiky vôbec a vzťahu OSN – Vatikán osobitne podporila aj Spoločnosť Prometheus.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je na mieste upozorniť’ moderne premýšľajúce kruhy našej spoločnosti, aby nedopustili zmenu legislatívy smerom späť’. Lebo je v záujme ochrany reprodukčného zdravia žien, bez rozdielu svetonázorového zamerania, zachovať’ v platnosti terajší zákon o umelom prerušení tehotenstva.

Tento zákon totiž nenúti ženy prerušovať’ tehotenstvo, ale im poskytuje reálnu možnosť’ riešiť’ neželanú graviditu zdravotne vhodnými metódami. Mnohé skúsenosti ukazujú, že akékoľvek reštrikčné ustanovenia by neviedli k zníženiu počtu umelo prerušovaných gravidít. Pritom hrozí nebezpečenstvo, že by sa zvyšovali nelegálne potraty buď’ u nás, alebo v rámci “interrupčnej turistiky”, ktoré prinášajú ťažké následky na zdraví žien.

Svetskí humanisti si plne uvedomujú závažnosť’ problematiky umelého prerušovania tehotenstva. Nehlásajú jeho “bezbrehé” uplatňovanie. Usilujú, aby sa realizovalo len v situáciách hodných zreteľa. Majú teda pozitívny vzťah k úsiliu redukovať’ počet umelých prerušení tehotnosti. Nie však za cenu reštrikčných zákonov, ale na základe racionálne aj morálne zdôvodneného konania manželov a rodičov, alebo slobodných matiek.

Je zrejmé, že takéto konanie- predchnuté aj pocitom veľkej zodpovednosti vyžaduje si primerané predpoklady. Predovšetkým treba, aby sa utvárali vhodné podmienky pre manželstvo, rodinný život, rodičovstvo a materstvo v sociálnej sfére. Súčasne s tým je potrebné rozvíjať’ cieľavedomý, mnohostranný výchovno-vzdelávací proces za účasti štátnych orgánov, samosprávy a organizácií tretieho sektora.

Komplexný prístup, usilujúci o potrebné materiálne zázemie ako aj o formovanie vysokých morálnych kvalít, vrátane patričnej zodpovednosti ‘za rodičovstvo a materstvo je cestou k uvedomelému rodičovstvu a želanej natalite na strane jednej a postupnej redukcii interrupcií na strane druhej. To je magistrála vedúca k spokojnosti občanov ako rodičov i rešpektovaniu celospoločenských záujmov vo vzťahu k rodine, rodičovstvu a populačnej politike.

Bratislava, 7. Júna 2000