Moderná neurológia a otázka existencie Boha

Samuel Schirmbeck

Kde sa berie duša?

Spomienka na duše zomretých v padernbornskom dóme. Tu možno rukolapne cítiť výraz viery v nesmrteľnosť duše. No – je duša naozaj nesmrteľná? Naozaj nám ju vdýchol sám Boh? Padernbornský teológ, filozof, psychoanalytik a cirkevný rebelant Eugen Drewermann hľadal odpoveď dlhé roky a našiel ju, akože ináč, nie v náboženstve, ale v prírodných vedách.

Objavná cesta sa skončila v oblasti výskumu mozgu a cestovateľ už nemá pochybnosti: Ľudská duša je smrteľná a netreba Boha na jej vysvetlenie. Napísal o tom 750 strán a jeho podrývačská kniha s názvom „Dych života – mozog. Moderná neurológia a otázka existencie Boha”, poukazuje na to, že cirkev sa pri svojom názore na telo, ducha a dušu mýli.

Drewermann: „Neurológia s istotou dokazuje, že netreba nijakého metafyzického princípu na pochopenie, ako dochádza k vedomiu, sebauvedomeniu či reflexívnosti. Medzi vedou a vierou (učením cirkví) vzniká konflikt a konkurencia.”

Biskupské sídlo Paderborn platí za najkatolíckejšie mesto v Nemecku a práve odtiaľto k nám teraz prichádza toto kacírske učenie, že cirkev nemá čo vysvetľovať podstatu duše – ale práve to má byť podľa učenia cirkvi účasť Boha na počlovečení zvieraťa! Drewermann žije v Paderborne, tu sa stal kňazom a tu v roku 1991 vyhlásil: „Takúto cirkev si Ježiš neprial.” To mu vyslúžilo zákaz kázať a čoskoro aj prednášať na univerzite. No ani nepomyslel na to, že by svoje kritiky cirkevných dogiem a samotnej cirkvi odvolal:

Drewermann 1991: „Svoje činy a skutky, ba ani myšlienky či napísané alebo vyslovené slová, nikdy neodvolám.”

Po štrnástich rokoch (2005) vystupuje z cirkvi. Dialóg sa už dávno nekoná. Napriek tomu presvedčený Drewermann vyzýva cirkev: „Dívajte sa do mozgu, a nielen do neba! Uvidíte, ako sa mozog vyvíja, ako komunikuje neuronálnymi spojmi a ako vznikajú pochody, ktoré už Sigmund Freud označil za duševné procesy.”

Drewermann, teológ a psychológ: „Pred rokmi mi bola kľúčom psychoanalýza, ale prichádzajú neurobiológovia a potvrdzujú mnohé z toho, čo Freud intuitívne spozoroval; robia z toho dokázateľný predmet vedy a výskumu. V tomto zmysle majú ľudia dušu.”

No nie dušu v cirkevnom zmysle slova. Nie hotovú, na podklade rozdielu medzi duchom a telom od Boha do mozgovej hmoty vloženú duševnú substanciu (látku); výskum mozgu dokázal, že sú to neuróny, ktoré pri smrti človeka zanikajú.

Napríklad Wolf Singer, odborník na mozgovú činnosť, napísal: „Podľa toho, čo vieme, predpokladáme, že po smrti zanikne duch a duša rovnako ako mozgové štruktúry, ktoré tieto javy udržovali pri živote; rozpadnú sa v dôsledku zastavenia prívodu energie; prestanú pracovať a stratia aj štruktúru, ktorá bola nositeľkou všetkých informácií, nazhromaždených v tomto mozgu.”

Nesmrteľnú dušu čaká teda biologický koniec. Podľa Drewermanna tým stráca cirkev základ svojho podnikania. Čo teraz povedať ľuďom, čo dušou hľadajú boha, ako nejeden mních? Sme svedkami stretu medzi teológiou a výskumom mozgu – na opis javu „duša” zrejme existujú dve reči …
Spomínaný Singer to komentuje: „To nie je nič zvláštneho, veď aj let vtákov opisujeme v jeho estetike inými slovami ako mechaniku pohybov jeho krídel, ktorá umožňuje tento let.”

Drewermann: Bolo by svätou povinnosťou cirkvi nájsť nové chápanie duše, ak chce byť v súčasnom svete braná vážne; na to by však musela prekonať duchovnú revolúciu. Dogma o neomylnosti pápeža a odmietanie moderných poznatkov psychoanalýzy a prírodných vied pri vysvetľovaní Biblie robia z viery nepriateľa inteligencie.

Drewermann nie je ateista, ale nechce tohto Boha večných ústupkov. Žiada oslobodenie od dogmatických pút a pre všetkých ľudí pochopiteľného Boha, ktorý sa nemusí báť poznatkov svojich stvorení.

*  *  *

Prameň: Samuel Schirmbeck, Relácia hesenskej televízie Titel Thesen Temperamente 17.09.06 o novej knihe:
Eugen Drewermann: Atem des Lebens – Das Gehirn (Dych života – mozog). Moderná neurológia a otázka existencie Boha. Patmos, 750 s., 40 €.

Be the first to comment on "Moderná neurológia a otázka existencie Boha"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*