Informácia o rokovaní Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus 2011

Valné zhromaždenie (VZ) Spoločnosti Prometheus (SP), ktoré sa schádza v dvojročných intervaloch sa uskutočnilo v Martine dňa 12. novembra 2011. Miestom konania boli priestory Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-tótha na Malej hore.

vz111.jpg, 60kB

Na hornej fotografii predsednícky stôl počas predkladania správy o činnosti za obdobie od ostatného valného zhrmoaždenia v roku 2009 (zľava podpredsedovia Marián Baťala, Karol Fajnor a predseda SP Roman Hradecký). Na dolnej fotografii záber do pléna valného zhromaždenia.

vz112.jpg, 67kB

Z programu rokovania

vz113.jpg, 30kBPopri organizačných otázkach boli hlavnými bodmi programu:

 

 • Správa o činnosti Ústrednej rady a Predsedníctva ÚR.
 • Správa o hospodáreni a plnenní rozpočtu za roky 2010 – 2011.
 • Návrh zamerania činnosi SP na obdobie do roku 2013.
 • Voľby orgánov SP na budúce dvojročné obdobie.Na fotografii vľavo záber na účastnikov VZ počas volieb orgánov SPStručne o práci za uplynulé obdobie

  SP venovala počas uplynulého obdobia pozornosť práci klubov a udržiavala kontakt z individuálnymi členmi, ktorí nie sú organizovaní v kluboch. V súvislosti s kampaňou k sčítaniu v roku 2011 sa prejavil záujem o činnosť SP a získali sme nových členov, predovšetkým z radov mladých ľudí.

  V roku 2010 sme si viacerými aktivitami pripomenuli 20. výročie vzniku SP. Bola to predovšetkým Konferencia o postavení občanov bez náboženského vyznania v spoločnosti a Deň humanistov, ktorý organizujeme každoročne. Ocenili sme 26 zakladateľov SP z celého Slovenska medailou Za vernosť humanizmu.

  Organizovali sme kampaň k sčítaniu obyvateľstva v snahe upozorniť na nekorektnosť otázky týkajúcej sa vyznania občanov a vyzývali sme občanov aby sa prihlásili k svojmu nenáboženskému svetonázoru. K tomu bola do činnosti uvedená internetová stránka www.bezvyznania.sk, zorganizovali sme tlačovú besedu s novinármi, organizovali sme v spolupráci s klubmi a nezávyslými internetovými skupinami letákovu kampaň. V Prešove sme umiestnili dva bilbordy a v mestskej hromadnej doprave v Košiciach boli použité propagačné letáky kampane.

  Kancelária SP pracovala celé uplynulé obdobie štandardne ako kontaktné a informačné miesto pre členov, sympatizantov i ostatných záujemcov o činnosť našej organizácie v prospech občanov bez náboženského vyznania.

  Naďalej sa boríme s problémom financovania činnosti, napriek tomu že žiadny člen ani funkcionár SP nie je za svoju činnosť platený. Nedostatok financií obmädzuje viaceré aktivity, ktoré by sme mohli konať vo väčšom rozsahu, predovšetkým vo vydavateľskej činnosti. Napriek tomu sme vydávali a budeme pokračovať aspoň v elektronickej verzii časopisu Prometheus, ktorý je určený pre členov i širokú verejnosť.

  Zámery činnosti na budúce dvojročné obdobie

  V budúcich rokoch sa budeme orientovať na rozširovanie členskej základne a získavanie verejne známych ľudí, ktorí sa hlásia k humanizmu a k podpore našej činnosti. Hlavný cieľ je pokračovať v snahe o rozprúdenie diskusie k odluke cirkví od štátu, ako pokračovanie aktivít po kampani k sčítaniu. Chceme dôraznejšie komunikovať smerom k štátnym a verejným inštitúciám v snahe presadzovať myšlienky humanizmu a obhajovať práva občanov bez náboženskeho vyzania. Budeme výraznejšie rozširovať spoluprácu s humanistickými organizáciami v zahraničí.

  Podrobné informácie o priebehu a výsledkoch VZ dostanú členovia prostredníctvom klubov a ďalších interných materiálov SP. Viaceré informácie budú zverejnené aj v médiách SP (táto internetová stránka a časopis Prometheus).