Arogancia či nevedomosť ?

Odpoveď Ministerstva kultúry SR na žiadosť Spoločnosti Prometheus o sprístupnenie informácií.

Kancelária Spoločnosti Prometheus dňa 29.3.2017 na základe rozhodnutia predsedníctva spoločnosti požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám o  zaslanie správ z rokov 2000 až 2016 o hospodárení všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú prijímateľom príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR a k tomu aj správy z rokov 2000 až 2016 o hospodárení

  • Konferencie biskupov Slovenska,
  • Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,
  • Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku,
  • Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku,
  • Slovenskej katolíckej charity,
  • Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku,
  • Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenku,

ktoré predkladajú v zmysle §-u 9. odst. 1. zákona č. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (citujem):

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8 zákona.

 

Vzhľadom na veľký rozsah poskytovaných informácií nám Ministerstvo kultúry 4.4.2017 oznámilo predĺženie lehoty odpovede o ďalších 8 pracovných dní. A presne v posledný deň lehoty 24.4. nám v poobedňajších hodinách zaslala elektronicky pani PhDr. Eva Bednáriková, CSc, z kancelárie vedúcej služobného úradu MK SR požadované informácie. Súčasťou elektronickej komunikácie bol aj  list podpísaný riaditeľkou kancelárie vedúcej služobného úradu MK SR pani Ing. Miriam Hatalovou, kde nás informovali o poskytnutí požadovaných informácií. (Viď list – Scan.pdf).

Avšak neposlali nám správy, ale scany príloh – tabuliek o prehľade použitých prostriedkov, kde prekryli informácie o prostriedkoch cirkví a i celkovom sumáre prostriedkov štát + cirkev. Scany sa týkali len štyroch rokov: 2012, 2013, 2014 a 2016. Napriek deklarácii nám pani Bednáriková neposlala scany za rok 2015. Súčasne nám v liste odkázala, že požadované informácie sa nachádzajú na webe Ministerstva kultúry. Uvedené stránky sme navštívili včera 26.4.2017 od 16:00 do 17.00 h. Stav stránky bol nasledovný:

 

Odkaz na web stránku : http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyrocne-spravy/vyrocne-spravy-ministerstva-kultury-sr-238.html

Na stránke sa nenachádzali informácie za roky 2000 až 2008, 2010-2011 a v podstránkach za ostatné roky sa požadované informácie nenachádzali.

Týmto spôsobom však ministerstvo nielenže neposkytlo požadované informácie, ale ani nevydalo písomné rozhodnutie o neposkytnutí informácií (§ 18 odst. 4.). Nezdôvodnilo neposkytnutie informácií, nepoučilo nás ani o možnosti odvolania. Napriek tomu, že zmysle § 32 ods. 3 zákona o správnom konaní nám musí oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Toto je dôvodom v našom prípade pre vznik inštitútu, tzv. Fikcie o nesprístupnení informácií. My máme možnosť podať voči nemu odvolanie. Naše súdy už mnohokrát rozhodli, že každé fiktívne rozhodnutie je nezákonné a musí byť odvolacím orgánom alebo súdom zrušené, pretože je nepreskúmateľné (neobsahuje odôvodnenie).

Pre celé zobrazenie dokumentu kliknite TU.

Svojim postupom Ministerstvo kultúry SR hrubo ignorovalo našu zákonnú žiadosť.

Predĺžením termínu odpovede a následným spôsobom odpovede (jej zvyškovým rozsahom, nekompletnosťou a odvolaním sa na neexistujúce údaje) svojim (ne)konaním porušilo zákon. Naša žiadosť je legitímna, žiadame informácie o použití verejných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva a vyhotovenie správ cirkvám a ich zaslanie Ministerstvu kultúry predpisuje zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví.

Ministerstvo kultúry požadované informácie teda má. Je len otázkou, prečo ministerstvo tají tieto informácie. Takto si predstavuje verejnú diskusiu o novom spôsobe finančnej podpory činnosti cirkví ? Je to len nevedomosť či zámer ?

Jozef Horváth
Kancelária Spoločnosti Prometheus