Protagonisti dejín slobodomyseľnosti

V polovici mája t. r. sa v knižnej kultúre na Slovensku udial malý zázrak. Zakladajúci predseda Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov v SR vydal výberový biografický slovník osobností, ktoré sa významne podieľali na tvorbe histórie slobodomyseľnosti. Publikáciu autor venuje členom a priaznivcom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov k 20. výročiu jej vzniku, čo je hneď druhý malý zázrak. Zázrak v tom zmysle, že napriek neuveriteľným ťažkostiam, napriek temer absolútnej ignorácii zo strany zo strany všetkých doterajších ponežnorevolučných vládnych garnitúr, ignorácii zo strany tlače, rozhlasu a televízie, prvá a svojho druhu vlastne jediná fungujúca organizácia svetských humanistov, ateistov, nenábožensky orientovaných občanov – existuje.

Autor načrel do histórie svetského humanizmu a predkladá čitateľovi krátke profily vybraných osobnosti, ktoré pre mnohých sú a pre iných sa môžu stať príkladom brilantnosti intelektu, pevnosti charakteru, neohrozenej slobodymilovnosti a oddanosti pravde i ľudstvu a jeho pokroku.

Ako v úvode publikácie autor uvádza, „heslá poskytujú základné informácie o filozofoch, vedcoch spoločenskovedného aj iného zamerania, básnikoch, prozaikoch i dramatikoch, výtvarných i ďalších umelcoch, technikoch a vynálezcoch, novinároch a publicistoch, ako aj o politikoch a štátnikoch.“ Vo výbere jednotlivých protagonistov postupoval tak, „aby sa v heslách zohľadnili základné smery a vývinové etapy ateizmu a ostatnej slobodomyseľnosti a obsahovali rámcové údaje o svetových a európsky osobnostiach tohto zamerania. Heslá o osobnostiach na Slovensku sa týkajú období od renesancie až po súčasnosť.“

Publikácia je rozdelená do dvoch častí, pričom každú tvorí 75 hesiel, ktoré sú zoradené v abecednom poradí a v päťročných obdobiach (2011-2015 a 2016-2020) tak, aby boli v kontexte s jubileami protagonistov. Podľa toho na každý rok budúcej dekády pripadne 15 jubileí. Tento časový rozmer je originálny v tom zmysle, že jednotliví záujemci alebo aj kluby Spoločnosti Prometheus, či iné občianske združenia, ale i učitelia a školy môžu z biografického slovníka čerpať inšpiráciu v tvorbe obsahu svojej činnosti.

Jednotlivé heslá – profily vybraných osobností – sú krátke. Žiadne z nich nezaberie ani dve tlačené strany. Z toho vyplýva, že čitateľ dostane naozaj len krátku a vecnú informáciu o danej osobnosti. Ak má hlbší záujem o vybranú osobnosť, musí siahnuť po ďalších literárnych prameňoch.

Každá časť diela končí abecedným zoznamom osobností s údajom strany, na ktorej čitateľ nájde príslušný profil. Na tento zoznam nadväzuje prehľad výročí, ktoré pripadnú na daný rok. Škoda, že autor nekonkretizoval o aké výročie pôjde. Čitateľ si musí sám nájsť danú osobnosť a podľa údajov o roku narodenia a roku úmrtia si tento údaj zistí sám. Okrem toho bolo by vhodnejšie uvádzať nielen rok narodenia a rok úmrtia, ale kompletný kalendárny údaj (ak je dostupný) o narodení a úmrtí (tzn. deň, mesiac a rok). To pre prípad, že by spomienky na už nežijúce osobnosti boli časovejšie.

Záver práce tvoria zoznamy v slovenčine a v češtine vydanej literatúry, ktoré zahŕňajú jednak práce protagonistov slobodomyseľnosti, jednak práce o dejinách slobodomyseľnosti a jej popredných predstaviteľoch, slovníky a príručky a tiež periodiká. Aj keď si autor nerobí nárok na vyčerpávajúci zoznam prameňov, z nie tak dávno vydaných prác tohto druhu nám tu chýba odkaz na Antológiu moderného ateizmu, ktorú zostavili Adam Roman a Rastislav Škoda (vydal R. Škoda vlastným nákladom v roku 2005). Práve v tejto antológii sú totiž preklady troch prác jedného z protagonistov slobodomyseľnosti – Bertranda Russella: Prečo nie som kresťanom; Čím prispelo náboženstvo k rozvoju civilizácie a Vyznanie racionalistu.

Možno tiež ľutovať, že protagonisti zahrnutí v diele nie sú prezentovaní fotografiami.

Biografický slovník Protagonisti dejín slobodomyseľnosti odporúčame všetkým záujemcom o dejiny slobodomyseľnosti. Súčasne blahoželáme autorovi k jeho zostaveniu a vydaniu. Pre mladších humanistov na Slovensku môže byť tento počin autora (nar. v r. 1923) z hľadiska pracovitosti, výkonnosti a vitálnosti inšpiratívny a motivujúci.

Recenziu pripravil: Matej Beňo