O novej knihe prof. Ladislava Hubenáka

Krátko pred koncom roka 2017 prišla na svet kniha prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. Cirkev a štát v zrkadle dejín. Nie je to kniha o histórií cirkvi, akých je v kníhkupectvách dostatok. Autor cirkev nekritizuje, ale čitateľ v nej nenájde ani apologetiku dvetisícročnej existencie cirkvi.

V prológu sa autor stručne zmieňuje i o ostatných štyroch svetových náboženstvách, ale potom sa už venuje len kresťanstvu a predznamenáva, že pri skúmaní histórie vývoja vzťahu štátu a cirkvi vychádza z troch dlhších časových úsekov: „starovek (od vzniku kresťanstva po sťahovanie národov), stredovek (od sťahovania národov po humanizmus) a novovek.”

Keď prejdeme pohľadom po obsahu 260 stranového výsledku zbierania a triedenia historických materiálov môžeme predpokladať, že ide o serióznu prácu, zvlášť ak ju vykonal odborník akým nepochybne prof. L. Hubenák skutočne je. Kniha má dve časti rozsahom takmer totožne, pričom členenie je nasledovné:

I. časť
Vzťah cirkvi a štátu v Európskom kontexte
1. Kapitola. Cirkev a štát v 1. až 4. storočí nášho letopočtu
2. Kapitola. Cirkev a štát v období stredoveku
3. Kapitola. Cirkev a štát v novoveku
II. časť
Cirkev a štát v našich dejinách
1. Kapitola. Štát a cirkev v období Veľkej Moravy
2. Kapitola. Slovensko v rámci uhorského štátu (10. storočie — 1918)
3. Kapitola. Vzťah štátu a cirkví v Československu (1918 — 1938)
4. kapitola. Štát a cirkev v období rokov 1939 — 1945
5. Kapitola. Vzťah štátu a cirkvi v povojnovom období

V epilógu sa autor stručne venuje problematike existujúcich typov odluky a typom koexistencie štátu a cirkví opäť s prihliadnutím na špecifiká Slovenskej republiky.

V knihe sú odkazy na parafrázované, alebo citované zdroje označené ako poznámky a na konci každej kapitoly sú k ním uvedené bibliografické údaje zdroja. Na konci knihy je abecedne zoradený zoznam literatúry a krátka informácia o autorovi z ktorej sa okrem iného dozvedáme, že prof. L. Hubenák je absolventom Právnickej fakulty UK (1952) i Filozofickej fakulty UK (1960). Po ukončení štúdií pôsobil ako riaditeľ štátneho slovenského ústredného archívu, vedecký pracovník ústavu štátu a práva SAV i ako učiteľ na právnických fakultách UK, UMB v B. Bystrici a na ďalších vysokých školách. Odborné práce autora sa v súčasnosti využívajú v spoločenskej praxi i pedagogickej práci na vysokých školách.

HUBENÁK, Ladislav. Cirkev a štát v zrkadle dejín. Bratislava : AD/ART Slovakia s. r. o., 2017. 260 s. ISBN 978-80-972303-2-6.

Autor vydal Knihu vlastným nákladom v počte 300 ks. Záujemcovia ju môžu zakúpiť na dobierku komunikáciou so zástupcom autora na mailovej adrese horvinac@gmail.com

V tejto stručnej informácií, ktorá nie je recenziou, nemáme za cieľ podrobnejšie priblížiť celý obsah knihy. Ochutnávkou pre čitateľa však môžu byť vybrané a skrátené časti textov z prvej časti knihy, ktoré autor priebežne pri príprave knihy láskavo poskytol Spoločnosti Prometheus a boli publikované v troch ročníkoch časopisu Prometheus (2013, 2015, 2016 a 1/2017) (http://prometheus.sk/casopis-prometheus/).

SP