logo  logom  hepy.jpg, 10kB  dvorana.jpg, 2kB  scitanie.jpg

Spoločnosť Prometheus v roku 2008 po prvý krát udelila ocenenia Veľvyslanec Humanizmu a Humanista roka. Tým sa začala budovať Dvorana slovenského humanizmu v ktorej chceme slovenskej verejnosti predstaviť osobnosti a organizácie, ktoré prispeli k rozvoju a propagácii humanizmu na Slovensku.


21. júna 2015

Redakcia denníka Pravda, Humanista roka 2015

pravda.jpg
Čestný titul Humanista roka 2015 udelila Spoločnosť Prometheus redakcii denníka Pravda za vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine v roku 2015.


21. júna 2015

František Jedinák, Veľvyslanec humanizmu 2015

jedinak.jpg
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 udelila Spoločnosť Prometheus Františkovi Jedinákovi za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za dlhoročnú propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí.


21. júna 2014

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Humanista roka 2014

mistrik.jpg
Čestný titul Humanista roka 2014 udelila Spoločnosť Prometheus prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc. za aktívnu a otvorenú obhajobu vedy, vzdelávania, sekulárneho charakteru štátu, za propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku.


21. júna 2014

PaedDr. Ivan Šabo, Veľvyslanec humanizmu 2014

sabo.jpg
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2014 udelila Spoločnosť Prometheus stredoškolskému profesorovi PaedDr. Ivanovi Šabovi za jeho dlhodoročnú, obetavú činnosť a aktivity pri vzdelávaní a propagácii myšlienok humanizmu, spoločnosti Prometheus a prírodovedného poznania na Slovensku.


21. júna 2013

Mgr. Miroslav Tížik, PhD., Humanista roka 2013

tizik.jpg
Čestný titul Humanista roka 2013 udelila Spoločnosť Prometheus Miroslavovi Tížikovi za jeho postoje podporujúce sekulárny štát a humanizmus, ktoré vyjadruje dlhodobo a verejne, predovšetkým však v poslednom období rokov 2011 až 2013.


21. júna 2013

Doc. PhDr. Matej Beňo CSc.,
Veľvyslanec humanizmu 2013

beno.jpg
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2013 udelila Spoločnosť Prometheus Matejovi Beňovi za jeho obetavú, systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu, pri propagácii humanizmu a Spoločnosti Prometheus na Slovensku.


16. júna 2012

PhDr. Zuzana Kusá, PhD., Humanistka roka 2012

kusa.jpg
Čestný titul Humanistka roka 2012 udelila Spoločnosť Prometheus pani Zuzane Kusej za dlhodobý dôraz na ľudsko-právne hľadiská a výrazne humanistický, tolerantný a integrujúci prístup vo vystúpeniach interpretujúcich sociálnu a spoločenskú realitu slovenskej spoločnosti


16. júna 2012

prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.
Veľvyslanec humanizmu 2012

hubenak.jpg
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2012 bol Ladislavovi Hubenákovi udelený za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt v slovenskej spoločnosti a v teórii histórie štátu a práva.


19. júna 2011

PhDr. Ľudmila Rešovská, Humanistka roka 2011

resovska.jpg
Čestný titul Humanistka roka 2011 bol pani Ľudmile Rešovskej udelený za za dôslednú a tvorivú prezentáciu hodnôt humanistického náhľadu na svet, za neohrozené obhajovanie práva na vlastný názor, toleranciu, slobodu prejavu a svedomia.


19. júna 2011

Združenie zborov pre občianské záležitosti Človek človeku v SR
Veľvyslanec humanizmu 2011

zzpoz.jpg
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2011 bol Združeniu zborov pre občianské záležitosti Človek človeku v SR udelený za dlhoročné dobrovoľné úsilie pri tvorbe a rozvíjaní občianskych obradov, za vzácnu všestrannú pozornosť venovanú človeku, jeho hodnote, práci a životu.


19. júna 2010

Olga Pietruchová, Humanistka roka 2010

pietruchova.jpg, 3,5kB
Čestný titul Humanistka roka 2010 bol udelený pani Olge Pietruchovej za dlhodobé úsilie pri obhajobe postavenia i práv žien a občanov bez náboženského vyznania na Slovensku.


19. júna 2010

Prof. PhDr. Tibor Halečka DrSc.
Veľvyslanec humanizmu 2010 in memoriam

halecka.jpg, 4kB
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2010 bol Tiborovi Halečkovi udelený in memoriam za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti, ateizmu a humanizmu na Slovensku.


21. júna 2009

Liga proti rakovine, Humanista roka 2009

liga.jpg, 5,7kB
Čestný titul Humanista roka 2009 bol občianskemu združeniu Liga proti rakovine udelený za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje na Slovensku ľuďom postihnutým rakovinou.


21. júna 2009

Prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko DrSc.
Veľvyslanec humanizmu 2009

celko.jpg, 3,8kB
Spoločnosť Prometheus udelila Jaroslavovi Čelkovi čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 za dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku.


21. júna 2008

Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Humanista roka 2008

muzeum.jpg, 4,7kB
Čestný titul Humanista roka 2008 bol Múzeu Slovenského národného povstania udelený za výnimočný dvojročný Projekt Vagón venovaný deportácií Židov zo Slovenska, ktorý patrí medzi najúspešnejšie aktivity slovenského múzejníctva v poslednom období.


21. júna 2008

Prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.
Veľvyslanec humanizmu 2008

rehak.jpg, 3,9kB
Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2008 bol udelený výnimočnej osobnosti – profesorovi MUDr. Alexandrovi Rehákovi, DrSc. za jeho dlhodobé pôsobenie na poli humanizmu a budovanie spolupráce s humanistickými organizáciami vo svete.